Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Otwock: Produits alimentaires divers

2022/S 53-137746  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Otwock: Produits alimentaires divers 2022/S 053-137746 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP Num╚ro national d'identification: 532-16-62-948 Adresse postale: ul. Konarskiego 13 Ville: Otwock Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna ?wi?ch Courriel: dzp@spskgruca.pl T╚l╚phone: +48 227794031-217 Fax: +48 227794031-477 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spskgruca.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa produkt█w spo?ywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Num╚ro de r╚f╚rence: DZP.26.9.2022
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa produkt█w spo?ywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Zakres zam█wienia obejmuje tzw. produkty suche.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1A oraz opis przedmiotu zam█wienia stanowi?cy za??cznik nr 5 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje uzupe?nienia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Oferty, kt█re nie b?d? zawiera?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych zostan? odrzucone na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP - dotyczy o?wiadcze? wymienionych w pkt 2-6
   3.  W sytuacji, gdy Wykonawca nie z?o?y wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienie w wyznaczonym terminie. ˝ dotyczy kart produkt█w wymienionych w pkt 1
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa produkt█w spo?ywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15840000 Cacao; chocolat et sucreries
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
siedziba Zamawiaj?cego, Otwock, ul. Konarskiego 13
II.2.4) Description des prestations:
 
3.Wykonawca zobowi?zany jest do podania nazwy producenta i nazwy handlowej dla ka?dego oferowanego produktu. Uwaga !!! Zamawiaj?cy wymaga podania tylko jednej nazwy producenta i produktu. Je?eli Wykonawca wska?e wi?cej ni? jedn? nazw? producenta lub produktu, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP. Niepodanie przez Wykonawc? nazwy producenta i nazwy produktu* dla ka?dego oferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww. informacje produktu o gorszych parametrach ni? wymagane przez Zamawiaj?cego nie b?dzie mo?liwe do poprawienia w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, poniewa? stanowi?oby niedopuszczaln? zmian? tre?ci oferty i spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP. *Zamawiaj?cy informuje, ?e nazwa produktu powinna pozwoli? na jednoznaczn? identyfikacj? zaoferowanego towaru. Wpisanie nazwy og█lnej, charakterystycznej dla grupy asortymentowej danego producenta spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane i dostarczone produkty spe?nia?y odpowiednie wymogi jako?ciowe zgodnie z obowi?zuj?cym prawem ?ywno?ciowym, w tym warunki sanitarne w zakresie pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, sk?adowania i transportu oraz sprzeda?y bezpo?redniej. Jako?? produkt█w winna by? zgodna z obowi?zuj?cymi przepisami oraz atestami dla produkt█w pierwszego gatunku. Dostarczana ?ywno?? powinna posiada? odpowiednie terminy przydatno?ci- ?wie?o?ci co najmniej 30dni od daty dostawy. Ponadto wszystkie zaoferowane produkty powinny cechowa? si? wysokimi walorami smakowymi.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga, aby producent/wytw█rca oferowanych wyrob█w posiada? wdro?ony i stosowany system zasad GHP, GMP, HACCP (Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia stosowanych o?wiadcze? i dokument█w opisanych w SWZ w przedmiotowym zakresie).
   5.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do z?o?enia zam█wienia uzupe?niaj?cego w trybie Đawaryjnymţ tj. poza ustalonym harmonogramem dostaw, w zwi?zku z niemo?liwymi do przewidzenia okoliczno?ciami po stronie Zamawiaj?cego (takimi jak nag?y wzrost liczby ?ywionych pacjent█w).
   6.  Zamawiaj?cy wymaga by czas realizacji zam█wienia uzupe?niaj?cego oraz wymiany towaru wadliwego lub niezgodnego z zam█wieniem wynosi? nie wi?cej ni? 24 godziny od momentu zg?oszenia przez Zamawiaj?cego.
   7.  Zamawiaj?cy wymaga, aby produkty dostarczane by?y transportem w?asnym Wykonawcy, na sw█j koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich re?im█w sanitarnych dla przewozu ?ywno?ci zgodnie z Ustaw? z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914) (wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia stosowanych o?wiadcze? i dokument█w). Zamawiaj?cy nie dopuszcza dostaw towar█w poprzez firmy kurierskie itp. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH
   1.  Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia zgodno?ci zaoferowanych dostaw ??da z?o?enia wraz z ofert? wymienionych poni?ej przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) Karty produkt█w 2) O?wiadczenie o wdro?eniu i stosowaniu HACCP oraz GHP i GMP tre?? o?wiadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. 3) O?wiadczenie, ?e zak?ad produkcyjny zosta? odebrany i jest kontrolowany przez w?a?ciwy organ Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej tre?? o?wiadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. 4) O?wiadczenie o posiadaniu aktualnych bada? do cel█w sanitarno-epidemiologicznych u pracownik█w (wszyscy pracownicy posiadaj? aktualne badania do cel█w sanitarno-epidemiologicznych) tre?? o?wiadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga przed zawarciem umowy dostarczenia aktualnej decyzji lub za?wiadczenia o wpisie do rejestru przedmiot█w nadzorowanych przez w?a?ciwego inspektora sanitarnego, potwierdzaj?ce mo?liwo?? prowadzenia dzia?alno?ci w zakresie produkcji i/lub obrotu ?rodkami spo?ywczymi i/lub materia?ami do kontaktu z ?ywno?ci?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20% warto?ci umowy b) Zamawiaj?cy, z uwagi na specyfik? przedmiotu zam█wienia, ma prawo dokonywa? przesuni?? w zakresie rzeczowym i ilo?ciowym towaru z zastrze?eniem, ?e wprowadzone zmiany nie mog? skutkowa? przekroczeniem wysoko?ci zobowi?zania finansowego okre?lonego w niniejszej umowie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires C.D.WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH 5) O?wiadczenie, ?e transport produkt█w ?ywno?ciowych b?dzie odbywa? si? przy zachowaniu odpowiednich re?im█w sanitarnych dla przewozu ?ywno?ci zgodnie z ustaw? z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914) oraz, ?e ?rodki transportu zosta?y dopuszczone do przewozu ?ywno?ci przez w?a?ciwy organ Pa?stwowej
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 026-065612
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Sukcesywna dostawa produkt█w spo?ywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Wykaz o?wiadcze? sk?adanych wraz z ofert?: 1) O?wiadczenie o spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z post?powaniu sporz?dzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wype?nianiu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? r█wnie? narz?dzie dost?pne na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/ a) O?wiadczenie stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu odpowiednio na dzie? sk?adania ofert b) O?wiadczenie stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e podmiot udost?pniaj?cy zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, w zakresie w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby odpowiednio na dzie? sk?adania ofert c) O?wiadczenie, sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienie. O?wiadczenie ma potwierdza? spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie , w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nienie tych oraz wykaza? brak podstaw do wykluczenia ka?dego z wykonawc█w. d) O?wiadczenie sk?ada podmiot udost?pniaj?cy zasoby. O?wiadczenie ma potwierdza? spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie w jakim wykonawca powo?uje si? na zasoby danego podmiotu oraz wykaza? brak podstaw do wykluczenia podmiotu. 2) Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca mo?e wykorzysta? dokument (JEDZ) z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj? prawid?owe. 3) Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia zobowi?zani s? do z?o?enia o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Z tre?ci o?wiadczenia winno jednoznacznie wynika?, kt█re dostawy wykonaj? poszczeg█lni wykonawcy w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt VI.1 pkt 1) ppkt VI
   1.  a) b) SWZ do realizacji, kt█rych zdolno?ci s? wymagane- wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2A do SWZ. 4) Zamawiaj?cy informuje, ?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP zobowi?zany jest z?o?y? wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona. Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia o?wiadczenia wraz z ofert?.
   1.  Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia zgodno?ci zaoferowanych dostaw ??da z?o?enia wraz z ofert? wymienionych poni?ej przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: c. d. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych 6) O?wiadczenie, ?e ?rodki spo?ywcze s? zgodne z wymaganiami nast?puj?cych przepis█w prawnych: ´ Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia* ´ Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny ?rodk█w spo?ywczych * ´ Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014r w sprawie znakowania poszczeg█lnych rodzaj█w ?rodk█w spo?ywczych* ´ Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa?dziernika 2011r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat ?ywno?ci* ´ Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych* ´ Rozporz?dzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r w sprawie kryteri█w mikrobiologicznych dotycz?cych ?rodk█w spo?ywczych* ´ Rozporz?dzenie Komisji (WE) 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r ustalaj?ce najwy?sze dopuszczalne poziomy niekt█rych zanieczyszcze? w ?rodkach spo?ywczych* ´ Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatk█w do ?ywno?ci* ´ Przepis█w dot. Substancji i preparat█w chemicznych** ´ Przepisami dot. produkt█w biob█jczych** ´ Przepisami z obszaru BHP dot. Stosowania substancji i preparat█w chemicznych** ´ Przepis█w dot. Materia?█w i wyrob█w przeznaczonych do kontaktu z ?ywno?ci?.** *oznacza aktualne wydanie normy lub przepisu prawnego ** oznacza aktualne przepisy prawne (tre?? o?wiadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ) https://espd.uzp.gov.pl/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych".
   7.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   8.  Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? KIO Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/03/2022 Pologne-Otwock: Produits alimentaires diversType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
15800000 - Produits alimentaires divers 
15840000 - Cacao; chocolat et sucreries