Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 25/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Otwock: Produits pharmaceutiques

2022/S 18-042917  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Otwock: Produits pharmaceutiques 2022/S 018-042917 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP Num╚ro national d'identification: nr post?powania DZP.26.4.2022 Adresse postale: ul. Konarskiego 13 Ville: Otwock Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Skoczek Courriel: dzp@spskgruca.pl T╚l╚phone: +48 227794031-217 Fax: +48 227794031-477 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spskgruca.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa lek█w przez okres 12 miesi?cy Num╚ro de r╚f╚rence: DZP.26.4.2022
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa lek█w przez okres 12 miesi?cy.
   2.  Zam█wienie zosta?o podzielone na 11 pakiet█w. Nr pakietu Nazwa pakietu 1 ANTYBIOTYKI 2 ANTYBIOTYKI 3 P?YNY DO ?YWIENIA POZAJELITOWEGO I DO?O??DKOWEGO 4 LEKI PRZECIWB"LOWE 5 ANESTETYKI 6 LEKI R"?NE 7 LEKI R"?NE 8 LEKI R"?NE 9 SUBSTANCJE RECEPTUROWE 10 ANESTETYKI 11 LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 11 Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 11
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ANTYBIOTYKI
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ANTYBIOTYKI
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
P?YNY DO ?YWIENIA POZAJELITOWEGO I DO?O??DKOWEGO
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
LEKI PRZECIWB"LOWE
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ANESTETYKI
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
LEKI R"?NE
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
LEKI R"?NE
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
LEKI R"?NE
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
SUBSTANCJE RECEPTUROWE
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ANESTETYKI
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
w siedzibie zamawiaj?cego, magazyn Apteki Szpitala
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zwiera formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 1 A do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zam█wienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy. Zamawiaj?cy ma prawo ograniczy? zakres zam█wienia poni?ej 20% w przypadku opublikowania komunikatu bezpiecze?stwa wydawanego w porozumieniu z Urz?dem Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych odno?nie do produktu leczniczego, kt█rego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy lub w przypadku decyzji organu Pa?stwowej Inspekcji Farmaceutycznej o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu. b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zam█wienia opisanego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 1A do swz, poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrze?eniem, ?e ??czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy: 1) Spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) uprawnie? do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w (dotyczy Wykonawc█w oferuj?cych produkty lecznicze). Dla uznania, ?e Wykonawca spe?nia powy?szy warunek zobowi?zany jest wykaza? si? posiadaniem zezwolenia, wydanym przez G?█wnego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
   2.  Zamawiaj?cy, mo?e na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasob█w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze mo?e mie? negatywny wp?yw na realizacj? zam█wienia.
   3.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunki, o kt█rych mowa w rozdz. V.1.1 a) niniejszej SIWZ zostan? spe?nione wy??cznie, je?eli: przynajmniej jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia b?dzie posiada? ww. uprawnienia. Wykonawca, kt█ry w ramach zawartego konsorcjum wyka?e posiadanie stosownych uprawnie?, musi realizowa? osobi?cie t? cz??? zam█wienia, z kt█r? wi??e si? obowi?zek posiadania wymaganych uprawnie?. Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych, sk?adanych na wezwanie Zamawiaj?cego przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w wyznaczonym terminie nie kr█tszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w rozdziale V i VI SWZ, je?eli Wykonawca nie wskaza? miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu z innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego lub nie przes?a? ich wraz z ofert?.
   2. 1. Podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej. 1) Zezwolenie lub inny r█wnowa?ny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest wpisany do jednego z rejestr█w zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, a w przypadku sk?adania ofert na leki psychotropowe i ?rodki odurzaj?ce- odpowiednio wymagane zezwolenie. (dotyczy pakiet█w b?d?cych produktem leczniczym)
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
opis przedmiotu zam█wienia:
   3.  Wykonawca mo?e zaoferowa? wy??cznie produkty lecznicze, dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 ze zm.)- dotyczy pakiet█w b?d?cych produktami leczniczymi.
   4.  Wykonawca mo?e zaoferowa? wy??cznie wyroby, kt█re zosta?y wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) ˝ dotyczy pakiet█w b?d?cych wyrobami medycznymi.
   5.  Oferty musz? by? zgodne z art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.)
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby dostarczony towar posiada? na opakowaniu informacje o dacie przydatno?ci / terminie wa?no?ci z zastrze?eniem, ?e termin wa?no?ci nie mo?e by? kr█tszy ni? 6 miesi?cy od daty dostawy-dotyczy pakietu nr 3/ nie mo?e by? kr█tszy ni? 12 miesi?cy od daty dostawy- dotyczy pozosta?ych pakiet█w VIII WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH
   1.  Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia zgodno?ci zaoferowanych dostaw ??da z?o?enia wraz z ofert? wymienionych poni?ej przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: a) O?wiadczenie, ?e zaoferowane produkty lecznicze s? dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj? aktualne ?wiadectwa rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne(Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 ze zm.)- i zostan? udost?pnione na ka?de ??danie Zamawiaj?cego po podpisaniu umowy ˝ tre?? o?wiadczenia zawarta w formularzu ofertowym, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.-dotyczy produkt█w leczniczych. b) O?wiadczenie, ?e zaoferowane produkty lecznicze posiadaj? wymagane karty charakterystyki i zostan? przed?o?one na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego po podpisaniu umowy - tre?? o?wiadczenia zawarta w formularzu ofertowym, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. c) O?wiadczenie, ?e zaoferowany asortyment zosta? dopuszczony i wprowadzony do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz posiada aktualne deklaracje zgodno?ci i certyfikaty jednostki notyfikowanej - i zostan? one udost?pnione na ka?de ??danie Zamawiaj?cego po podpisaniu umowy - tre?? o?wiadczenia zawarta w formularzu ofertowym, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.-dotyczy wyrob█w medycznych.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje uzupe?nienia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Oferty, kt█re nie b?d? zawiera?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych zostan? odrzucone na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   2. 2. Podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych, zwanej dalej Đustaw?ţ, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) O?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) O?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu za-k?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5˝10 ustawy.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   2. 3. Podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ sk?adane przez Wykonawc? maj?cy siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w pkt
   2. 2. ppkt 1) SWZ ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w pkt
   2. 2 ppkt 1) SWZ wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2) Odpis albo informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o kt█rych mowa w
   2. 2 ppkt 3) SWZ ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury wystawionej nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. 3) Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem, zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo os█b, uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawionym nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 4) O?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 5) O?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5˝10 ustawy. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykaz o?wiadcze?, kt█re Wykonawca mo?e z?o?y? wraz z ofert?: 1) O?wiadczenie o spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z post?powania sporz?dzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wype?nianiu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? r█wnie? narz?dzie dost?pne na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/ a) O?wiadczenie stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu odpowiednio na dzie? sk?adania ofert. b) O?wiadczenie sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienie. O?wiadczenie ma potwierdza? spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie , w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nienie tych oraz wykaza? brak podstaw do wykluczenia ka?dego z wykonawc█w. 2) Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca mo?e wykorzysta? dokument (JEDZ) z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj? prawid?owe. 3) Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia zobowi?zani s? do z?o?enia o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Z tre?ci o?wiadczenia winno jednoznacznie wynika?, kt█re dostawy wykonaj? poszczeg█lni wykonawcy w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu, okre?lonych w pkt VI.1 pkt 1) ppkt a) SWZ, do realizacji kt█rych zdolno?ci s? wymagane- wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2A do SWZ. 4) Zamawiaj?cy informuje, ?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP zobowi?zany jest z?o?y? wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona. Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia o?wiadczenia wraz z ofert?.
   3.  Wymagania, jakie musi spe?nia? oferta sk?adana przez dwa lub wi?cej podmiot█w (Wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia np. konsorcja, sp█?ki cywilne): 1) Oferta musi by? podpisana w taki spos█b, aby prawnie zobowi?zywa?a wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia 2) Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie zobowi?zani s? ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zam█wienia lub do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego; 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b?d? wy??cznie z podmiotem wyst?puj?cym jako reprezentant pozosta?ych. 4) Nie dopuszcza si? uczestniczenia kt█regokolwiek z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielnie zam█wienia w wi?cej ni? jednej grupie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. Niedopuszczalnym jest r█wnie? z?o?enie przez kt█regokolwiek z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielnie zam█wienia, r█wnocze?nie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. 5) Wsp█lnicy sp█?ki cywilnej s? traktowani jak Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? wsp█ln?.
   4.  Pozosta?e dokumenty wymagane wraz z ofert? 1) Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania osoby dzia?aj?cej w imieniu odpowiednio: wykonawcy lub wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia ˝ chyba ?e umocowanie do reprezentowania okre?lonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze S?dowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innym w?a?ciwym rejestrze. 2) Pe?nomocnictwo przekazuje si? w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku dokumentu w postaci papierowej - w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawc? lub notariusza. https://espd.uzp.gov.pl/
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
   2.  Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy jest to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
   4.  Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 25/02/2022 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 25/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 25/02/2022 Heure locale: 11:00
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy informuje, ?e w post?powaniu zosta?a zastosowana procedura, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
   1.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? na dzie? sk?adania ofert: a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1 do SWZ b) Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1A do SWZ. c) Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w rozdz. VIII SWZ (tre?? o?wiadcze? zawarta w formularzu ofertowym) d) Pe?nomocnictwo ( o ile dotyczy) UWAGA!!! Dokumenty i o?wiadczenia w?asne Wykonawcy wskazane w pkt 1 a)b)c) stanowi? integraln? cze?? oferty i w zwi?zku z tym nie podlegaj? uzupe?nieniu. Brak tych dokument█w stanowi o niewa?no?ci z?o?onej oferty.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych".
   7.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   8.  Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? KIO Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Otwock: Produits pharmaceutiquesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 25/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques