Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Otwock: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2022/S 52-136024  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Otwock: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2022/S 052-136024 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowe Centrum Bada? J?drowych NumÈro national d'identification: 532-010-01-25 Adresse postale: ul. Andrzeja So?tana 7 Ville: Otwock (?wierk) Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Radomska Courriel: zp@ncbj.gov.pl TÈlÈphone: +48 222731320 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ncbj.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie kompleksowych us?ug z zakresu zapewnienia zasobÛw ludzkich w obszarze IT NumÈro de rÈfÈrence: IZP.270.5.2022
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zapewnienie przez Wykonawc? specjalistÛw do realizacji zada? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ramach prowadzonych projektÛw IT, utrzymania systemÛw teleinformatycznych oraz projektowania i implementacji nowych rozwi?za?.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik TOM III SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Lieu principal d'exÈcution:
Konsultanci b?d? wykonywali prace w trybie zdalnym. Zamawiaj?cy wymaga jednocze?nie od Konsultanta zadeklarowania gotowo?ci stawienia si? u Zamawiaj?cego (Warszawa, ul. Wo?odyjowskiego 83).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zapewnienie przez Wykonawc? specjalistÛw do realizacji zada? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ramach prowadzonych projektÛw IT, utrzymania systemÛw teleinformatycznych oraz projektowania i implementacji nowych rozwi?za?.Wykonawca zapewni ?wiadczenie us?ug z zakresu IT przez specjalistÛw na rzecz i pod nadzorem Zamawiaj?cego, zapewni obs?ug? kadrowo-p?acow? specjalistÛw oraz zapewni nadzÛr nad realizacj? umowy w zakresie niezb?dnym do zapewnienia ci?g?o?ci ?wiadczenia us?ug przez specjalistÛw. Zarz?dzanie przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie czasowe prac realizowane b?d? przez Zamawiaj?cego. Wymagani specjali?ci o profilu: ï Fullstack Tech Lead ï Programista Backend ï Programista Frontend ï Projektant UX
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: ?rednia miesi?czna liczba KonsultantÛw zaanga?owanych i zakontraktowanych przez klientÛw Wykonawcy w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy przed terminem sk?adania ofert o kwalifikacjach i do?wiadczeniu wskazanym w opisie przedmiotu zamÛwienia (obejmuj?cych Fullstack Tech Lead, Programista Backend, Programista Frontend, U-Projektant UX) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZamÛwienie Ñprawo opcjiî, ktÛrego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiaj?cego. Prawo opcji obejmuje zapewnienie przez Wykonawc? specjalistÛw wskazanych w TOMIE III SWZ, do realizacji zada? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ilo?ci 12 900 roboczogodzin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 027-069146
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie kompleksowych us?ug z zakresu zapewnienia zasobÛw ludzkich w obszarze IT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy ustala wadium na ca?o?? przedmiotu zamÛwienia w wysoko?ci 25 000 z? (s?ownie z?otych: dwadzie?cia pi?? tysi?cy z?otych, 00/100).
   2.  SzczegÛ?y dotycz?ce wadium zosta?y okre?lone w pkt. 18 SWZ.
   3.  O udzielenie zamÛwienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu w tym nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego, zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia ñ ni?ej wymienione dokumenty sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie; W przypadku podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, na ktÛrych Wykonawca polega, ni?ej wymienione dokumenty sk?adane s? w odniesieniu do ka?dego z tych podmiotÛw): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych, zwanej dalej Ñustaw?î, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, ñ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1078), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ñ ktÛrego wzÛr stanowi za??cznik nr 9 do SWZ; 3) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 4) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktÛrej mowa w ß 2 ust. 1 pkt 1 rozporz?dzenia ws podmiotowych ?rodkÛw dowodowych ñ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w ß 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporz?dzenia; 5) Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentu, o ktÛrym mowa w ppkt 4a, lub gdy dokument ten nie odnosi si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ß 4 ust. 2 rozporz?dzenia ws podmiotowych ?rodkÛw dowodowych stosuje si?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Otwock: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appuiType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui