Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Otwock:Travaux de construction

2023/S 98-306297  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Otwock: Travaux de construction 2023/S 098-306297 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP NumÈro national d'identification: 532-16-62-948 Adresse postale: ul. Konarskiego 13 Ville: Otwock Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Olimpia Jobda Courriel: dzp@spskgruca.pl TÈlÈphone: +48 227794031-217 Fax: +48 227794031-477 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spskgruca.pl Adresse du profil díacheteur: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Projekt i budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego i ?wicze? Kadawerowych oraz projekt i budowa ??cznika pomi?dzy budynkiem Kliniki Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w SPSK w Otwocku CMKP NumÈro de rÈfÈrence: DZP.26.136.2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalnou?ytkowego oraz szczegÛ?owej koncepcji wielobran?owej inwestycji obejmuj?cej, w szczegÛlno?ci wykonanie dokumentacji projektowej i robÛt budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i ma?? architektur?, a? do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie Centrum Naukowo-Dydaktycznego i ?wicze? Kadawerowych )(zwanego dalej Centrum) wraz z projektem i budow? ??cznika pomi?dzy budynkiem Kliniki Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku (zwanego dalej ??cznikiem).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 55 800 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31524110 Scialytiques 33162000 Appareils et instruments pour bloc opÈratoire 45262300 Travaux de bÈtonnage 45262321 Travaux de chape 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45330000 Travaux de plomberie 45331100 Travaux d'installation de chauffage central 45331230 Travaux d'installation de matÈriel de refroidissement 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prÈvention contre les incendies 45421146 Mise en place de plafonds suspendus 45421152 Installation de cloisons 71220000 Services de crÈation architecturale 71247000 Supervision des travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalnou?ytkowego oraz szczegÛ?owej koncepcji wielobran?owej inwestycji obejmuj?cej, w szczegÛlno?ci wykonanie dokumentacji projektowej i robÛt budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i ma?? architektur?, a? do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie Centrum Naukowo-Dydaktycznego i ?wicze? Kadawerowych )(zwanego dalej Centrum) wraz z projektem i budow? ??cznika pomi?dzy budynkiem Kliniki Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku (zwanego dalej ??cznikiem)
   2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera pkt III SWZ oraz poni?sze za??czniki do SWZ:
   2. 1. Za??cznik nr 8 do SWZ ñ wyposa?enie sta?e ñ wytyczne ogÛlne
   2. 2. Za??cznik nr 9 do SWZ ñ wyposa?enie sta?e ñ tabela parametrÛw technicznych
   2. 3. Za??cznik nr 10 - PFU wraz z koncepcj?
   2. 4. Za??cznik nr 11 do SWZ - Wytyczne dotycz?ce prac projektowych
   2. 5. Za??cznik nr 12 ñ Informacje dodatkowe do PFU
   2. 6. Za??cznik nr 12A ñ Dokumentacja do Informacji dodatkowych do PFU _____________________________ WIZJA LOKALNA - wytyczne w pkt 9 SWz ppkt 26 Zamawiaj?cy informuje, ?e z?o?enie oferty musi by? poprzedzone odbyciem wizji lokalnej Zamawiaj?cy nie wymaga, ale zaleca zg?oszenie ch?ci uczestniczenia w wizji za po?rednictwem Platformy lub na adres e-mail dzp@spskgruca.pl. Zamawiaj?cy informuje, ?e wizja lokalna odb?dzie si? w Auli prof. Malawskiego znajduj?cej w szpitalu w (budynek C/parter) Terminy wizji: Pierwszy ñ 23.11.2022 r godz.10:00 ñ Sala Konferencyjna w Administracji (Budynek C) Drugi - 30.11.2022 godz.10:00 - ñ Sala Konferencyjna w Administracji (Budynek C) Zamawiaj?cy okre?li? dwa rÛ?ne terminy spotka? do wyboru przez WykonawcÛw. Obligatoryjnie wykonawcy musz? uczestniczy? w jednej wizji lokalnej. Wizje przeprowadz?: S?awomir Chaberek - Zast?pca Dyrektora ds. Technicznych, Jacek Jarosz ñ Kierownik Dzia?u Technicznego ______________________________________ WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH
   1.  Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia zgodno?ci zaoferowanego wyposa?enia sta?ego ??da z?o?enia wraz z ofert? wymienionych poni?ej przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) Deklaracji zgodno?ci ñ dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upowa?nionego przedstawiciela. 2) Karty katalogowe producenta potwierdzaj?ce parametry zaoferowanego wyposa?enia sta?ego zgodnie za??cznikiem nr 9 do SWZ
   2.  W sytuacji, gdy Wykonawca nie z?o?y wraz z ofert? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienie w wyznaczonym terminie ________________________________ OPIS KRYTERI"W, KT"RYMI B?DZIE SI? KIEROWA? ZAMAWIAJ?CY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERI"W dok?adny opis kryteriÛw oceny ofert zosta? przedstawiony w pkt XIV SWZ __________________________________________________ WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM - opis w pkt X SWZ Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w nast?puj?cej wysoko?ci: 1 260 000,00 z? (jeden milion dwie?cie sze??dziesi?t tysi?cy z?otych) _____________________________ WYMAGANIA DOTYCZ?CE ZABEZPIECZENIA NALE?YTEGO WYKONANIA UMOWY - opis pkt XVII SWZ Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny brutto podanej w ofercie, nie pÛ?niej ni? w dniu podpisania umowy. _________________________________ dzp@spskgruca.pl
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: K2 - gwarancja na roboty budowlane, materia?y budowlane i instalacyjne / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: K3 - gwarancja na zainstalowane urz?dzenia / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: K4 ñ do?wiadczenie kluczowego personelu / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym wszelkie o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s? w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za po?rednictwem Platformy eZamawiajacy System jest dost?pny pod adresem: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Dok?adne wymogi zosta?y opisane w pkt IX SWZ https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 220-632666
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Projekt i budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego i ?wicze? Kadawerowych oraz projekt i budowa ??cznika pomi?dzy budynkiem Kliniki Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w SPSK w Otwocku CMKP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WARBUD SA Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 55 800 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podmiotowe ?rodki dowodowe - warunki udzia?u w post?powaniu. 1) Wykaz robÛt budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych roboty te zosta?y wykonane ñ wzÛr stanowi za??cznik nr 4 do SWZ 2) Dowody okre?laj?ce, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od siebie nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ inne odpowiednie dokumenty 3) Wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane - wzÛr stanowi za??cznik nr 3 do SWZ (Uwaga! Opis warunku wiedzy i do?wiadczenia pkt VI SWZ) 4) Dowody okre?laj?ce, czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od siebie nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw - o?wiadczenie wykonawcy; (Uwaga! Opis warunku wiedzy i do?wiadczenia pkt VI SWZ) 5) Wykaz osÛb, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzÛr stanowi za??cznik nr 5 do SWZ _________________________ Podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ sk?adane przez Wykonawc? maj?cy siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zosta?y opisane w VII ppkt
   2. 3 SWZ Podmiotowe ?rodki dowodowe dotycz?ce podmiotÛw na zasoby, ktÛrych powo?uje si? Wykonawca zosta?y opisane w VII ppkt
   2. 4 SWZ Wymagania, jakie musi spe?nia? oferta sk?adana przez dwa lub wi?cej podmiotÛw (WykonawcÛw ubiegaj?cych si? wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia np. konsorcja, spÛ?ki cywilne):zosta?y opisane w VII ppkt 3 SWZ Podmiotowe ?rodki dowodowe dotycz?ce podmiotÛw na zasoby, ktÛrych powo?uje si? Wykonawca zosta?y opisane w VII ppkt
   2. 4 SWZ _________________ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt XII SWZ
   1.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? na dzie? sk?adania ofert: a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1 do SWZ b) Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1A do SWZ c) Wyposa?enie sta?e - tabela parametrÛw technicznych stanowi?ca Za??cznik nr 9 do SWZ d) Wykaz osÛb stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ-dokument ma umo?liwi? dokonanie oceny w kryterium ÑK4 ñ do?wiadczenie kluczowego personeluî opisanym w rozdz. XV. e) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e , ?e spe?niania warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlega wykluczeniu (JEDZ) - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ. f) O?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, ?e nie podlega wykluczeniu (JEDZ) - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2do SWZ. ( o ile dotyczy) g) O?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2A do SWZ ( o ile dotyczy) h) O?wiadczenie o wykazaniu braku podstaw do wykluczenia ñ wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2D do SWZ i) Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby ( o ile dotyczy) j) Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o ktÛrych mowa w rozdz. VIII SWZ k) Pe?nomocnictwo ( o ile dotyczy) l) DowÛd wniesienia wadium ñ dotyczy innej formy ni? pieni??na
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych".
   7.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
   8.  Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? KIO Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Projekt i budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego i ?wicze? Kadawerowych oraz projekt i budowa ??cznika pomi?dzy budynkiem Kliniki Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w SPSK w Otwocku CMKP 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31524110 - Scialytiques 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire 
45000000 - Travaux de construction 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45262321 - Travaux de chape 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45331230 - Travaux d'installation de matériel de refroidissement 
45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 
45421146 - Mise en place de plafonds suspendus 
45421152 - Installation de cloisons 
71220000 - Services de création architecturale 
71247000 - Supervision des travaux de construction