Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Paw?owice: Aliments pour animaux

2021/S 65-164783  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Paw?owice: Aliments pour animaux 2021/S 065-164783 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Zootechniki - Pa?stwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zak?ad Do?wiadczalny Paw?owice Numéro national d'identification: 00007972800093 Adresse postale: ul. Miel?y?skich 14 Ville: Paw?owice Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-122 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl Téléphone: +48 0-65-529-91-92 Fax: +48 0-65-529-91-92 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdpawlowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna
I.5) Activité principale Autre activité: Rolnictwo, dzia?alno? naukowo-badawcza i inne.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Serwatka suszona Permeate Powder lub produkt równowa?ny przeznaczony dla trzody chlewnej w ilo?ci 8 ton Numéro de référence: 31/2021
II.1.2) Code CPV principal 15700000 Aliments pour animaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Serwatka suszona Permeate Powder lub produkt równowa?ny przeznaczony dla trzody chlewnej w ilo?ci 8 ton o nast?puj?cych parametrach technicznych i jako?ciowych:
   1.  Zawarto? w 1 kg - laktoza min.80 % - bia?ko ogólne min 3,5 % - energia metaboliczna min.14 MJ
   2.  Czysto? mikrobiologiczna - bakterie coli (CFU/g) nieobecne - salmonella (CFU/25g) nieobecne - Enterobacteriaceae (CFU/g) nieobecne - grzyby i ple?nie (CFU/g) nieobecne - ogólna liczba drobnoustrojów (CFU/g) < 10 000
   3.  Okres przydatno?ci do produkcji pasz - 24 miesi?ce od daty produkcji
   4.  Parametry techniczne - posta mikrokapsu?ek o bardzo dobrej przesypowo?ci - produkt w postaci "laktozy bezwodnej", niehigroskopijny - brak ?rodków fluidyzuj?cych polepszaj?cych przesypowo?
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'exécution:
ZD Paw?owice ul. Miel?y?skich 14 64-122 Paw?woice
II.2.4) Description des prestations:
Serwatka suszona Permeate Powder lub produkt równowa?ny przeznaczony dla trzody chlewnej w ilo?ci 8 ton o nast?puj?cych parametrach technicznych i jako?ciowych:
   1.  Zawarto? w 1 kg - laktoza min.80 % - bia?ko ogólne min 3,5 % - energia metaboliczna min.14 MJ
   2.  Czysto? mikrobiologiczna - bakterie coli (CFU/g) nieobecne - salmonella (CFU/25g) nieobecne - Enterobacteriaceae (CFU/g) nieobecne - grzyby i ple?nie (CFU/g) nieobecne - ogólna liczba drobnoustrojów (CFU/g) < 10 000
   3.  Okres przydatno?ci do produkcji pasz - 24 miesi?ce od daty produkcji
   4.  Parametry techniczne - posta mikrokapsu?ek o bardzo dobrej przesypowo?ci - produkt w postaci "laktozy bezwodnej", niehigroskopijny - brak ?rodków fluidyzuj?cych polepszaj?cych przesypowo? Na potwierdzenie informacji w/w parametrów jako?ciowych produktu równowa?nego Zamawiaj?cy wymaga za??czenia do oferty etykiety produktu równowa?nego. Zamawiaj?cy jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby w?asne.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 035-085044
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Serwatka suszona Permeate Powder lub produkt równowa?ny przeznaczony dla trzody chlewnej w ilo?ci 8 ton
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I. W post?powaniu o udzielanie zamówienia mog bra udzia wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podst. art. 108 i art. 109 ustawy PZP II. W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y?:
   1.  wraz z ofert O?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu wype?nione w zakresie Wskazanym przez zamawiaj?cego w og?oszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia a) O?wiadczenie sk?ada si w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, b) Zamawiaj?cy przedk?ada w za??czeniu wzór o?wiadczenia stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE, c) O?wiadczenie powinno by aktualne na dzie sk?adania ofert, d) Wykonawca mo?e wykorzysta w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie z?o?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamówienia, e) Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Uwaga:
   2.  informacj w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapita?owej, a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiaj?cy przedk?ada w za??czeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapita?owej stanowi?cy - Za??cznik do SWZ,
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Biuro Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Biuro Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, dozna lub mo?e dozna uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15700000 - Aliments pour animaux