Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Paw?owice: Levure

2021/S 65-164782  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Paw?owice: Levure 2021/S 065-164782 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Zootechniki ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy 31-047 KrakÛw, ul. Sarego 2, Zak?ad Do?wiadczalny Paw?owice NumÈro national d'identification: 00007972800093 Adresse postale: ul. Miel?y?skich 14 Ville: Paw?owice Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-122 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl TÈlÈphone: +48 0-65-529-91-92 Fax: +48 0-65-529-91-92 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdpawlowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: rolnictwo, dzia?alno? naukowo-badawcza i inne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dro?d?e paszowe dla krÛw mlecznych w ilo?ci 3 ton
II.1.2) Code CPV principal 15898000 Levure
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dro?d?e paszowe: ó przeznaczone dla krÛw mlecznych, ó zawieraj?ce ?ywe kultury dro?d?y Sacharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Zawarto? w 1 kg produktu: ó koncentracja CFU 1,0 x 1011, ó bia?ko ogÛlne (g) > 220, ó energia netto laktacji (NEL) >6,5. Zamawiaj?cy zamawia 3 ton, loco magazyn WytwÛrni Pasz ñ ZD Paw?owice. Do ka?dej dostawy nale?y do??czy atest jako?ci produktu. Zamawiaj?cy jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby w?asne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'exÈcution:
ZD Paw?owice, ul. Miel?y?skich 14, 64-122 Paw?owice
II.2.4) Description des prestations:
Dro?d?e paszowe: ó przeznaczone dla krÛw mlecznych, ó zawieraj?ce ?ywe kultury dro?d?y Sacharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Zawarto? w 1 kg produktu: ó koncentracja CFU 1,0 x 1011, ó bia?ko ogÛlne (g) > 220, ó energia netto laktacji (NEL) >6,5. Zamawiaj?cy zamawia 3 ton, loco magazyn WytwÛrni Pasz ñ ZD Paw?owice. Do ka?dej dostawy nale?y do??czy atest jako?ci produktu. Zamawiaj?cy jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby w?asne.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 035-085004
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dro?d?e paszowe dla krÛw mlecznych w ilo?ci 3 ton
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W post?powaniu o udzielanie zamÛwienia mog bra udzia Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podst. art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. II. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y?:
   1.  wraz z ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu wype?nione w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zamÛwieniu i w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia: a) o?wiadczenie sk?ada si w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu; b) Zamawiaj?cy przedk?ada w za??czeniu wzÛr o?wiadczenia stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE; c) o?wiadczenie powinno by aktualne na dzie sk?adania ofert; d) Wykonawca mo?e wykorzysta w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie z?o?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; e) informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Uwaga:
   2.  Informacj w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapita?owej: a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. Zamawiaj?cy przedk?ada w za??czeniu wzÛr Informacji w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapita?owej stanowi?cy ñ Za??cznik do SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Biuro Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Biuro Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, ktÛrych interes prawny, w uzyskaniu zamÛwienia, dozna lub mo?e dozna uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15898000 - Levure