Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 24/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pi?a: Autobus Èlectriques

2020/S 149-366393  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Pi?a: Autobus Èlectriques

2020/S 149-366393

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 128-314490)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejski Zak?ad Komunikacji SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci w Pile
NumÈro national d'identification: 7642304076
Adresse postale: ul. ??czna 4
Ville: Pi?a
Code NUTS: PL411 Pilski
Code postal: 64-920
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Domagalski
Courriel: sekretariat@mzk.pila.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://mzkpila.ezamawiajacy.pl

https://mzkpila.ezamawiajacy.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup nowych autobusÛw elektrycznych wraz z niezb?dn infrastruktur ?adowania

NumÈro de rÈfÈrence: 2020/1/PN/UE.

II.1.2)
Code CPV principal
34144910 Autobus Èlectriques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia stanowi dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych jednocz?onowych autobusÛw miejskich o nap?dzie elektrycznym wraz z infrastruktur ?adowania pojazdÛw; stanowi?cych element rodziny autobusÛw miejskich o wysokim stopniu unifikacji, jednego producenta (marki), o d?ugo?ci ca?kowitej od 11 500 mm do 12 200 mm; szeroko?ci i wysoko?ci ca?kowitej zgodnej z warunkami dopuszczenia do ruchu.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 128-314490

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

a) informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adnia ofert, ...

Lire:

a) informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, z wy??czeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (na podstawie art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ...

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Miejsce:

Au lieu de:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:10 za po?rednictwem Platformy w siedzibie zamawiaj?cego w Pile, ul. ??czna 4, w sali nr
   5. 

Lire:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 10.10 za po?rednictwem platformy w siedzibie zamawiaj?cego w Pile, ul. ??czna 4, w sali nr
   5. 

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/08/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 10:10

Lire:

Date: 24/08/2020

Heure locale: 10:10

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34144910 - Autobus électriques