01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pi?a: Logiciels et systèmes d'information

2018/S 235-537933 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/12/2018 S235  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Pi?a: Logiciels et systèmes d'information 2018/S 235-537933 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanis?awa Staszica ul. Rydygiera 1 Pi?a 64-920 Pologne Point(s) de contact: Joanna Koz?owska Téléphone: +48 672106298 Courriel: joanna.kozlowska@szpital.pila.pl Code NUTS: PL411 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpitalpila.pl www.szpitalpila.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga opieki serwisowej nad szpitalnymi systemami informatycznymi.
Numéro de référence: NO-ZP.VII-240/55/18
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi opieki serwisowej, wraz z dost?pem do nowych wersji i nadzorem autorskim systemów informatycznych posiadanych przez Zamawiaj?cego: Eskulap wraz z oprogramowaniem bazodanowym do systemu Eskulap, IT-CUBE, Simple. ERP, Planowanie Pracy rozszerzone o wersj web, BI Hospitals. Szczegó?owy zakres zamówienia okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 990 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72267000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL411 Lieu principal d'exécution:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanis?awa Staszica, 64-920 Pi?a, ul. Rydygiera 1, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmowa b?dzie w szczególno?ci: a) nabycie przez Zamawiaj?cego prawa do eksploatacji nowych wersji produktów oraz dostarczanie Zamawiaj?cemu wszystkich nowych wersji produktów w okresie realizacji niniejszej umowy zgodnie z za?. Nr 2 do SIWZ; b) konsultacje i pomoc serwisow udzielan w siedzibie Zamawiaj?cego, zdalnie b?d telefonicznie w zakresie funkcjonowania programów oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów programów zgodnie z za?. Nr 2 do SIWZ; c) konsultacje w zakresie nowych wersji programów zgodnie z za?. Nr 2 do SIWZ; d) konsultacje w zakresie administracji programów zgodnie z za?. Nr 2 do SIWZ; e) przeszkolenie administratora Zamawiaj?cego; f) konsultacja w zakresie administracji bazami danych Oracle i MS SQL b?d?cymi w posiadaniu Zamawiaj?cego, wgrywanie aktualnych poprawek producenta w terminie do 4 tygodni od pojawienia si na oficjalnej stronach Oracle i Microsoft'u; g) konserwacja baz danych - raz na kwarta?; h) prace zlecone przez Zamawiaj?cego w zakresie uzgodnionym z Wykonawc?; Przedmiotowe zamówienie b?dzie realizowane w wymiarze pakietu 2000 roboczogodzin wraz z kosztami dojazdu przez ca?y okres trwania umowy tj. 48 miesi?cy od dnia podpisania umowy.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CZAS USUNI?CIA AWARII / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 180-408367
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Us?uga opieki serwisowej nad szpitalnymi systemami informatycznymi.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire KONSULTANT IT Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1 Pozna 61-371 Pologne Téléphone: +61 6624222 Courriel: biuro@konsultant-it.pl Code NUTS: PL411
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o.
ul. Krzywa 21 Pozna 60-118 Pologne Téléphone: +61 8654406 Courriel: biuro@kkom.pl Code NUTS: PL411
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 990 400.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 115 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert zgodnie z zapisami SIWZ. Tre? oferty musi odpowiada tre?ci SIWZ. Oferta o tre?ci niezgodnej z SIWZ, z zastrze?eniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Oferta musi zawiera nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: - wype?niony formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru za??czonego do SIWZ, zawieraj?cy w szczególno?ci: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, ??czn cen ofertow brutto, zobowi?zanie dotycz?ce terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków p?atno?ci, o?wiadczenie o okresie zwi?zania ofert oraz o akceptacji wszystkich postanowie SIWZ i wzoru umowy bez zastrze?e?, a tak?e informacj?, któr cz?? zamówienia Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcy, - wype?niony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - w postaci elektronicznej zgodnie z pkt. 6 SIWZ - potwierdzenie wniesienia wadium - w przypadku podpisania oferty oraz po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em kopii dokumentów przez osob niewymienion w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale?y do oferty do??czy stosowne pe?nomocnictwo w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie, - dokument (np. zobowi?zanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolno?ci lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, - uzasadnienie zastrze?enia informacji jako tajemnicy przedsi?biorstwa - je?eli dotyczy. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów, które potwierdzaj okoliczno? spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zgodnie z pkt. 7 SIWZ. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Zamawiaj?cy, na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje zastosowanie w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego procedury, w której najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Je?eli Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie z?o?y w terminie lub z?o?y nieprawid?owe dokumenty na wezwanie Zamawiaj?cego to Zamawiaj?cy wybierze ofert najkorzystniejsz spo?ród pozosta?ych ofert (bez ich ponownego badania i oceny chyba, ?e zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy). Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Wykonawca ma prawo z?o?y tylko jedn ofert?, zawieraj?c jedn?, jednoznacznie opisan propozycj?. Z?o?enie wi?kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z?o?onych przez danego Wykonawc?. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówie publicznych przewiduje zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, je?eli konieczno? wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowa zewn?trznych, niezale?nych od stron umowy oraz na warunkach okre?lonych w umowie, zapisy w niej zawarte traktuje si?, jako warunki udzielenia zamówienia Termin zwi?zania oferta up?ywa po 60 dniach od terminu sk?adania ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz zgodnie z ustaw Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels