Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pi?a: Mobilier

2021/S 179-465786  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Pi?a: Mobilier 2021/S 179-465786 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Policji w Pile NumÈro national d'identification: 7641023091 Adresse postale: Plac Staszica 7 Ville: Pi?a Code NUTS: PL411 Pilski Code postal: 64-920 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena ?oso Courriel: magdalena.losos@sppila.policja.gov.pl TÈlÈphone: +47 7742111 Fax: +47 7742324 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pila.szkolapolicji.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Szkolenie Policji
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Szkolenie Policji
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mebli do sal dydaktycznych oraz bloku ogl?dzinowego budynku g?Ûwnego Szko?y Policji w Pile NumÈro de rÈfÈrence: 91/JZ-50/2021
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw wraz z transportem, wniesieniem, monta?em i ustawieniem nowych, nieu?ywanych, pe?nowarto?ciowych, niewadliwych, dopuszczonych do u?ytku, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych mebli oraz wszelkich innych us?ug dodatkowych niezb?dnych do prawid?owego wykonania zamÛwienia. Zamawiaj?cy dokonuje podzia?u zamÛwienia na cz??ci: Cz?? nr 1 - krzes?a do sal dydaktycznych, Cz?? nr 2 ñ meble do sal dydaktycznych, Cz?? nr 3 ñ meble do bloku ogl?dzinowego, Cz?? nr 4 - specjalistyczne wyposa?enie sali technikÛw kryminalistyki oraz magazynku. Meble zaoferowane przez Wykonawc musz spe?nia wszystkie wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowane meble by?y fabrycznie nowe, zabezpieczone przed uszkodzeniem, zgodne ze wszystkimi obowi?zuj?cymi normami bezpiecze?stwa, wolne od wad uniemo?liwiaj?cych ich u?ycie zgodnie z przeznaczeniem.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 414 146.33 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Krzes?a do sal dydaktycznych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39110000 SiËges, chaises et articles assimilÈs, et piËces connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'exÈcution:
Szko?a Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pi?a
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 1 do SWZ w zak?adce "Cz?? nr 1".
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy, do up?ywu terminu sk?adania ofert, wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz?? nr 1 ñ 8 000,00 z (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych 00/100). Wszelkie wymagania w zakresie z?o?enia wadium zosta?y okre?lone w rozdziale XVIII SWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Meble do sal dydaktycznych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39113600 Bancs 39121100 Bureaux 39121200 Tables 39141300 Placards
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'exÈcution:
Szko?a Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pi?a
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 1 do SWZ w zak?adce "Cz?? nr 2".
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy, do up?ywu terminu sk?adania ofert, wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz?? nr 2 ñ 2 000,00 z (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100). Wszelkie wymagania w zakresie z?o?enia wadium zosta?y okre?lone w rozdziale XVIII SWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Meble do bloku ogl?dzinowego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39150000 Mobilier et Èquipements divers 39153000 Mobilier de salle de confÈrence
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'exÈcution:
Szko?a Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pi?a
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 1 do SWZ w zak?adce "Cz?? nr 3".
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Specjalistyczne wyposa?enie sali technikÛw kryminalistyki oraz magazynku
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39180000 Mobilier de laboratoire 39151200 ...tablis
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'exÈcution:
Szko?a Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pi?a
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 1 do SWZ w zak?adce "Cz?? nr 4".
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 107-279406
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Krzes?a do sal dydaktycznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CADABRA Tomasz Przyby NumÈro national d'identification: 6222230436 Adresse postale: ul. Po?udniowa 58 Ville: OstrÛw Wielkopolski Code NUTS: PL416 Kaliski Code postal: 63-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 292 154.47 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 275 599.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Meble do sal dydaktycznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CADABRA Tomasz Przyby NumÈro national d'identification: 6222230436 Adresse postale: ul. Po?udniowa 58 Ville: OstrÛw Wielkopolski Code NUTS: PL416 Kaliski Code postal: 63-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 72 398.37 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 98 338.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Meble do bloku ogl?dzinowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Specjalistyczne wyposa?enie sali technikÛw kryminalistyki oraz magazynku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cz?? nr 4 - specjalistyczne wyposa?enie sali technikÛw kryminalistyki oraz magazynku zosta?a uniewa?niona na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Wykonawca TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ktÛrego oferta w dniu 11 sierpnia 2021 r. zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu 26 sierpnia 2021 r. poinformowa Zamawiaj?cego o odst?pieniu od podpisania umowy. W zwi?zku z tym, i w zakresie cz??ci nr 4 zosta?a z?o?ona tylko jedna oferta, Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w zakresie tej cz??ci na podst. art. 255 pkt 7 ww. ustawy - "Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli wykonawca nie wniÛs wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy lub uchyli si od zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, z uwzgl?dnieniem art. 263".
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
39110000 - Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes 
39113600 - Bancs 
39121100 - Bureaux 
39121200 - Tables 
39141300 - Placards 
39150000 - Mobilier et équipements divers 
39151200 - Établis 
39153000 - Mobilier de salle de conférence 
39180000 - Mobilier de laboratoire