Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 03/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pi?a:Services d'inventaire forestier

2023/S 62-185363  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Pi?a: Services d'inventaire forestier

2023/S 062-185363

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 045-133829)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Pa?stwa- Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Pile
Adresse postale: Pi?a ul. Kalina 10
Ville: Pi?a
Code NUTS: PL4 Makroregion pó?nocno-zachodni
Code postal: 64-920
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Milena Lament
Courriel: rdlp@pila.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 672124844
Fax: +48 672126478
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pila.lasy.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie projektu planu urz?dzenia lasu dla Nadle?nictw: Wa?cz i Tuczno na lata 2025-2034 wraz z aktualizacj? Prog. ochrony przyrody i sporz?dz. prognozy oddzia?ywania tego projektu na ?rodowisko

Numéro de référence: ZI.270.2.1.2023

II.1.2)
Code CPV principal
77231400 Services d'inventaire forestier

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu planu urz?dzenia lasu dla Nadle?nictw: Wa?cz i Tuczno na lata 2025-2034 wraz z aktualizacj? Programu ochrony przyrody i sporz?dzeniem prognozy oddzia?ywania tego projektu na ?rodowisko. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj? za??czniki nr
   2. 1.-2.2. i
   3. 1.-3.2. do niniejszej SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 045-133829

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Lot nº: 1 i 2

Au lieu de:

Warunek, w zakresie do?w., zostanie uznany za spe?niony, je?li Wyk. wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) zreal. lub real. co najmniej 1 us?. (przez us?ug? rozumie si? wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c? na wykon. prac z zakr. opracowa? planu urz?dzenia lasu na kwot? nie ni?sz? ni?: Dla cz. I - 270.000 z? brutto; Dla cz. II - 340.000 z? brutto. Warunek, w zakresie zdolno?ci zaw., zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje:Dla cz. I, II :
   1. Kier. dru?yny (pracowni urz?dzeniowej) tj. Pracownik z wykszt. wy?szym le?nym z co najmniej 5-letnim do?w. w pracy nad sporz?dz. planów urz?dzenia lasu, który w okresie sta?u pracy, bra? udzia? w sporz?dzeniu co najmniej trzech planów urz?dzenia lasu o pow. min. 7 000 ha ka?dy. Zatrudniony u oferenta na umow? o prac? na czas nieokre?lony - 1 osoba;
   2.  Taksator tj. Pracownik z wykszta?. le?nym co najmniej 4-letnim do?w. z zakresu opisywania szczegó?ów taksacyjnych drzewostanów i map le?nych w planach urz?dzenia lasu. Zatrudniony u oferenta na umow? o prac? na czas nieokre?lony - 4 osoby;
   3. Specjalista ds. geoinformatyki tj.Osoba z wykszta?. co najmniej ?rednim pos. pe?n? wiedz? o systemie informacji przestrz. i znajomo?? ?rodowiska ESRI ArcGIS. Zatrudniony u Zlec. na umow? o prac? na czas nieokr.-1 osoba;
   4.  Specjalista ds. prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko Pracownik z wy?szym wykszt. z zakresu le?nictwa, biologii lub ochrony ?rodowiska, która wykona?a co najmniej 1 prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko lub 1 raport o oddz. przedsi?wzi?cia na ?rodowisko. Zatrudniony u Zleceniobiorcy na umow? o prac? na czas nieokre?lony -1 osoba;
   5.  Konsultant naukowy tj.Pracownik posiadaj?cy tytu? naukowy min. doktora nauk z dziedziny fitosocjologii, botaniki, le?nictwa lub ochrony przyrody, z co najmniej 15 letnim do?wiadczeniem w pracy nad sporz. ocen oddz. projektu planu urz?dzenia lasu na ?rodowisko oraz Programu ochrony przyrody-1 osoba. Min. poziom wymaganych standardów: Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia - informacje nt. us?ug zreal. lub realiz. (przy czym w tym przypadku b?dzie uwzgl?dniana warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) polegaj?c? na wykonaniu prac z zakresu planów urz. lasu o warto?ci nie mniejszej ni?: Dla cz. I - 270 000 z? brutto, Dla cz. II - 340 000 z? brutto, które nale?y poda? w Cz??ci IV lit. C (pkt. 1b) JEDZ. Na potw. spe?nienia war. udzia?u w post. dot. zdol. techn. lub zaw. w zakresie osób skierowanych przez Wyk. do realizacji zamówienia - informacje nt. ilo?ci osób tj.: dla cz??ci I, II: (1) Kier. dru?yny (pracowni urz?dzeniowej) tj. osoba z wykszta?ceniem wy?szym le?nym, z co najmniej 5 letnim do?w. w pracy nad sporz. pl. urz?dz lasu, który w okresie sta?u pracy, bra? udzia? w sporz. co najmniej trzech planów urz?dz. lasu o pow. min. 7 000 ha ka?da - 1 osoba. (2) Taksatora tj. osoba z wykszt. le?nym, z co najmniej 4-letnim do?w. z zakr. opisy. szczeg. taksacyjnych drzewostanów i map le?nych w pl. urz?dz. lasu - 4 osoby. (3) Spec. ds. geoinformatyki tj. osoba z wykszt., co najmniej ?rednim, posiad. pe?n? wiedz? o systemie informacji przestrz. i znajomo?? ?r. ESRI ArcGIS - 1 osoba, (4) Specj. ds. prog. oddzi. na ?rodowisko tj. osoba z wykszt.wy?szym z zakresu le?nictwa, biologii lub ochrony ?rodowiska, która wykona?a co najmniej 1 prognoz? oddz. na ?rodowisko lub 1 raport o oddzia?. przedsi?wzi?cia na ?rod. - 1 osoba. (5) Konsultanta naukowego tj. osob? posiadaj?c? tyt. nauk., min. dr nauk z dziedz. fitosoc., botaniki, le?n. lub ochrony przyrody, z co najmniej 15 letnim do?w. w pracy nad sporz. ocen oddz. proj. pl. urz?. lasu na ?rodowisko oraz Pr. ochr. przyr. - 1 osoba, które nale?y poda? w Cz.IVlit. C (pkt. 2)JEDZ

Lire:

Warunek, w zakresie do?w., zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat zrealizowa? lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug? (przez us?ug? rozumie si? wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c? na wykonywaniu prac z zakresu opracowa? planu urz?dzenia lasu na kwot? nie ni?sz? ni?: Dla cz. I - 270.000 z? brutto; Dla cz. II - 340.000 z? brutto. Warunek, w zakresie zdolno?ci zawodowej, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wyk. wyka?e, ?e dysponuje:Dla cz. I, II :
   1. Kierownik dru?yny (pracowni urz?dzeniowej) tj. Pracownik z wykszt. wy?szym le?nym z co najmniej 5-letnim do?wiadczeniem w pracy nad sporz?dzaniem planów urz?dzenia lasu, który w okresie sta?u pracy, bra? udzia? w sporz?dzeniu co najmniej trzech planów urz?dzenia lasu o powierzchni minimalnej 7 000 ha ka?dy-1 osoba;
   2.  Taksator tj. Pracownik z wykszt. le?nym co najmniej 4-letnim do?w. z zakresu opisywania szczegó?ów taksacyjnych drzewostanów i map le?nych w planach urz?dzenia lasu-4 osoby;
   3. Specjalista ds. geoinformatyki tj.Osoba z wykszta?ceniem co najmniej ?rednim posiadaj?ca pe?n? wiedz? o systemie informacji przestrzennej i znajomo?? ?rodowiska ESRI ArcGIS-1 osoba;
   4.  Specjalista ds. prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko Pracownik z wy?szym wykszta?ceniem z zakresu le?nictwa, biologii lub ochrony ?rodowiska, która wykona?a co najmniej 1 prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko lub 1 raport o oddzia?ywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko-1 osoba;
   5.  Konsultant naukowy tj.Pracownik posiadaj?cy tytu? naukowy minimum doktora nauk z dziedziny fitosocjologii, botaniki, le?nictwa lub ochrony przyrody, z co najmniej 5 letnim do?wiadczeniem w pracy nad sporz?dzaniem ocen oddzia?ywania projektu planu urz?dzenia lasu na ?rodowisko oraz Programu ochrony przyrody-1 osoba. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia - informacje nt. us?ug zrealizowanych lub realizowanych (przy czym w tym przypadku b?dzie uwzgl?dniana warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) polegaj?c? na wykonaniu prac z zakresu planów urz?dzenia lasu o warto?ci nie mniejszej ni?: Dla cz??ci I-270000 z? brutto, Dla cz??ci II-340000 z? brutto, które nale?y poda? w Cz??ci IV lit. C (pkt. 1b) JEDZ. Na potw. spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wyk. do realizacji zamówienia - informacje nt. ilo?ci osób tj.: dla cz??ci I, II: (1) Kierownika dru?yny (pracowni urz?dzeniowej) tj. osoba z wykszta?ceniem wy?szym le?nym, z co najmniej 5 let. do?w. w pracy nad sporz?dzaniem planów urz?dzenia lasu, który w okresie sta?u pracy, bra? udzia? w sporz?dzeniu co najmniej trzech planów urz?dzenia lasu o pow. min. 7 000 ha ka?da - 1 osoba. (2) Taksatora tj. osoba z wykszta?ceniem le?nym, z co najmniej 4-letnim do?wiadczeniem z zakresu opisywania szczegó?ów taksacyjnych drzewostanów i map le?nych w planach urz?dzenia lasu - 4 osoby. (3) Spec. ds. geoinformatyki tj. osoba z wykszta?ceniem, co najmniej ?rednim, posiadaj?cym pe?n? wiedz? o systemie informacji przestrzennej i znajomo?? ?rodowiska ESRI ArcGIS - 1 osoba,(4) Spec. ds. prognozy oddzia. na ?rodowisko tj. osoba z wykszt. wy?szym z zakresu le?nictwa, biologii lub ochrony ?rodowiska, która wykona?a co najmniej 1 prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko lub 1 raport o oddzi. przedsi?. na ?rod. - 1 osoba. (5) Konsultanta naukowego tj. osob? posiadaj?c? tytu? naukowy, minimum doktora nauk z dziedziny botaniki, le?nictwa lub ochrony przyrody, z co najmniej 5 letnim do?w. w pracy nad sporz?dzaniem ocen oddzia?ywania projektu planu urz?dzenia lasu na ?rodowisko oraz Prog. ochrony przyrody - 1 osob

Numéro de section: IV.2.2

Lot nº: 1 i 2

Au lieu de:

Date: 30/03/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Lot nº: 1 i 2

Au lieu de:

Date: 27/06/2023

Lire:

Date: 01/07/2023

Numéro de section: IV.2.7

Lot nº: 1 i 2

Au lieu de:

Date: 30/03/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Opracowanie projektu planu urz?dzenia lasu dla Nadle?nictw: Wa?cz i Tuczno na lata 2025-2034 wraz z aktualizacj? Prog. ochrony przyrody i sporz?dz. prognozy oddzia?ywania tego projektu na ?rodowisko 03/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77231400 - Services d'inventaire forestier