Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pi?a: Services de nettoyage

2020/S 68-162407  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Pi?a: Services de nettoyage

2020/S 068-162407

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 031-072680)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanis?awa Staszica
Adresse postale: ul. Rydygiera 1
Ville: Pi?a
Code NUTS: PL411
Code postal: 64-920
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Blazowska
Courriel: joanna.blazowska@szpital.pila.pl
TÈlÈphone: +48 672106298 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpitalpila.pl

www.szpitalpila.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug kompleksowego sprz?tania i utrzymania czysto?ci w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanis?awa Staszica (II)

NumÈro de rÈfÈrence: EZP.I-240/15/20

II.1.2)
Code CPV principal
90910000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug kompleksowego sprz?tania i utrzymania czysto?ci w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, utrzymania terenÛw zielonych, transportu wewn?trznego, wspÛ?dzia?ania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z przej?ciem pracownikÛw w trybie art. 23 1 KP Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanis?awa Staszica.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 031-072680

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 06/06/2020

Lire:

Date: 18/06/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90611000 - Services de voirie 
90612000 - Services de balayage des rues 
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 
90910000 - Services de nettoyage