Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pi?a: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision

2021/S 199-519466  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Pi?a: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision 2021/S 199-519466 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanis?awa Staszica Adresse postale: ul. Rydygiera 1 Ville: Pi?a Code NUTS: PL411 Pilski Code postal: 64-920 Pays: Pologne Point(s) de contact: Klaudia Klejc Courriel: klaudia.klejc@szpital.pila.pl TÈlÈphone: +48 672106298 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalpila.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanis?awa Staszica Adresse postale: ul. Rydygiera 1 Ville: Pi?a Code NUTS: PL411 Pilski Code postal: 64-920 Pays: Pologne Point(s) de contact: Klaudia Klejc Courriel: kaludia.klejc@szpital.pila.pl TÈlÈphone: +48 672106298 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalpila.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SERWIS URZ?DZE MEDYCZNYCH NumÈro de rÈfÈrence: FZP.III-241/55/21
II.1.2) Code CPV principal 50400000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia stanowi: ?wiadczenie us?ug serwisowych urz?dze medycznych. SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia oraz wykaz aparatÛw, ktÛre nale?y obj? umow serwisow okre?la za??cznik nr 2a (zadanie 1) i 2b (zadanie 2) do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Serwis Rezonansu Magnetycznego MAGNETOM AVANTO SIEMENS
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50400000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'exÈcution:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANIS?AWA STASZICA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia stanowi: ?wiadczenie us?ug serwisowych urz?dze medycznych. SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia oraz wykaz aparatÛw, ktÛre nale?y obj? umow serwisow okre?la za??cznik nr 2a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Kwalifikacje osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Serwis Rezonansu Magnetycznego MAGNETOM AVANTO SIEMENS
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50400000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'exÈcution:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANIS?AWA STASZICA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia stanowi: ?wiadczenie us?ug serwisowych urz?dze medycznych. SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia oraz wykaz aparatÛw, ktÛre nale?y obj? umow serwisow okre?la za??cznik nr 2b do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Kwalifikacje osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e: a) zrealizowali nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie) lub aktualnie realizuj co najmniej jedn us?ug serwisow sprz?tu medycznego i oprogramowania aplikacyjnego na rzecz Zamawiaj?cego ktÛrym jest jednostka s?u?by zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) ktÛrych przedmiotem w ca?o?ci by?o prowadzenie serwisu: ï dla zadania nr 1 ñ na zakres wskazany w za??czniku nr 2a do SWZ, o warto?ci brutto nie mniejszej ni 100.000,00 z ï dla zadania nr 2 ñ na zakres wskazany w za??czniku nr 2b do SWZ, o warto?ci brutto nie mniejszej ni 700.000,00 z b) dysponuje co najmniej 4 osobami ktÛre b?d wykonywa przedmiot zamÛwienia, posiadaj?cymi aktualne (nie starsze ni 3 lata) szkolenia z zakresu obs?ugi serwisowej wykazanych urz?dze i systemÛw (odpowiednio: dla zadania nr 1 - zakres wskazany w za??czniku nr 2a do SWZ, dla zadania nr 2 - zakres wskazany w za??czniku nr 2b do SWZ) oraz posiadanie uprawnie typu ,,Eî do 1kV.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych przewiduje zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, je?eli konieczno? wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowa zewn?trznych, niezale?nych od stron umowy oraz na warunkach okre?lonych w umowie, zapisy w niej zawarte traktuje si jako warunki udzielenia zamÛwienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2021 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 06/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 09/11/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje po up?ywie terminu sk?adania ofert za po?rednictwem platformy zakupowej. https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpila
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Tryb przetargu nieograniczonego o ktÛrym mowa w art. 132 i nast. ustawy z 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129). Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcÛw, wobec ktÛrych zachodz podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty sk?adane razem z ofert?; formularz ofertowy, przedmiotowe ?rodki dowodowe, stosowne pe?nomocnictwo oraz inne dokumenty zawarte w SWZ je?eli dotycz?. Dokumenty sk?adane na wezwanie (JEDZ oraz podmiotowe ?rodki dowodowe) opisane w SWZ. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium zgodnie z SWZ (Zadanie nr 1:
   1. 000,00 z brutto, Zadanie nr 2: 10.000,00 z brutto). Oferta wraz z za??cznikami musi zosta?: ó sporz?dzona w j?zyku polskim, ó z?o?ona przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej tzn. za po?rednictwem (platformazakupowa.pl), ó podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/osoby upowa?nion?/upowa?nione.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw Pzp oraz SWZ
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
50400000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision