Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 17/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Pi'ces d'tach'es et accessoires pour v'hicules et moteurs de v'hicules - Dostawa cz'?'?ci eksploatacyjnych do pojazd'w KWP w Bydgoszczy

2024/S 2024-373797  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373797-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules – Dostawa czesci eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa czesci eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czesci eksploatacyjnych do pojazdów sluzbowych KWP w Bydgoszczy w ilosci: 1523 szt.
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawe: 1) zadanie nr 1 – Czesci eksploatacyjne do pojazdów marki Opel 2) zadanie nr 2 – Czesci eksploatacyjne do pojazdów marki Ford 3) zadanie nr 3 - Czesci eksploatacyjne do motocykli marki BMW, Suzuki, Yamaha, Honda 4) zadanie nr 4 – Czesci eksploatacyjne do pojazdów marki Autosan, Kapena. Wykaz czesci dla zadan 1) - 4) stanowi zalacznik do SWZ.
Identifiant de la procédure: 540273dc-d6dc-4f4d-9e52-9a4f8fdb769b
Identifiant interne: SZPiFP-44-24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34310000 Moteurs et pièces de moteurs (véhicules), 34320000 Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Ilawska 1  
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-720
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Ilekroc w ogloszeniu jest mowa o SWZ - nalezy rozumiec przez to Specyfikacje Warunków Zamówienia.
   2.  Ilekroc w ogloszeniu jest mowa o ustawie – nalezy rozumiec przez to ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
   3.  Zamawiajacy w prowadzonym postepowaniu przewiduje odwrócona kolejnosc oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.
   4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania na podstawie art. 257 ustawy, zgodnie z którym zamawiajacy moze uniewaznic postepowanie o udzielenie zamówienia, jezeli srodki publiczne, które zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie zostaly mu przyznane.
   5.  Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: oferta musi zachowac waznosc do: 13.10.2024 r.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówien publicznych -
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 4
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 4
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéPrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
CorruptionPrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstw wymienionych w art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego, art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie lub art. 54 ust. 1-4 ustawy o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
FraudePrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, jak równiez przestepstw skarbowych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailPrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h i pkt 2 ustawy Pzp, jesli osoby wystepujace po stronie zamawiajacego zostaly ukarane za przestepstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Paiement des cotisations de sécurité socialePrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie w jakim dotyczy ona oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Paiement d’impôts et taxesPrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie w jakim dotyczy ona podatków oraz oplat. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Motifs d’exclusion purement nationauxI. Przeslanki wykluczenia okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, w zakresie: 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie; 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentów i przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestepstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestepstwa wiarygodnosci dokumentów] i przestepstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjatkiem przestepstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postepowania karnego . II. Podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835) III. Ponadto Zamawiajacy wykluczy Wykonawce wobec którego zachodza podstawy wykluczenia okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str .1) w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str .1). Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrencePrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsPrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. - o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego . Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismePrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstw wskazanych w 299 lub art. 165a Kodeksu karnego. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesPrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, która dotyczy przestepstwa terrorystycznego lub przestepstwa zwiazanego z dzialalnoscia terrorystyczna, czyli przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 115 par. 20 Kodeksu karnego. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.
Participation à une organisation criminellePrzeslanka wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa wskazanego w art. 258 Kodeksu karnego. Wykonawca sklada dokumenty wskazane w SWZ. Szczególy zawarte sa w dokumentach zamówienia dostepnych na stronie prowadzonego postepowania.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesci eksploatacyjne do pojazdów marki Opel
Description: Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 941szt./kpl. czesci eksploatacyjnych do pojazdów marki Opel zgodnie z zalacznikiem do SWZ.
Identifiant interne: SZPiFP-44-24 Zadanie nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34310000 Moteurs et pièces de moteurs (véhicules), 34320000 Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Ilawska 1  
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-720
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie okreslil warunków udzialu w postepowaniu
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin dostawy
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Jakosc
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 32

Critère:
Type: Qualité
Nom: Zatrudnienie osób niepelnosprawnych
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 2
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://ezamowienia.gov.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://ezamowienia.gov.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Zamawiajacy zada wniesienia wadium zgodnie z rozdz. XI SWZ.
Date limite de réception des offres: 17/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/07/2024 11:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Warunki realizacji zamówienia zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiacych zalacznik do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie mozna wnosic zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesylajac kopie odwolania Zamawiajacemu.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminach: 1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia
   6.  Szczególowe regulacje dotyczace postepowania odwolawczego i postepowania skargowego zawiera dzial IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui traite les offres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesci eksploatacyjne do pojazdów marki Ford
Description: Zadanie nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 290 szt./kpl. czesci eksploatacyjnych do pojazdów marki Ford zgodnie z zalacznikiem do SWZ.
Identifiant interne: SZPiFP-44-24 Zadanie nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34310000 Moteurs et pièces de moteurs (véhicules), 34320000 Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Ilawska 1  
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-720
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie okreslil warunków udzialu w postepowaniu
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin dostawy
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Jakosc
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 32

Critère:
Type: Qualité
Nom: Zatrudnienie osób niepelnosprawnych
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 2
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://ezamowienia.gov.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://ezamowienia.gov.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Zamawiajacy zada wniesienia wadium zgodnie z rozdz. XI SWZ.
Date limite de réception des offres: 17/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/07/2024 11:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Warunki realizacji zamówienia zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiacych zalacznik do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie mozna wnosic zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesylajac kopie odwolania Zamawiajacemu.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminach: 1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia
   6.  Szczególowe regulacje dotyczace postepowania odwolawczego i postepowania skargowego zawiera dzial IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui traite les offres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesci eksploatacyjne do motocykli marki BMW, Suzuki, Yamaha, Honda
Description: Zadanie nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 264 szt./kpl. czesci eksploatacyjnych do motocykli marki BMW, Suzuki, Yamaha, Honda zgodnie z zalacznikiem do SWZ.
Identifiant interne: SZPiFP-44-24 Zadanie nr 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34310000 Moteurs et pièces de moteurs (véhicules), 34320000 Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Ilawska 1  
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-720
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie okreslil warunków udzialu w postepowaniu
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin dostawy
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 6

Critère:
Type: Qualité
Nom: Jakosc
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 32

Critère:
Type: Qualité
Nom: Zatrudnienie osób niepelnosprawnych
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 2
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://ezamowienia.gov.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://ezamowienia.gov.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Zamawiajacy zada wniesienia wadium zgodnie z rozdz. XI SWZ.
Date limite de réception des offres: 17/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/07/2024 11:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Warunki realizacji zamówienia zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiacych zalacznik do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie mozna wnosic zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesylajac kopie odwolania Zamawiajacemu.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminach: 1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia
   6.  Szczególowe regulacje dotyczace postepowania odwolawczego i postepowania skargowego zawiera dzial IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui traite les offres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Czesci eksploatacyjne do pojazdów marki Autosan, Kapena
Description: Zadanie nr 4 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 28 szt./kpl. czesci eksploatacyjnych do pojazdów marki Autosan, Kapena zgodnie z zalacznikiem do SWZ.
Identifiant interne: SZPiFP-44-24 Zadanie nr 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34300000 Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34310000 Moteurs et pièces de moteurs (véhicules), 34320000 Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Ilawska 1  
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-720
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie okreslil warunków udzialu w postepowaniu
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin dostawy
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 38

Critère:
Type: Qualité
Nom: Zatrudnienie osób niepelnosprawnych
Description: Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostaly okreslone w rozdz. XIV SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 2
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://ezamowienia.gov.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://ezamowienia.gov.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Zamawiajacy zada wniesienia wadium zgodnie z rozdz. XI SWZ.
Date limite de réception des offres: 17/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/07/2024 11:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Warunki realizacji zamówienia zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiacych zalacznik do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie mozna wnosic zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesylajac kopie odwolania Zamawiajacemu.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminach: 1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia
   6.  Szczególowe regulacje dotyczace postepowania odwolawczego i postepowania skargowego zawiera dzial IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Organisation qui traite les offres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Numéro d’enregistrement: NIP: 5540312993
Adresse postale: ul. Powstanców Wielkopolskich 7  
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-090
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetarg@bg.policja.gov.pl
Téléphone: 477515320
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl
Profil de l’acheteur: https://ezamowienia.gov.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie
Numéro d’enregistrement: NIP: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +4822458 78 01
Télécopieur: +4822458 78 00
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 353262-2024
Principale raison de la modification: Correction par l’acheteur
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Identifiant de la section: LOT-0002
Identifiant de la section: LOT-0003
Identifiant de la section: LOT-0004
Description des modifications: Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert w zwiazku z wprowadzona zmiana w tresci SWZ.
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4bf81d4b-b9cb-4cbb-9a75-320f3c033cd3 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 09:33:21 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373797-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 
34310000 - Moteurs et pièces de moteurs (véhicules) 
34320000 - Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs