Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pi?tek: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 147-361753  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Pi?tek: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 147-361753 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Pi?tek Adresse postale: ul. Rynek 16 Ville: Pi?tek Code NUTS: PL712 ?ódzki Code postal: 99-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Daria Matusiak Courriel: przetargi@ugpiatek.pl Téléphone: +48 247221611 Fax: +28 247221909 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.ugpiatek.pl www.bip.ugpiatek.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i w cz??ci niezamieszka?ych na terenie gminy Pi?tek". Numéro de référence: ZP.271.3.2020.DM
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i w cz??ci niezamieszka?ych na terenie gminy Pi?tek". szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 8 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 2 080 427.71 PLN / Offre la plus élevée: 2 080 427.71 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL712 ?ódzki Lieu principal d'exécution:
Teren gminy Pi?tek (powiat ??czycki, woj. ?ódzkie, Polska)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i w cz??ci niezamieszka?ych na terenie gminy Pi?tek.
   1. 1. Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: - od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i w cz??ci niezamieszka?ych, - z mobilnej zbiórki, - z punktów gniazdowych tj. pojemników typu "dzwon".
   1. 2. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowi?zany jest do: a) zaopatrzenia nieodp?atnego w?a?cicieli nieruchomo?ci zabudowy jednorodzinnej: - w worki ?ó?te na frakcj such?, - w worki zielone na szk?o, - w worki br?zowe na bioodpady, - w pojemnik na pozosta?e zmieszane odpady komunalne; b) zaopatrzenia nieodp?atnego w?a?cicieli nieruchomo?ci zabudowy wielorodzinnej w kontenery: - na odpady zmieszane, - na odpady selektywnie zebrane, - na bioodpady; c) zaopatrzenia nieodp?atnego punktów gniazdowych typu "dzwon" w pojemniki, d) opis worków i pojemników: Worki do selektywnej zbiórki powinny by wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubo?ci zapewniaj?cej wytrzyma?o??, wi?zane z góry, musz by kolorowe zg. z obowi?zuj?cym w gminie regulaminem. Worki na bioodpady powinny by wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubo?ci zapewniaj?cej wytrzyma?o??, wi?zane z góry, musz by kolorowe zg. z obowi?zuj?cym w gminie regulaminem. Pojemniki mog by wykonane: - z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzyma?o?ci mechanicznej, przystosowanych do odbioru przez specjalistyczne pojazdy, - z blachy stalowej, - z ocynkowanej siatki i przystosowany do opró?niania. e) Potwierdzenie dostarczenia worków, pojemników, kontenerów: Worki, pojemniki wykonawca dostarczy bezpo?rednio do w?a?cicieli nieruchomo?ci zabudowy jednorodzinnej. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedstawienia potwierdzenia przekazania worków, pojemników opatrzone dat przekazania i podpisem w?a?ciciela nieruchomo?ci b?d jego przedstawiciela. W przypadku niemo?no?ci spe?nienia tego warunku z przyczyn niezale?nych od wykonawcy wska?e on zamawiaj?cemu te przyczyny na pi?mie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mog by uznane wskazania urz?dze kontroluj?cych czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezale?ne od wykonawcy mo?na b?dzie uzna w szczególno?ci co najmniej trzykrotne niezastanie w?a?ciciela nieruchomo?ci pod wskazanym adresem w godzinach
   7. 00-20.00. Kontenery wykonawca dostarczy do zabudowy wielorodzinnej. Wykonawca zobowi?zany jest do przed?o?enia zamawiaj?cemu potwierdzenia od w?a?cicieli nieruchomo?ci zabudowy wielorodzinnej opatrzonego dat przekazania i podpisem w?a?ciciela b?d jego przedstawiciela. Pojemniki i kontenery stanowi w?asno? wykonawcy a po zako?czeniu ?wiadczenia us?ugi b?d mog?y by zabrane przez wykonawc
   1. 3. Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych: a) dla zabudowy jednorodzinnej: Worki ?ó?te do selektywnej zbiórki odpadów "frakcja sucha": poj. 120 l - 60 700 szt. Worki zielone do selektywnej zbiórki,,szk?o": poj. 120 l - 15 770 szt. Worki br?zowe na bioodpady: poj. 120 l - 5320 szt. Pojemniki (kosze) na odpady zmieszane: poj. 120 l - 1330 szt., Minimalna wielko? pojemnika dla rodziny 3-osobowej to 120 litrów. Zamawiaj?cy dopuszcza w przypadku rodzin wi?kszych (powy?ej 3 osób) mo?liwo? dostarczenia w zamian za np. dwa pojemniki o wielko?ci 120 l. pojemnik o wielko?ci 240l b) dla zabudowy wielorodzinnej: Kontenery na odpady: poj. 1100 l - 35 szt. Kontenery na odpady(FLD 5): poj. 5000 l - 10 szt. c) pojemniki w punktach gniazdowych: - siatka na PET HDS - 31 szt, - Igloo na szk?o - 27 szt.
   1. 4. Wykonawca zobowi?zany jest do oznaczenia pojemników oraz worków poprzez np. umieszczenie opisu okre?laj?cego nieruchomo? dla której jest on przeznaczony, z ilustrowanym lub s?ownym oznaczeniem w?a?ciwych odpadów do nich trafiaj?cych. Propozycj opisu pojemnika przedstawi wykonawca przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia zamawiaj?cemu.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie przez wykonawc wadium na podstawie art. 45 ust. 1 Ustawy, w wysoko?ci 31 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci jeden tysi?cy z?otych). Oferty zostan ocenione przez zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryteria i ich znaczenie oraz wagi punktowe: 1) cena - 60 %, 2) termin p?atno?ci faktury - 30 % 3) kryterium ?rodowiskowe - 10 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 092-220170
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZP.271.3.2020.DM Intitulé:
"?wiadczenie us?ug odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i w cz??ci niezamieszka?ych na terenie gminy Pi?tek".
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??koszy?ska 127 Ville: Kutno Code NUTS: PL712 ?ódzki Code postal: 99-300 Pays: Pologne Courriel: janusz.piaszczynski@prezero.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 032 520.33 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 080 427.71 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamówienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI. ustawy - Prawo zamówie publicznych. Informacje w tym zakresie zawart s równie w SIWZ.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures