Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?pice:Services liés aux déchets et aux ordures

2022/S 225-648765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-K?pice: Services liés aux déchets et aux ordures 2022/S 225-648765 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina K?pice Numéro national d'identification: 8391003595 Adresse postale: poczta@kepice.pl Ville: K?pice Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-230 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Szul-M?oczy?ska Courriel: amloczynska@kepice.pl Téléphone: +48 598576621 Fax: +48 598576624 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kepice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy K?pice w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny Numéro de référence: ZP.271.23.2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy K?pice z nast?puj?cych miejscowo?ci: Barcino, Barwino, Biesowice, Biesowiczki, Bronowo, Brzezinka, Chorowo, Chorówko, Ciecholub, Darnowo, Go?cieradz, Jab?oniec, Jab?onna, Kaczyno, Kawka, K?pice, Korzybie, Kot?owo, ?u?ki, Miel?cino, Mzdowiec, Mzdowo, Mzdówko, Ob???e, Osieki, Osowo, P?ocko, Podgóry, Polichno, Przyjezierze, Przytocko, Pustowo, Warcino, W?gorzyno, ?elice.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 734 355.56 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
K?pice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy K?pice z nast?puj?cych miejscowo?ci: Barcino, Barwino, Biesowice, Biesowiczki, Bronowo, Brzezinka, Chorowo, Chorówko, Ciecholub, Darnowo, Go?cieradz, Jab?oniec, Jab?onna, Kaczyno, Kawka, K?pice, Korzybie, Kot?owo, ?u?ki, Miel?cino, Mzdowiec, Mzdowo, Mzdówko, Ob???e, Osieki, Osowo, P?ocko, Podgóry, Polichno, Przyjezierze, Przytocko, Pustowo, Warcino, W?gorzyno, ?elice.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru i zagospodarowania: 1) ca?ej ilo?ci odpadów komunalnych powsta?ych i zebranych od wszystkich w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych Gminy K?pice wykazanych w za??czniku Nr 2 - Szczegó?owy wykaz nieruchomo?ci 2) ka?dej ilo?ci odpadów niesegregowanych zebranych w pojemnikach lub workach z cz?stotliwo?ci?: a) na terenie miasta K?pice - w zabudowie jednorodzinnej - co dwa tygodnie, - w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu b) na terenie wiejskim Gminy K?pice - w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesi?cu, - w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu 3) ka?dej ilo?ci odpadów segregowanych zebranych w pojemnikach lub workach nast?puj?cych z cz?stotliwo?ci?: a) tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateria?owe: ? na terenie miasta K?pice: - w zabudowie jednorodzinnej - co dwa tygodnie, - w zabudowie wielorodzinnej - min. raz na tygodnie ? na terenie wiejskim Gminy K?pice: - w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesi?cu, - w zabudowie wielorodzinnej - co dwa tygodnie b) szk?o: - w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej ni? raz w miesi?cu, - w zabudowie wielorodzinnej min. raz z miesi?cu c) papier: - w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej ni? raz na dwa miesi?c - w zabudowie wielorodzinnej - min. raz na dwa tygodnie d) bioodpady: w okresie od 01.04.2023 do 31.10.2023 - w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej ni? co dwa tygodnie - w zabudowie wielorodzinnej - min. raz w tygodniu w okresie od 01.03.2023 do 30.11.2023 - w zabudowie jednorodzinnej - min. raz w miesi?cu - w zabudowie wielorodzinnej - min. raz na dwa tygodnie e) odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku (wiosna i jesie?) wed?ug harmonogramu f) odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w K?picach.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Podstawy prawne: art. 305 ust. 1 w zw. Z art. 214 ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp. Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej r?ki: Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiaj?cego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, je?eli spe?nione s? ??cznie nast?puj?ce warunki: a) zamawiaj?cy wspólnie z innymi zamawiaj?cymi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, sprawuje nad dan? osob? prawn? kontrol?, odpowiadaj?c? kontroli, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad w?asnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, je?eli spe?nione s? ??cznie nast?puj?ce warunki: - w sk?ad organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodz? przedstawiciele wszystkich uczestnicz?cych zamawiaj?cych, z zastrze?eniem, ?e poszczególny przedstawiciel mo?e reprezentowa? wi?cej ni? jednego zamawiaj?cego, - uczestnicz?cy zamawiaj?cy mog? wspólnie wywiera? dominuj?cy wp?yw na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej, - kontrolowana osoba prawna nie dzia?a w interesie sprzecznym z interesami zamawiaj?cych sprawuj?cych nad ni? kontrol? b) ponad 90% dzia?alno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada? powierzonych jej przez zamawiaj?cych sprawuj?cych kontrol? lub przez inne osoby prawne, kontrolowane przez tych zamawiaj?cych, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. W zaistnia?ym stanie faktycznym wszystkie powy?sze warunki zosta?y spe?nione poniewa?: Zamawiaj?cy zamierza udzieli? zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy K?pice w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w K?picach" Spó?dzielni Socjalnej "Zielony punkt", z siedzib? przy ul. Niepodleg?o?ci 6, 77-230 K?pice. Spó?dzielnia Socjalna "Zielony punkt" jest osob? prawn?, nad któr? Gmina K?pice i Gmina S?awno sprawuj? kontrol? i posiadaj? dominuj?cy wp?yw na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania prawami spó?dzielni. Jedynymi udzia?owcami spó?dzielni s? jednostki samorz?du terytorialnego tj., Gmina K?pice i Gmina S?awno, które pe?ni? funkcj? zgromadzenia cz?onków za?o?ycieli Spó?dzielni Socjalnej "Zielony punkt". Spó?dzielnia Socjalna "Zielony punkt" nie dzia?a w interesie sprzecznym z interesami Gminy K?pice i Gminy S?awno. Spó?dzielnia Socjalna "Zielony punkt" rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w listopadzie 2017 roku (w roku 2017 by?a w organizacji, nie prowadzi?a dzia?alno?ci gospodarczej i nie uzyskiwa?a ?adnych przychodów z tego tytu?u). ?redni procent przychodu z dzia?alno?ci Spó?dzielni Socjalnej "Zielony punkt", za 3 lata poprzedzaj?ce udzielenie zamówienia, ustalono na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych, z których jednoznacznie wynika i? Spó?dzielnia Socjalna "Zielony punkt" ze sprzeda?y us?ug na rzecz Gminy K?pice osi?gn??a przychód z dzia?alno?ci na poziomie 90,61% netto, natomiast ze sprzeda?y us?ug dla Gminy K?pice i jednostek jej podleg?ych 93,10% netto. W Spó?dzielni Socjalnej "Zielony punkt" nie ma udzia?u kapita?u prywatnego. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu post?powania prowadzonego w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
17/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Spó?dzielnia Socjalna "Zielony punkt" Numéro national d'identification: 8393200710 Ville: K?pice Code NUTS: PL Polska Code postal: 77-230 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 1 734 355.56 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 734 355.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy K?pice w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères