Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 22/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pie?sk:Services de gestion de dÈcharges

2023/S 219-689106  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Pie?sk: Services de gestion de dÈcharges

2023/S 219-689106

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 194-606619)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Urz?d Miasta i Gminy Pie?sk, ul. Boles?awiecka 29, 59-930 Pie?sk
Adresse postale: ul. Boles?awiecka 29
Ville: Pie?sk
Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski
Code postal: 59-930
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Lidia Kasprzyk i Marcin Nowicki
Courriel: nowicki@piensk.com.pl
TÈlÈphone: +48 757786511-515-129
Fax: +48 757786405
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://piensk.com.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Pie?sk

NumÈro de rÈfÈrence: ISM.03.271.PN.EU-01.2023r.

II.1.2)
Code CPV principal
90533000 Services de gestion de dÈcharges

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest m.in:ó odbieranie odpadÛw komunalnych zmieszanych lub posortowniczych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, zapewnienie w?a?cicielom nieruchomo?ci mo?liwo?ci wynajmu, dzier?awy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania zmieszanych/posortowniczych odpadÛw komunalnych, organizacja selektywnej zbiÛrki odpadÛw: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowa? wielomateria?owych, opakowa? ze szk?a oraz odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji, w systemie zbiorowym, organizacja selektywnej zbiÛrki odpadÛw: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowa?wielomateria?owych, opakowa? ze szk?a w systemie indywidualnym, ó organizacja selektywnej zbiÛrki odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji w systemie indywidualnym, odbieranie mebli i innych odpadÛw wielkogabarytowych w systemie indywidualnym, usuwanie odpadÛw komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich sk?adowania i magazynowania, odbieranie odpadÛw budowlanych, obs?uga PSZOKÛw.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 194-606619

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Heure locale: 12:15

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 12:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy zmienia termin sk?adania i otwarcia ofert ze wzgl?du na ilo?? zadanych pyta? przez Wykonawc? i powstanie istotnych zmiany dla sporz?dzenia oferty.
OdbiÛr odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Pie?sk 22/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges 
90910000 - Services de nettoyage 
90918000 - Services de nettoyage de poubelles