Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 08/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles : Dostawa cz'?'?ci samochodowych do pojazdów i silników do nich, cz'?'?ci do agregatów i zespo'?ów pr'?dotwórczych, plandek oraz ogumienia do pojazdów dla 35 WOG i jednostek b'?d'?cych na zaopatrzeniu gospodarczym na terenie m. Kraków w roku 2024.

2024/S 2024-121769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121769-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles – Dostawa czesci samochodowych do pojazdów i silników do nich, czesci do agregatów i zespolów pradotwórczych, plandek oraz ogumienia do pojazdów dla 35 WOG i jednostek bedacych na zaopatrzeniu gospodarczym na terenie m. Kraków w roku 2024.
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 35. Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Forme juridique de l’acheteur: Contractant du secteur de la défense
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa czesci samochodowych do pojazdów i silników do nich, czesci do agregatów i zespolów pradotwórczych, plandek oraz ogumienia do pojazdów dla 35 WOG i jednostek bedacych na zaopatrzeniu gospodarczym na terenie m. Kraków w roku 2024.
Description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czesci samochodowych do pojazdów i silników do tych pojazdów, czesci do agregatów i zespolów pradotwórczych, plandek oraz ogumienia do pojazdów dla 35 WOG i jednostek bedacych na zaopatrzeniu gospodarczym na terenie m. Kraków w roku 2024 po zlozeniu przez Zamawiajacego pisemnego zapotrzebowania (zal. do umowy) i wskazaniu magazynu
Identifiant de la procédure: 06a1a8ae-a1bc-40da-8eb8-1044a3135fa3
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Krakowska 1  
Ville: Rzaska
Code postal: 30-199
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationaux1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okolicznosci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 PZP. 2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego; 3) na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.
   2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP.
   3.  Zamawiajacy nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa oponczy stosowanych w pojazdach samochodowych.
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oponczy stosowanych w pojazdach samochodowych.
Identifiant interne: czesc 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie zapisu art. 441 ust 1 ustawy Pzp (prawo opcji) przewiduje mozliwosc zwiekszenia dostaw przedmiotu zamówienia dla czesci nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do 100% wartosci zamówienia podstawowego kazdej czesci. Zamawiajacy przy ustaleniu wartosci zamówienia uwzglednil najwiekszy mozliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, ze ilosci zawarte w formularzach cenowych obejmuja zakres zamówienia podstawowego oraz wynikajace z prawa opcji. Zwiekszenie zakresu zamawianego asortymentu nastapi po zgloszeniu dodatkowych potrzeb przez jednostki, których ujecie w zamówieniu podstawowym nie bylo do przewidzenia (zabezpieczenie dodatkowego poligonu) oraz pozyskaniu dodatkowych srodków finansowych. W przypadku zastosowania przez Zamawiajacego prawa opcji, ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, nie podlegaja zmianie. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji wylacznie w okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy zastosuje prawo opcji w przypadku wyczerpania ilosci okreslonego asortymentu objetego zamówieniem podstawowym lub w innych uzasadnionych przypadkach na zasadach okreslonych w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zal. do SWZ oraz Wzorze umowy bedacym zal. do SWZ. Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/35wog
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/35wog
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Honker/Lublin, HUMMWV.
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Honker/Lublin, HUMMWV.
Identifiant interne: czesc 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie zapisu art. 441 ust 1 ustawy Pzp (prawo opcji) przewiduje mozliwosc zwiekszenia dostaw przedmiotu zamówienia dla czesci nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do 100% wartosci zamówienia podstawowego kazdej czesci. Zamawiajacy przy ustaleniu wartosci zamówienia uwzglednil najwiekszy mozliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, ze ilosci zawarte w formularzach cenowych obejmuja zakres zamówienia podstawowego oraz wynikajace z prawa opcji. Zwiekszenie zakresu zamawianego asortymentu nastapi po zgloszeniu dodatkowych potrzeb przez jednostki, których ujecie w zamówieniu podstawowym nie bylo do przewidzenia (zabezpieczenie dodatkowego poligonu) oraz pozyskaniu dodatkowych srodków finansowych. W przypadku zastosowania przez Zamawiajacego prawa opcji, ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, nie podlegaja zmianie. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji wylacznie w okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy zastosuje prawo opcji w przypadku wyczerpania ilosci okreslonego asortymentu objetego zamówieniem podstawowym lub w innych uzasadnionych przypadkach na zasadach okreslonych w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zal. do SWZ oraz Wzorze umowy bedacym zal. do SWZ. Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/35wog
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/35wog
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Star 266, Star 944
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Star 266, Star 944
Identifiant interne: czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie zapisu art. 441 ust 1 ustawy Pzp (prawo opcji) przewiduje mozliwosc zwiekszenia dostaw przedmiotu zamówienia dla czesci nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do 100% wartosci zamówienia podstawowego kazdej czesci. Zamawiajacy przy ustaleniu wartosci zamówienia uwzglednil najwiekszy mozliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, ze ilosci zawarte w formularzach cenowych obejmuja zakres zamówienia podstawowego oraz wynikajace z prawa opcji. Zwiekszenie zakresu zamawianego asortymentu nastapi po zgloszeniu dodatkowych potrzeb przez jednostki, których ujecie w zamówieniu podstawowym nie bylo do przewidzenia (zabezpieczenie dodatkowego poligonu) oraz pozyskaniu dodatkowych srodków finansowych. W przypadku zastosowania przez Zamawiajacego prawa opcji, ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, nie podlegaja zmianie. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji wylacznie w okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy zastosuje prawo opcji w przypadku wyczerpania ilosci okreslonego asortymentu objetego zamówieniem podstawowym lub w innych uzasadnionych przypadkach na zasadach okreslonych w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zal. do SWZ oraz Wzorze umowy bedacym zal. do SWZ. Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/35wog
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/35wog
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Iveco, Jelcz, Scania, Man, Daf, John Deere
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Iveco, Jelcz, Scania, Man, Daf, John Deere
Identifiant interne: czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie zapisu art. 441 ust 1 ustawy Pzp (prawo opcji) przewiduje mozliwosc zwiekszenia dostaw przedmiotu zamówienia dla czesci nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do 100% wartosci zamówienia podstawowego kazdej czesci. Zamawiajacy przy ustaleniu wartosci zamówienia uwzglednil najwiekszy mozliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, ze ilosci zawarte w formularzach cenowych obejmuja zakres zamówienia podstawowego oraz wynikajace z prawa opcji. Zwiekszenie zakresu zamawianego asortymentu nastapi po zgloszeniu dodatkowych potrzeb przez jednostki, których ujecie w zamówieniu podstawowym nie bylo do przewidzenia (zabezpieczenie dodatkowego poligonu) oraz pozyskaniu dodatkowych srodków finansowych. W przypadku zastosowania przez Zamawiajacego prawa opcji, ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, nie podlegaja zmianie. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji wylacznie w okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy zastosuje prawo opcji w przypadku wyczerpania ilosci okreslonego asortymentu objetego zamówieniem podstawowym lub w innych uzasadnionych przypadkach na zasadach okreslonych w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zal. do SWZ oraz Wzorze umowy bedacym zal. do SWZ. Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/35wog
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/35wog
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Opel, Skoda, Volkswagen, Kia, Mercedes, Ford, Fiat, Land Rover, Isuzu, Polaris, Acces, Kawasaki, Yamaha, Mitsubishi.
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czesci samochodowych do pojazdów: Opel, Skoda, Volkswagen, Kia, Mercedes, Ford, Fiat, Land Rover, Isuzu, Polaris, Acces, Kawasaki, Yamaha, Mitsubishi.
Identifiant interne: czesc 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie zapisu art. 441 ust 1 ustawy Pzp (prawo opcji) przewiduje mozliwosc zwiekszenia dostaw przedmiotu zamówienia dla czesci nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do 100% wartosci zamówienia podstawowego kazdej czesci. Zamawiajacy przy ustaleniu wartosci zamówienia uwzglednil najwiekszy mozliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, ze ilosci zawarte w formularzach cenowych obejmuja zakres zamówienia podstawowego oraz wynikajace z prawa opcji. Zwiekszenie zakresu zamawianego asortymentu nastapi po zgloszeniu dodatkowych potrzeb przez jednostki, których ujecie w zamówieniu podstawowym nie bylo do przewidzenia (zabezpieczenie dodatkowego poligonu) oraz pozyskaniu dodatkowych srodków finansowych. W przypadku zastosowania przez Zamawiajacego prawa opcji, ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, nie podlegaja zmianie. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji wylacznie w okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy zastosuje prawo opcji w przypadku wyczerpania ilosci okreslonego asortymentu objetego zamówieniem podstawowym lub w innych uzasadnionych przypadkach na zasadach okreslonych w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zal. do SWZ oraz Wzorze umowy bedacym zal. do SWZ. Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/35wog
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/35wog
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Dostawa opon stosowanych w pojazdach samochodowych.
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon stosowanych w pojazdach samochodowych.
Identifiant interne: czesc 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie zapisu art. 441 ust 1 ustawy Pzp (prawo opcji) przewiduje mozliwosc zwiekszenia dostaw przedmiotu zamówienia dla czesci nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do 100% wartosci zamówienia podstawowego kazdej czesci. Zamawiajacy przy ustaleniu wartosci zamówienia uwzglednil najwiekszy mozliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, ze ilosci zawarte w formularzach cenowych obejmuja zakres zamówienia podstawowego oraz wynikajace z prawa opcji. Zwiekszenie zakresu zamawianego asortymentu nastapi po zgloszeniu dodatkowych potrzeb przez jednostki, których ujecie w zamówieniu podstawowym nie bylo do przewidzenia (zabezpieczenie dodatkowego poligonu) oraz pozyskaniu dodatkowych srodków finansowych. W przypadku zastosowania przez Zamawiajacego prawa opcji, ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, nie podlegaja zmianie. Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji wylacznie w okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy zastosuje prawo opcji w przypadku wyczerpania ilosci okreslonego asortymentu objetego zamówieniem podstawowym lub w innych uzasadnionych przypadkach na zasadach okreslonych w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zal. do SWZ oraz Wzorze umowy bedacym zal. do SWZ. Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/35wog
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/35wog
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 08/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 35. Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Numéro d’enregistrement: 5130233434
Adresse postale: 35. Krakowski Wojskowy Oddzial Gospodarczy ul. Krakowska 1 
Ville: Rzaska
Code postal: 30-199
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Point de contact: 35. Krakowski Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Adresse électronique: j.majecki@ron.mil.pl
Téléphone: 261133016
Adresse internet: https://35wog.wp.mil.pl/pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/35wog
Profil de l’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/35wog
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 81935-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 46354286-e115-4657-a1bd-4f3e2124fad2 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 12:40:13 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121769-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34330000 - Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles