Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pilchowice: Équipements médicaux

2022/S 53-137692  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Pilchowice: Équipements médicaux 2022/S 053-137692 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Chorób P?uc im ?w. Józefa w Pilchowicach Numéro national d'identification: 276215293 Adresse postale: ul. Dworcowa 31 Ville: Pilchowice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-145 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Pacia Courriel: szpital@szpital-pilchowice.pl Téléphone: +48 323319901 Fax: +48 323319908 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-pilchowice.pl Adresse du profil d'acheteur: http://szpital-pilchowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacj? pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposa? oraz dostawa aparatu USG Numéro de référence: 30/ZP/2021/U
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacj? pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposa? oraz dostawa 1 szt. aparatu USG.
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, gdzie cz??? (zadanie) stanowi: 1) zadnie nr 1: Zamówienie dotyczy dostawa 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacj? pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposa?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1A do SWZ oraz Program Funkcjonalno-U?ytkowy stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. 2)Zamówienie dotyczy dostawa 1szt aparatu USG. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1B do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 959 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacj? pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposa?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie 45453000 Travaux de remise en état et de remise à neuf
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Szpital Chorób P?uc im. ?w. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie dotyczy dostawy 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacj? pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposa?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1A do SWZ oraz Program Funkcjonalno-U?ytkowy stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Grant na realizacj? przedsi?wzi?cia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepe?nosprawno?ciami w Szpitalu Chorób P?uc im. ?w. Józefa w Pilchowicach", w Projekcie grantowym pn. Dost?pno?? Plus dla zdrowia w ramach Dzia?ania
   5. 2 Dzia?ania projako?ciowe i rozwi?zania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia u?atwiaj?ce dost?p do niedrogich, trwa?ych oraz wysokiej jako?ci us?ug zdrowotnych
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa 1 szt. aparatu USG
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Szpital Chorób P?uc im. ?w. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie dotyczy dostawy 1szt aparatu USG. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1B do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Grant pn. "Eliminacja barier dla osób z niepe?nosprawno?ciami w Szpitalu Chorób P?uc im. ?w. Józefa w Pilchowicach", w Projekcie grantowym pn. Dost?pno?? Plus dla zdrowia, realizowanym w ramach Dzia?ania
   5. 2 Dzia?ania projako?ciowe i rozwi?zania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia u?atwiaj?ce dost?p do niedrogich, trwa?ych oraz wysokiej jako?ci us?ug zdrowotnych
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 228-599774
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacj? pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposa?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 4Rad Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 9512301554 Adresse postale: ul. Suwak 4/110 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: info@4rad.pl Téléphone: +48 537482593 Adresse internet: www.4rad.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 715 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Wykonanie prac projektowych i budowlanych
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa 1szt aparatu USG
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IT4Kan Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6342828024 Adresse postale: Al. Ro?dzie?skiego 188C Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-203 Pays: Pologne Courriel: biuro@it4kan.pl Téléphone: +48 324446746 Fax: +48 324446737 Adresse internet: www.it4kan.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 138 777.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
II.1.1.Nazwa. Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacj? pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposa? oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dost?pno?? Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, dzia?anie
   5. 2, O? priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizacj? przedsi?wzi?cia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepe?nosprawno?ciami w Szpitalu Chorób P?uc im. ?w. Józefa w Pilchowicach".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 2019 ze zm.), je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. 2) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na projektowane postanowienia umowy, b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy. 3) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. 4) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej 5) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 515 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Pilchowice: Équipements médicauxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111000 - Appareils de radiographie 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf