Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 13/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pionki: Appareils de radiographie

2021/S 179-465417  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Pionki: Appareils de radiographie 2021/S 179-465417 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zesp█ Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczy?skich - Pary Prezydenckiej Num╚ro national d'identification: 67014001500000 Adresse postale: ul.Sienkiewicza 29 Ville: Pionki Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-670 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emilia Lenartowicz-G?bka Courriel: przetargi@spzzozpionki.pl T╚l╚phone: +48 486121866-110 Fax: +48 486121381 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spzzozpionki.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny - jednostka sektora finans█w publicznych - samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup stacjonarnego aparatu RTG Num╚ro de r╚f╚rence: SPZZOZ-ZP-28/2021
II.1.2) Code CPV principal 33111000 Appareils de radiographie
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu obrazuj?cego do u?ytku medycznego: cyfrowego aparatu RTG do fluoroskopii w ilo?ci 1szt., wraz monta?em, uruchomieniem i szkoleniem pracownik█w zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zuje si dostarczy kompletne urz?dzenie wraz z wyposa?eniem, fabrycznie nowe, a tak?e przenie? na Zamawiaj?cego w?asno? przedmiotu zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia z uwzgl?dnieniem wymaganych parametr█w techniczno-u?ytkowych przedmiotu zam█wienia okre?la za??cznik nr 1B do SWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia i wymagane parametry techniczne oraz za??cznik nr 2 do SWZ ˝ wz█r umowy. Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia: Przedmiot zam█wienia kwalifikowany jako wyr█b medyczny klasy IIb, spe?niaj?cy wymagania prawa wsp█lnotowego i polskiego okre?lone w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrob█w medycznych i ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.186 z p█?n. zm.).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Nowo budowany pawilon zabiegowy na dzia?ce nr ewid. 419/2 po?o?onej w Pionkach przy ul. Niepodleg?o?ci 1, powiat radomski, wojew█dztwo mazowieckie ˝ Pracownia RTG ˝ piwnica wskazanego budynku
II.2.4) Description des prestations:
Zam█wienie obejmuje dostaw sprz?tu obrazuj?cego do u?ytku medycznego: cyfrowego aparatu RTG do fluoroskopii w ilo?ci 1szt., wraz monta?em, uruchomieniem i szkoleniem pracownik█w zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zuje si dostarczy kompletne urz?dzenie wraz z wyposa?eniem, fabrycznie nowe, a tak?e przenie? na Zamawiaj?cego w?asno? przedmiotu zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia z uwzgl?dnieniem wymaganych parametr█w techniczno-u?ytkowych przedmiotu zam█wienia okre?la za??cznik nr 1B do SWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia i wymagane parametry techniczne oraz za??cznik nr 2 do SWZ ˝ wz█r umowy. Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia: Przedmiot zam█wienia kwalifikowany jako wyr█b medyczny klasy IIb, spe?niaj?cy wymagania prawa wsp█lnotowego i polskiego okre?lone w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrob█w medycznych i ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.186 z p█?n. zm.). Przedmiotowe ?rodki dowodowe wymagane dla potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia okre?lono w rozdz. XI SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? (J) / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 10/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przedmiot zam█wienia jest finansowany z dotacji pochodz?cej z bud?etu pa?stwa, bud?etu Powiatu Radomskiego oraz ?rodk█w w?asnych. Na podstawie art.310 ustawy PZP przewiduje si uniewa?nienie post?powania o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan mu przyznane.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
warunki dotycz?ce: a) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: warunek: Wymaga si aby wykonawca prowadzi dzia?alno? gospodarcz w formie organizacyjnej zgodnej z prawem, zg?oszonej do w?a?ciwego rejestru handlowego (ewidencji). - przez rejestry handlowe nale?y rozumie rejestry (ewidencje), kt█re s?u? do rejestrowania przedsi?biorc█w (CEIDG / w przypadku os█b fizycznych, KRS / w przypadku os█b prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadaj?cych osobowo?ci prawnej) Powy?sze oznacza, ?e przedsi?biorcy, w tym podmioty udost?pniaj?ce zasoby, maj?ce siedzib lub miejsce zamieszkania w Polsce, musz by wpisani odpowiednio do Rejestru Przedsi?biorc█w KRS lub CEIDG. Od przedsi?biorc█w zagranicznych wymaga si wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego (w sytuacji gdy wpis ten zast?puje wpis do rejestru handlowego - jest jego odpowiednikiem) lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich pochodzenia. Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spe?nia/ nie spe?nia (warunek graniczny: spe?nia) na podstawie dokumentu potwierdzaj?cego: w?a?ciwy rejestr b) uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w: zamawiaj?cy nie okre?la warunku
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
warunek: posiadanie przez wykonawc ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na okre?lon sum gwarancyjn?, tj.: op?acona polisa - potwierdzaj?ca, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn?: 500 000,00 z?; s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych. Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spe?nia/ nie spe?nia (warunek graniczny: spe?nia) na podstawie z?o?onego wraz z ofert dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez zamawiaj?cego. UWAGA: Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y wymaganego przez zamawiaj?cego podmiotowego ?rodka dowodowego, o kt█rym mowa powy?ej, wykonawca sk?ada inne podmiotowe ?rodki dowodowe, kt█re w wystarczaj?cy spos█b potwierdzaj spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
zgodnie z dokumentami zam█wienia
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I. nale?yte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie: 1 (jednej) dostawy polegaj?cej na dostarczeniu aparatu rentgenowskiego wraz z jego monta?em, uruchomieniem i szkoleniem personelu zamawiaj?cego o warto?ci minimum 500 000,00 z (pi??set tysi?cy z?otych). Ocena: na zasadzie klasyfikacji: spe?nia/ nie spe?nia (warunek graniczny: spe?nia) i na podstawie z?o?onych wraz z ofert dokument█w, tj. wykazu dostaw ˝ wed?ug za??cznika nr 5 do SWZ; II. W zakresie zdolno?ci zawodowej: zamawiaj?cy nie okre?la warunku Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
zgodnie z dokumentami zam█wienia
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zawarcie umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych we Wzorze Umowy - za??cznik nr 2 do SWZ. Ewentualne okoliczno?ci/ przes?anki dla mo?liwo?ci zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty - zgodnie z dokumentami zam█wienia, ▀9 ust.2 wzoru umowy (za?. nr 2 do SWZ). Okre?lenie w rozdz. II.2.7) niniejszego og?oszenia terminu realizacji zam█wienia: 10-12-2021r. poprzez wskazanie konkretnej daty jest obiektywnie uzasadnione. Obiektywna przyczyna okre?lenia terminu za pomoc konkretnej daty: projekt o ograniczonym okresie finansowania. Post?powanie o udzielenie zam█wienia pn. ĐZakup stacjonarnego aparatu RTGţ prowadzone jest w ramach realizacji zadania: ĐPoprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespo?u Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudow infrastruktury, rewitalizacj istniej?cego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacj oraz zakup pierwszego wyposa?enia - etap Iţ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 13/10/2021 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 10/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 13/10/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
Na stronie post?powania. Zgodnie z art.222 ust.2 ustawy PZP, w przypadku awarii systemu, kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. W takiej sytuacji zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zgodnie z Ustaw PZP zamawiaj?cy nie przeprowadza jawnej sesji otwarcia ofert z udzia?em Wykonawc█w i nie transmituje sesji otwarcia za po?rednictwem elektronicznych narz?dzi do przekazu wideo on-line.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Dokumenty sk?adane wraz z ofert - zgodnie z rozdz. XV pkt.20 SWZ: Formularz ofertowy˝wg za?.1A, za?.1B-Opis przedmiotu zam█wienia i wymagane parametry techniczne, pe?nomocnictwo do podpisania oferty-je?eli dotyczy, o ile dotyczy - o?wiadczenie wg za?. 4, zobowi?zanie podmiotu trzeciego (je?li wyst?puje), pozosta?e przedmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w rozdz. XI ust.2 i 3 (tj. deklaracja zgodno?ci/ certyfikaty r█wnowa?ne oraz karty katalogowe, techniczne, ulotki informacyjne lub inne dokumenty uwzgl?dniaj?ce opis/ parametry techniczne oferowanego urz?dzenia. Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego - dotycz?ce wy??cznie Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona - zgodnie z rozdz. X SWZ. Podstawy wykluczenia z post?powania: Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc█w, w stosunku do kt█rych zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: - w art. 108 ust. 1 PZP - w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 PZP. Wymagania dotycz?ce specyfikacji po??czenia, formatu przesy?anych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za po?rednictwem platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki a. sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni 512 kb/s, b. komputer klasy PC lub MAC o nast?puj?cej konfiguracji: pami? min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system█w operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021r., ze wzgl?du na zako?czenie wspierania przegl?darki Internet Explorer przez firm Microsoft, stosowanie przegl?darki Internet Explorer nie jest dopuszczalne. d. w??czona obs?uga JavaScript, e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy format plik█w .pdf, f. Platformazakupowa.pl dzia?a wed?ug standardu przyj?tego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok?adny czas (hh:mm:ss) generowany wed?ug czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G?█wnego Urz?du Miar. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesy?anego za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko? pliku to maksymalnie 500 MB. Rozszerzenia plik█w wykorzystywanych przez Wykonawc█w powinny by zgodne z Za??cznikiem nr 2 do ýRozporz?dzenia Rady Ministr█w w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno?ci, minimalnych wymaga dla rejestr█w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system█w teleinformatycznychţ, zwanego dalej Rozporz?dzeniem KRI. Zamawiaj?cy rekomenduje wykorzystanie format█w: .pdf, .odt, .doc, .docx, .ods, .xls, do danych zawieraj?cych informacj graficzn?: .jpg (.jpeg) ze szczeg█lnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj?cy rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerze?: .zip (pe?na nazwa standardu: ZIP file format), .7Z (pe?na nazwa standardu: 7-Zip file format) Uwaga! W?r█d rozszerze powszechnych a niewyst?puj?cych w Rozporz?dzeniu KRI wyst?puj?: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty z?o?one w takich plikach zostan uznane za z?o?one nieskutecznie. Wymagania dotycz?ce wadium
   1.  zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 27 000,00 z (s?ownie: dwadzie?cia siedem tysi?cy z?otych)
   2.  Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.
   2. 
   3.  Formy wadium: zgodnie z rozdz. XVII ust.4 SWZ
   4.  Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj?cego, tj. 77 1600 1462 1897 2927 1000 0004 BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu orygina gwarancji lub lub por?czenia, w postaci elektronicznej.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej reguluje Dzia IX PZP (art.505-590).
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy PZP.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt 1).
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 11. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie publicznych". 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w informacje zawarte poni?ej zosta?y zamieszczone w tej Sekcji. Komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si za po?rednictwem platformazakupowa.pl ˝ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki/proceedings (po przej?ciu do w?a?ciwego post?powania) i przy u?yciu formularza ĐWy?lij wiadomo? do zamawiaj?cegoţ. Zamawiaj?cy stosuje postanowienia art.139 ustawy PZP i najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona. W zakresie o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP, zamawiaj?cy przewiduje jego ??danie wy??cznie od wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona. Wykonawcy nie s obowi?zani do z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art.125 ust.1. https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki/proceedings
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie