Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 27/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Piotrków Trybunalski: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2020/S 99-238030  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Piotrków Trybunalski: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2020/S 099-238030

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 074-176616)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zwi?zek Powiatów Województwa ?ódzkiego
Numéro national d'identification: 7712890034
Adresse postale: ul. Sienkiewicza 16A
Ville: Piotrków Trybunalski
Code NUTS: PL713
Code postal: 97-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maciej Jo?czyk
Courriel: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Téléphone: +48 447323122
Fax: +48 447323122 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zpwl.bip.net.pl/

http://www.zpwl.bip.net.pl/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa bazy danych EGiB

Numéro de référence: ZPWL.272.1.2020

II.1.2)
Code CPV principal
71250000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: "EGiB").
   2.  Zamówienie zosta?o podzielone na 23 cz??ci.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej z cz??ci zamówienia stanowi za??cznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - warunki techniczne (dalej: "WT").

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 074-176616

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ą rectifier ou ą ajouter
VII.1.2)
Texte ą rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Lot nŗ: I-XXIII

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:


   1.  Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: a) Dotyczy cz??ci I - XVII: wykona?/wykonuje nale?ycie us?ug?/us?ugi obejmuj?c?/obejmuj?ce co najmniej dostaw baz danych ewidencji gruntów i budynków, w której/których zakres prac obejmowa powierzchni obr?bu/obr?bów ewidencyjnych w sk?ad którego/których wchodzi co najmniej 2200 dzia?ek. Ww. powierzchnia zakresu prac - co najmniej 2200 dzia?ek - musi zosta wykazana w ramach maksymalnie trzech umów. W przypadku umów nadal realizowanych ww. powierzchnia zakresu prac - co najmniej 2200 dzia?ek - musi zosta zrealizowana przed up?ywem terminu sk?adania ofert. b) Dotyczy cz??ci XVIII - XXIII: wykona?/wykonuje nale?ycie us?ug?/us?ugi obejmuj?c?/obejmuj?ce co najmniej dostaw baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie co najmniej budynków, w której/których zakres prac obejmowa powierzchni obr?bu/obr?bów ewidencyjnych w sk?ad którego/których wchodzi co najmniej 3500 budynków. Ww. powierzchnia zakresu prac, w sk?ad której co najmniej 3500 budynków musi zosta wykazana w ramach maksymalnie trzech umów. W przypadku umów nadal realizowanych ww. powierzchnia zakresu prac, w sk?ad której co najmniej 3500 budynków musi zosta zrealizowana przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Uwaga: W przypadku sk?adania ofert na wi?cej ni jedn cz?? zamówienia: a) w przypadku sk?adania oferty ??cznej na cz??ci okre?lone odpowiednio w lit. a) lub b) powy?ej Wykonawca musi wykaza nale?yte wykonanie co najmniej 1 us?ugi o zakresie zgodnym z opisem warunku okre?lonym odpowiednio w lit. a) lub b) powy?ej, bez wzgl?du na ilo? cz??ci, na które sk?ada ofert b) w przypadku sk?adania oferty ??cznej na cz??ci okre?lone w lit. a) i lit. b) powy?ej Wykonawca musi wykaza nale?yte wykonanie co najmniej 1 us?ugi o zakresie zgodnym z opisem warunku okre?lonym w lit. a) powy?ej, bez wzgl?du na ilo? cz??ci, na które sk?ada ofert?, W przypadku powo?ywania si przez Wykonawc?, celem spe?nienia warunku o którym mowa w pkt. 1 powy?ej, na wiedz i do?wiadczenie zdobyt w trakcie realizacji zamówienia przez grup Wykonawców (np. konsorcjum), której cz?onkiem by Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiaj?cy b?dzie bada do?wiadczenie w?asne Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako cz?onka konsorcjum.

Lire:


   1.  Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: a) dotyczy cz??ci I-XVII: wykona?/wykonuje nale?ycie us?ug?/us?ugi obejmuj?c?/obejmuj?ce co najmniej dostaw baz danych ewidencji gruntów i budynków, w której/których zakres prac obejmowa powierzchni obr?bu/obr?bów ewidencyjnych w sk?ad którego/których wchodzi co najmniej 2 200 dzia?ek. Ww. powierzchnia zakresu prac - co najmniej 2 200 dzia?ek - musi zosta wykazana w ramach maksymalnie trzech umów. W przypadku umów nadal realizowanych ww. powierzchnia zakresu prac - co najmniej 2 200 dzia?ek - musi zosta zrealizowana przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) dotyczy cz??ci XVIII - XXIII: wykona?/wykonuje nale?ycie us?ug?/us?ugi obejmuj?c?/obejmuj?ce co najmniej dostaw baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie co najmniej budynków, w której/których zakres prac obejmowa powierzchni obr?bu/obr?bów ewidencyjnych w sk?ad którego/których wchodzi co najmniej 3 500 budynków. Ww. powierzchnia zakresu prac, w sk?ad której wchodzi co najmniej 3 500 budynków musi zosta wykazana w ramach maksymalnie trzech umów. W przypadku umów nadal realizowanych ww. powierzchnia zakresu prac, w sk?ad której wchodzi co najmniej 3 500 budynków musi zosta zrealizowana przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Uwaga: - W przypadku sk?adania ofert na wi?cej ni jedn cz?? zamówienia: a) w przypadku sk?adania oferty ??cznej na cz??ci okre?lone odpowiednio w lit. a) lub b) powy?ej Wykonawca musi wykaza nale?yte wykonanie co najmniej 1 us?ugi o zakresie zgodnym z opisem warunku okre?lonym odpowiednio w lit. a) lub b) powy?ej, bez wzgl?du na ilo? cz??ci, na które sk?ada ofert?; b) w przypadku sk?adania oferty ??cznej na cz??ci okre?lone w lit. a) i lit. b) powy?ej Wykonawca musi wykaza nale?yte wykonanie co najmniej 1 us?ugi o zakresie zgodnym z opisem warunku okre?lonym w lit. a) powy?ej, bez wzgl?du na ilo? cz??ci, na które sk?ada ofert?; - W przypadku powo?ywania si przez Wykonawc?, celem spe?nienia warunku o którym mowa w pkt
   5. 2.3.1. SIWZ, na wiedz i do?wiadczenie zdobyt w trakcie realizacji zamówienia przez grup Wykonawców (np. konsorcjum), której cz?onkiem by Wykonawca/podmiot trzeci, Zamawiaj?cy b?dzie bada do?wiadczenie w?asne Wykonawcy/podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako cz?onka konsorcjum.

Numéro de section: II.2.1

Lot nŗ: 5

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Nazwa:

Au lieu de:

Cz?? V - Powiat kutnowski - zakres: Zadanie V Podzadanie I - gm. D?browice - 9 obr?bów, 2979 dzia?ek

Lire:

Cz?? V - Powiat kutnowski - zakres: Zadanie V Podzadanie I - gm. D?browice - 9 obr?bów

Numéro de section: II.2.4

Lot nŗ: 5

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat kutnowski - zakres: Zadanie V Podzadanie I - gm. D?browice - 9 obr?bów, 2979 dzia?ek.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci V stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Warunki Techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powy?ej.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat kutnowski - zakres: zadanie V Podzadanie I - gm. D?browice - 9 obr?bów.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci V stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - warunki techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt 1 powy?ej.

Numéro de section: II.2.1

Lot nŗ: 6

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Nazwa:

Au lieu de:

Cz?? VI - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cze? II - 19 obr?bów, 2460 dzia?ek

Lire:

Cz?? VI - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cz?? II - 19 obr?bów

Numéro de section: II.2.4

Lot nŗ: 6

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cze? II - 19 obr?bów, 2460 dzia?ek.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci VI stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Warunki Techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powy?ej.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat ??czycki - zakres: zadanie I - gm. Grabów - cz?? II - 19 obr?bów.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci VI stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - warunki techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt 1 powy?ej.

Numéro de section: II.2.1

Lot nŗ: 7

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Nazwa:

Au lieu de:

Cz?? VII - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cze? IV - 6 obr?bów, 2423 dzia?ki

Lire:

Cz?? VII - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cz?? IV - 6 obr?bów

Numéro de section: II.2.4

Lot nŗ: 7

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I- gm. Grabów - cze? IV - 6 obr?bów, 2423 dzia?ki.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci VII stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Warunki Techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powy?ej.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cz?? IV - 6 obr?bów.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci VII stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - warunki techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt 1 powy?ej.

Numéro de section: II.2.1

Lot nŗ: 8

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Nazwa:

Au lieu de:

Cz?? VIII - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cze? V - 15 obr?bów, 2311 dzia?ek

Lire:

Cz?? VIII - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I - gm. Grabów - cz?? V - 15 obr?bów

Numéro de section: II.2.4

Lot nŗ: 8

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat ??czycki - zakres: Zadanie I- gm. Grabów - cze? V - 15 obr?bów, 2311 dzia?ek.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci VIII stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Warunki Techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powy?ej.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bazy danych EGiB - Powiat ??czycki - zakres: zadanie I - gm. Grabów - cz?? V - 15 obr?bów.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia w cz??ci VIII stanowi za??czniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - warunki techniczne (dalej: "WT").
   3.  Szczegó?owy opisy przedmiotu zamówienia zawiera mo?e zakres szerszy ni wskazany powy?ej. Zamawiaj?cy informuje, i niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt 1 powy?ej.

Numéro de section: IV.2.2

Lot nŗ: I-XXIII

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/05/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/05/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Lot nŗ: I-XXIII

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 25/05/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 27/05/2020

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71354300 - Services cadastraux 
71355000 - Services d'arpentage 
72300000 - Services de commutation de données 
72310000 - Services de traitement de données 
72312000 - Services de saisie de données 
72312100 - Services de préparation de données 
72316000 - Services d'analyse de données 
72319000 - Services de fourniture de données 
72320000 - Services de bases de données 
72910000 - Services de secours informatique