01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PiotrkÛw Trybunalski: ...quipements mÈdicaux

2018/S 185-418103 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-PiotrkÛw Trybunalski: ...quipements mÈdicaux 2018/S 185-418103 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Samodzielny Szpital WojewÛdzki im. Miko?aja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Rakowska 15 PiotrkÛw Trybunalski 97-300 Pologne Point(s) de contact: mgr Ma?gorzata Nurkowska TÈlÈphone: +48 446480300 Courriel: sekretariat@szpital-piotrkow.pl Fax: +48 446480302 Code NUTS: PL712 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup sprz?tu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala WojewÛdzkiego im. Miko?aja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim NumÈro de rÈfÈrence: 40/ZPN/18
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup sprz?tu medycznego: myjka automatyczna, autoklaw parowy. Dok?adny opis przedmiotu zamÛwienia zamieszczono w Za??czniku Nr 1 i Nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 199 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Code NUTS: PL713
II.2.4) Description des prestations:
Myjka automatyczna - dok?adny opis przedmiotu zamÛwienia zamieszczono w Za??czniku Nr 1 i Za??czniku Nr 2 do SIWZ
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 1 - 710,00 PLN. Wadium wnosi si zgodnie z zapisami w Rozdziale VIII SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Code NUTS: PL713
II.2.4) Description des prestations:
Autoklaw parowy - dok?adny opis przedmiotu zamÛwienia zamieszczono w Za??czniku Nr 1 i Za??czniku Nr 2 do SIWZ
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 2 - 1 282,00 PLN. Wadium wnosi si zgodnie z zapisami w Rozdziale VIII SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W zwi?zku z uniewa?nieniem PakietÛw Nr 2 i 4 w przetargu nieograniczonym Nr 33/ZPN/18 oraz potrzeb zawarcia umowy w zwi?zku z dotacj celow?, ktÛrej termin realizacji zosta okre?lony do dnia 31.10.2018 r. podj?to decyzj?, aby ponown procedur przeprowadzi w trybie przyspieszonym.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 130-296223
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Sterimed Sp z o.o.
ul. ?wirki i Wigury 47 lok. 7 Warszawa 02-091 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 70 925.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 65 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Sterimed Sp z o.o.
ul. ?wirki i Wigury 47 lok. 7 Warszawa 02-901 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 128 148.14 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 134 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
24/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux