01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption : 26/02/2019
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Piotrk█w Trybunalski: Services de propret╚ et d'hygi╚nisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2019/S 16-033984 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Piotrk█w Trybunalski: Services de propret╚ et d'hygi╚nisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 2019/S 016-033984 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Zarz?d Dr█g i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31 Piotrk█w Trybunalski 97-300 Pologne Point(s) de contact: Anna Januszczak-Deredas, Anna Przyby?a T╚l╚phone: +48 447339253 Courriel: zp@zdium-piotrkow.pl Fax: +48 447339252 Code NUTS: PL713 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zdium-piotrkow.4bip.pl www.zdium-piotrkow.4bip.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.zdium-piotrkow.4bip.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ugi: utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, obj?tego wynagrodzeniem rycza?towym Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.3310/4/2019
II.1.2) Code CPV principal 90600000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakres prac zwi?zanych z wykonywaniem us?ugi obejmuje: a) utrzymanie czysto?ci i porz?dku w strefie Đ0ţ b) utrzymanie czysto?ci i porz?dku w strefie ĐIţ c) wyw█z nieczysto?ci z koszy w strefie i poza stref d) utrzymanie czysto?ci miejsc i p?tli przystankowych komunikacji miejskiej na terenie miasta w strefie i poza stref ˇ Przez powierzchni zaliczan do przystanku rozumie si miejsce umo?liwiaj?ce pasa?erom wej?cie lub opuszczenie autobusu, tj. obszar wok█ wiaty lub konstrukcji przystankowej Na d?ugo?ci 10 metr█w lub na d?ugo?ci zatoki autobusowej. ˇ Przez p?tl przystankow rozumie si miejsce przeznaczone r█wnie do postoju i zawracania ?rodk█w transportu miejskiego. e) Utrzymanie plac█w zabaw, si?owni zewn?trznych i boisk Uwaga! ˝ szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?lony zosta w Tomie III do IDW (SIWZ)
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90610000 90611000 90000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL713 Lieu principal d'ex╚cution:
Piotrk█w Trybunalski
II.2.4) Description des prestations:
Zakres prac zwi?zanych z wykonywaniem us?ugi obejmuje: a) utrzymanie czysto?ci i porz?dku w strefie Đ0ţ b) utrzymanie czysto?ci i porz?dku w strefie ĐIţ c) wyw█z nieczysto?ci z koszy w strefie i poza stref d) utrzymanie czysto?ci miejsc i p?tli przystankowych komunikacji miejskiej na terenie miasta w strefie i poza stref ˇ Przez powierzchni zaliczan do przystanku rozumie si miejsce umo?liwiaj?ce pasa?erom wej?cie lub opuszczenie autobusu, tj. obszar wok█ wiaty lub konstrukcji przystankowej Na d?ugo?ci 10 metr█w lub na d?ugo?ci zatoki autobusowej. ˇ Przez p?tl przystankow rozumie si miejsce przeznaczone r█wnie do postoju i zawracania ?rodk█w transportu miejskiego. e) Utrzymanie plac█w zabaw, si?owni zewn?trznych i boisk Uwaga! ˝ szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?lony zosta w Tomie III do IDW (SIWZ) Zakres rzeczowy zam█wienia: Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na utrzymaniu czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obj?tym wynagrodzeniem rycza?towym. Na poni?szy opis sk?ada si szczeg█?owy zakres obowi?zk█w oraz wymagania stawiane Wykonawcy przez ca?y okres trwania umowy. Wykonawca podczas trwaj?cego 24 godziny na dob monitoringu, okre?la potrzeb u?ycia poszczeg█lnych sprz?t█w. Ci?g?a wykonywana przez Wykonawc kontrola stanu porz?dku i czysto?ci miasta, poza bie??cym porz?dkowaniem, ma za zadanie monitorowania czy i kiedy konieczne jest niezw?oczne dzia?anie w wyniku panuj?cych warunk█w atmosferycznych wymagaj?cych natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy (np. po lub w trakcie trwaj?cych opad█w ?niegu, deszczu, burz, huragan█w itp.) oraz sytuacji panuj?cej na terenie miasta (np. imprezy plenerowe, festyny, koncerty itp.). Je?eli Wykonawca nie podejmie czynno?ci jakiej wymagaj panuj?ce warunki w mie?cie (np. od?nie?ania, usuwania ?lisko?ci na chodnikach, usuwania piachu, wykaszania traw i chwast█w, zgrabiania li?ci itp.) Zamawiaj?cy b?dzie mia prawo za??da rozpocz?cia tych jak i innych czynno?ci, poprzez np.: polecenie telefoniczne, faks., poczt elektroniczn?, pismo itp. Ponadto Zamawiaj?cy b?dzie mia prawo ustali termin, w jakim dane prace maj zosta rozpocz?te i uko?czone. W ramach us?ug b?d?cych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowi?zany jest do: 1) usuni?cia w trakcie realizacji prac wszelkiego rodzaju odpad█w poza pas drogowy lub inne miejsce wskazane przez zamawiaj?cego. Odpady stanowi w?asno? Wykonawcy; 2) zabezpieczenia terenu prac na czas wykonania us?ugi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia koszt█w z tym zwi?zanych; 3) ca?odobowej dyspozycyjno?ci; Wykonawca wska?e w formularzu oferty osob do pe?nienia dy?uru ca?odobowego wraz z nast?puj?cymi danymi (imi i nazwisko, adres/ siedziba i nr telefonu); 4) wykonywania us?ugi zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami w tym w szczeg█lno?ci: Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.); Ustawa z dnia 13.9.1996 r o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); 5) Wykonywania us?ugi z zachowaniem obowi?zuj?cych przepis█w BHP. 6) Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y Zamawiaj?cemu, najp█?niej w dniu zawarcia umowy, dokument potwierdzaj?cy, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 2 000 000,00 PLN wraz z dowodem op?acenia sk?adek. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/04/2019 Fin: 31/03/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
Les offres doivent ═tre pr╚sent╚es sous la forme de catalogues ╚lectroniques ou inclure un catalogue ╚lectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteria oceny ofert: ˇ cena 60 % ˇ czas reakcji 40 %
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki dotycz?ce: Zdolno?ci technicznej lub zawodowej tj.: a) w zakresie do?wiadczenia: Wykonawca zobowi?zany jest posiada / dysponowa w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie do?wiadczeniem polegaj?cym na wykonaniu / wykonywaniu co najmniej: 1 (jednej) us?ugi zwi?zanej z: utrzymaniem czysto?ci i porz?dku na terenie miasta lub gminy - na kwot?, co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto Uwaga! Zamawiaj?cy wymaga, aby za??czone dowody dotycz?ce us?ug okre?la?y, czy zosta?y one wykonane lub s wykonywane nale?yte. Na potwierdzenie nale?y z?o?y jednolity dokument zgodnie z wzorem ˝ Formularz
   3. 0. stanowi?cym za??cznik do IDW (SIWZ) b) w zakresie potencja?u technicznego: Wykonawca zobowi?zany jest posiada?/ dysponowa w celu wykonania zam█wienia Co najmniej: ˇ ci?gnik z przyczep - szt. 2 ˇ samoch█d dostawczy do 0,9 t - szt. 3 ˇ pi?y spalinowe - szt. 1 ˇ ci?gniki z p?ugiem do od?nie?ania chodnik█w - szt. 4 ˇ kosiarki samobie?ne z koszem - szt. 3 ˇ kosiarki samobie?ne bez kosza - szt. 5 ˇ kosiarki rotacyjne - szt. 2 ˇ kosy spalinowe - szt. 15 ˇ zamiatarki samochodowe - szt. 3 ˇ zamiatarki chodnikowe - szt. 1 ˇ samoch█d przystosowany do wywozu odpad█w - szt. 3 ˇ piaskarki - szt. 4 ˇ szczotki do zamiatania - szt. 20 ˇ inne narz?dzia: miot?y, szufle - szt. 30 Na potwierdzenie nale?y z?o?y jednolity dokument zgodnie z wzorem ˝ Formularz
   3. 0. stanowi?cym za??cznik do IDW (SIWZ) Uwaga!
   1.  W odniesieniu do do?wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
   2.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia lub dokumenty dotycz?ce: a) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?.
   3.  W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, i realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby wykonania zam█wienia. Wz█r zobowi?zania znajduje si w Rozdziale III IDW(SIWZ). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu nale?y z?o?y?: ˇ Wykaz us?ug wykonanych a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu ˝ (Formularz
   4. 1. - DO IDW (SIWZ)); ˇ Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami ˝ (Formularz
   4. 2.- DO IDW (SIWZ)).
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Okre?lono w projekcie umowy stanowi?cym Tom II do IDW (SIWZ)
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 26/02/2019 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 26/02/2019 Heure locale: 09:30 Lieu:
Zarz?d Dr█g i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31, pok█j nr 4, 97-300 Piotrk█w Trybunalski, POLSKA. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Osoby upowa?nione: Komisja przetargowa powo?ana do przeprowadzenia procedury udzielenia niniejszego zam█wienia publicznego. Procedura otwarcia ofert: Otwarcie ofert nast?pi poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
Koniec IV p█?rocza 2021 roku lub I p█?rocze 2022 roku
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.W trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia postanowienia umowy mog ulec zmianom, je?eli zmiany b?d korzystne dla Zamawiaj?cego, lub konieczno? wprowadzenia zmian wynika b?dzie z okoliczno?ci, kt█rych nie mo?na by?o przewidzie w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowie umowy dotyczy mog w szczeg█lno?ci: a) zwi?kszenia lub zmniejszenia si ilo?ci koszy na ?mieci; b) zwi?kszenia lub zmniejszenia si ilo?ci koszy na odpady zwierz?ce; c) zwi?kszenia lub zmniejszenia si ilo?ci przystank█w komunikacyjnych i p?tli; d) zwi?kszenia lub zmniejszenia si ilo?ci plac█w zabaw, si?owni i boisk; e) sytuacji okre?lonej w ▀ 2 ust. 9; f) oznaczenia danych dotycz?cych Zamawiaj?cego i/lub Wykonawcy; g) regulacji prawnych wprowadzonych w ?ycie po dacie podpisania umowy, wywo?uj?cych potrzeb zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; h) zmiany Podwykonawcy;* i) zmiany zakresu cz??ci zam█wienia powierzonej Podwykonawcom;* j) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach kt█rego polega Wykonawca wykazuj?c spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu, z zastrze?eniem, ?e nowy podmiot lub Wykonawca samodzielnie b?dzie spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie nie mniejszym ni wskazane na etapie post?powania o udzielenie zam█wienia;* k) rezygnacji Podwykonawcy z udzia?u przy realizacji zam█wienia.* l) zmiany wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy w przypadku: ˇ zmiany stawki podatku od towar█w i us?ug (VAT), ˇ wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, ˇ zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, ˇ je?eli zmiany te b?d mia?y wp?yw na koszty wykonania zam█wienia przez Wykonawc?.
   2.  Zmiana postanowie zawartej umowy mo?e nast?pi za zgod obu stron. Wprowadzenie zmian postanowie umowy wymaga aneksu sporz?dzonego w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
   3.  Zmiany nie mog narusza postanowie zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie publicznych. * - zapisy maja zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawc█w. Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami:
   1.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu: MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ EPUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
   2.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawc█w na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, Na kt█rym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. Klauzula informacyjna wynikaj?ca z rodo spe?niaj?ca obowi?zek informacyjny wobec wykonawcy zwi?zany z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego zosta?a zawarta w Tomie IV IDW(SIWZ) https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Terminy sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (tj.: przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej) ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia W Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt.
   1.  i
   2.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?ci w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'Úvacuation des eaux usÚes et d'Úlimination des dÚchets, services d'hygiÚnisation et services relatifs Ó l'environnement 
90600000 - Services de propretÚ et d'hygiÚnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90611000 - Services de voirie