Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Piwniczna-Zdr█j:Services sylvicoles

2023/S 186-582572  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Piwniczna-Zdr█j: Services sylvicoles 2023/S 186-582572 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Piwniczna Num╚ro national d'identification: 7340018250 Adresse postale: Zagrody 32 Ville: Piwniczna Zdr█j Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-350 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej My?liwiec Courriel: piwniczna@krakow.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 184464026 Fax: +48 184464194 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://piwniczna.krakow.lasy.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_piwniczna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Piwniczna w roku 2022 - II post?powanie Num╚ro de r╚f╚rence: Z.270.1.3.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet V le?nictwa: ?omnica
Lot n : 5
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny le?nictwa ?omnica
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki ??kowo-rolnej, utrzymania infrastruktury le?nej wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za?. nr
   3. 1. rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 3. zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 6. informacja o powierzchniach na kt█rych wymagane jest uwolnienie odnowienia naturalnego, Za?. nr
   3. 7. informacja o miejscach do?owania sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za?.3.1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych oraz Decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Krakowie z dnia 12 pa?dziernika 2021 r. wraz z p█?niejszym aneksem. Okre?lony w tych decyzjach szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 i 4a do SWZ (REGIONALNY OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LE?NYCH). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za?.nr 4 i 4a do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za?. nr 4 i 4a do SWZ. Pozosta?e wymagania dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia zosta?y okre?lone w pkt. 3 SWZ.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 11/02/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 045-117055
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : Z.271.1.11.2021
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet V le?nictwa: ?omnica
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
11/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Mariusz Jaworek Num╚ro national d'identification: 7343289647 Adresse postale: Ro?n█w 46 Ville: Ro?n█w Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-316 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szymon Janusz - TeleWodBud Num╚ro national d'identification: 7341378418 Adresse postale: ul. W?adys?awa Barbackiego 125B/35 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 393 133.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: Krucza 36 / Wsp█lna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
22/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny le?nictwa ?omnica
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki ??kowo-rolnej, utrzymania infrastruktury le?nej wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za?. nr
   3. 1. rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 3. zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 6. informacja o powierzchniach na kt█rych wymagane jest uwolnienie odnowienia naturalnego, Za?. nr
   3. 7. informacja o miejscach do?owania sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za?.3.1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych oraz Decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Krakowie z dnia 12 pa?dziernika 2021 r. wraz z p█?niejszym aneksem. Okre?lony w tych decyzjach szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 i 4a do SWZ (REGIONALNY OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LE?NYCH). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za?.nr 4 i 4a do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za?. nr 4 i 4a do SWZ. Pozosta?e wymagania dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia zosta?y okre?lone w pkt. 3 SWZ.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 11/02/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 402 761.23 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Mariusz Jaworek Num╚ro national d'identification: 7343289647 Adresse postale: Ro?n█w 46 Ville: Ro?n█w Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-316 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szymon Janusz - TeleWodBud Num╚ro national d'identification: 7341378418 Adresse postale: ul. W?adys?awa Barbackiego 125B/35 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Wyp?ata Wykonawcy przez Zamawiaj?cego rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do cz??ci czynno?ci wchodz?cych w sk?ad przedmiotu umowy: CWD-D - ca?kowity wyr█b drewna technologi? dowoln?, CWD-P - ca?kowity wyr█b drewna pilark?, PODWOZ-D1 - podw█z drewna do 500m, PODWOZ-D2 - podw█z drewna do 1000m, PODWOZ-D3 - podw█z drewna powy?ej 1000m, ZRYW-WYD1 - dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki do 500m, ZRYW-WYD2 - dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki od 501 do 1000m, REM SZLZR - naprawa szlaku operacyjnego, WYK SZL - wykonanie szlaku operacyjnego, KOSZ-CHN - wykaszanie chwast█w w uprawach oraz usuwanie nalot█w w uprawach pochodnych, CW-W - czyszczenia wczesne, CP-W - czyszczenia p█?ne, ?R-WYK?W - koszenie trawy z wywozem z ??ki. Aneks z moc? obowi?zuj?c? od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. Wysoko?? kwoty rekompensaty (wzrost ceny umowy) mo?liwa by?a do okre?lenia po odbiorze prac (po 30 wrze?nia 2022 r.). Poprzednia modyfikacja: Wyp?ata Wykonawcy przez Zamawiaj?cego rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do cz??ci czynno?ci wchodz?cych w sk?ad przedmiotu umowy: CWD-D - ca?kowity wyr█b drewna technologi? dowoln?, CWD-P - ca?kowity wyr█b drewna pilark?, KOSZ-CHN - wykaszanie chwast█w w uprawach oraz usuwanie nalot█w w uprawach pochodnych, CW-W - czyszczenia wczesne, CP-W - czyszczenia p█?ne. Aneks z moc? obowi?zuj?c? od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. Wysoko?? kwoty rekompensaty (wzrost ceny umowy) mo?liwa by?a do okre?lenia po odbiorze prac (po 30 kwietnia 2022 r.). Wyp?ata Wykonawcy przez Zamawiaj?cego rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do cz??ci czynno?ci wchodz?cych w sk?ad przedmiotu umowy: CWD-D - ca?kowity wyr█b drewna technologi? dowoln?, CWD-P - ca?kowity wyr█b drewna pilark?, PODWOZ-D1 - podw█z drewna do 500m, PODWOZ-D2 - podw█z drewna do 1000m, PODWOZ-D3 - podw█z drewna powy?ej 1000m, ZRYW-WYD1 - dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki do 500m, ZRYW-WYD2 - dop?ata do pozyskania drewna z tytu?u wyd?u?onej zrywki od 501 do 1000m, REM SZLZR - naprawa szlaku operacyjnego, WYK SZL - wykonanie szlaku operacyjnego, KOSZ-CHN - wykaszanie chwast█w w uprawach oraz usuwanie nalot█w w uprawach pochodnych, CW-W - czyszczenia wczesne, CP-W - czyszczenia p█?ne, ?R-WYK?W - koszenie trawy z wywozem z ??ki. Aneks z moc? obowi?zuj?c? od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. Wysoko?? kwoty rekompensaty (wzrost ceny umowy) mo?liwa by?a do okre?lenia po odbiorze prac (po 30 czerwca 2022 r.).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa, nast?pi? w wymiarze, kt█rego Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie m█g? przewidzie?. Agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych jest zdarzeniem, kt█rego Zamawiaj?cy nie m█g? przewidzie?, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?. Wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa powy?ej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, kt█re nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w kt█rych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 398 397.95 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 402 761.23 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Piwniczna w roku 2022 - II post?powanie 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles