Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Piwniczna-ZdrÛj:Services sylvicoles

2023/S 186-580792  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Pologne-Piwniczna-ZdrÛj: Services sylvicoles 2023/S 186-580792 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Piwniczna NumÈro national d'identification: 7340018250 Adresse postale: Zagrody 32 Ville: Piwniczna ZdrÛj Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-350 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej My?liwiec Courriel: piwniczna@krakow.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 184464026 Fax: +48 184464194 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://piwniczna.krakow.lasy.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_piwniczna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Piwniczna w roku 2022 ñ II post?powanie NumÈro de rÈfÈrence: Z.270.1.3.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet III le?nictwa: Majerz
Lot n : 3
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Teren administracyjny le?nictwa Majerz
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki ??kowo-rolnej, utrzymania infrastruktury le?nej wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za?. nr
   3. 1. rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 3. zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 6. informacja o powierzchniach na ktÛrych wymagane jest uwolnienie odnowienia naturalnego, Za?. nr
   3. 7. informacja o miejscach do?owania sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za?.3.1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego LasÛw Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ÑOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych LasÛw Pa?stwowych oraz Decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LasÛw Pa?stwowych w Krakowie z dnia 12 pa?dziernika 2021 r. wraz z pÛ?niejszym aneksem. Okre?lony w tych decyzjach szczegÛ?owy opis standardu technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementÛw sk?adaj?cych si? na przedmiot zamÛwienia zawartych w Za??czniku nr 4 i 4a do SWZ (REGIONALNY OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LE?NYCH). Opisy kodÛw czynno?ci opisuj?cych poszczegÛlne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w Za?.nr 4 i 4a do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorÛw prac le?nych zosta? zawarty w Za?. nr 4 i 4a do SWZ. Pozosta?e wymagania dotycz?ce opisu przedmiotu zamÛwienia zosta?y okre?lone w pkt. 3 SWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 24/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 045-117055
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : Z.271.1.10.2021
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet III le?nictwa: Majerz
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Jerzy Wielocha Zak?ad Us?ug Le?nych NumÈro national d'identification: 7341725498 Adresse postale: ul. Ogrodowa 173 Ville: Muszyna Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-370 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 484 882.35 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Teren administracyjny le?nictwa Majerz
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki ??kowo-rolnej, utrzymania infrastruktury le?nej wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za?. nr
   3. 1. rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 3. zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?.nr
   3. 6. informacja o powierzchniach na ktÛrych wymagane jest uwolnienie odnowienia naturalnego, Za?. nr
   3. 7. informacja o miejscach do?owania sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za?.3.1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego LasÛw Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ÑOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych LasÛw Pa?stwowych oraz Decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LasÛw Pa?stwowych w Krakowie z dnia 12 pa?dziernika 2021 r. wraz z pÛ?niejszym aneksem. Okre?lony w tych decyzjach szczegÛ?owy opis standardu technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementÛw sk?adaj?cych si? na przedmiot zamÛwienia zawartych w Za??czniku nr 4 i 4a do SWZ (REGIONALNY OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LE?NYCH). Opisy kodÛw czynno?ci opisuj?cych poszczegÛlne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w Za?.nr 4 i 4a do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorÛw prac le?nych zosta? zawarty w Za?. nr 4 i 4a do SWZ. Pozosta?e wymagania dotycz?ce opisu przedmiotu zamÛwienia zosta?y okre?lone w pkt. 3 SWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 24/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 487 190.13 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Jerzy Wielocha Zak?ad Us?ug Le?nych NumÈro national d'identification: 7341725498 Adresse postale: ul. Ogrodowa 173 Ville: Muszyna Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-370 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Wyp?ata Wykonawcy przez Zamawiaj?cego rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do cz??ci czynno?ci wchodz?cych w sk?ad przedmiotu umowy: CWD-D - ca?kowity wyrÛb drewna technologi? dowoln?, CWD-P - ca?kowity wyrÛb drewna pilark?, KOSZ-CHN - wykaszanie chwastÛw w uprawach oraz usuwanie nalotÛw w uprawach pochodnych, CW-W - czyszczenia wczesne, CP-W - czyszczenia pÛ?ne. Aneks z moc? obowi?zuj?c? od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. Wysoko?? kwoty rekompensaty (wzrost ceny umowy) mo?liwa by?a do okre?lenia po odbiorze prac (po 30 kwietnia 2022 r.).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa, nast?pi? w wymiarze, ktÛrego Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?. Agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych jest zdarzeniem, ktÛrego Zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie?, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?. Wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa powy?ej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 484 882.35 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 487 190.13 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Piwniczna w roku 2022 ñ II post?powanie 27/09/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles