Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 15/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Pneus pour charges l'g'res et lourdes - Dostawa ogumienia

2024/S 2024-350277  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350277-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Pneus pour charges légères et lourdes – Dostawa ogumienia
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa ogumienia
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia zgodnie z dokumentami zamówienia.
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (dalej: PPU)).
   3.  Rodzaj ilosc oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami okreslono w dokumentach zamówienia (zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy/ Opis przedmiotu zamówienia).
   4.  Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skorzystania z prawa opcji.
Identifiant de la procédure: 6a5b59ec-5d41-40f1-8e37-8591b143e3e0
Identifiant interne: 115/2023/D
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34350000 Pneus pour charges légères et lourdes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia.
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania z powodu okolicznosci wskazanych w dokumentach zamówienia.
   2.  Podmiotowe srodki dowodowe oraz oswiadczenia i inne dokumenty wymagane w postepowaniu zostaly okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia).
   3.  Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiajacy w prowadzonym postepowaniu moze najpierw dokonac badania i oceny zlozonych ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
   4.  Z uwagi na fakt, iz w przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy moze najpierw dokonac badania i oceny ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu, Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu nie sa obowiazani do zlozenia wraz z oferta oswiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
   5.  Oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowiazany bedzie zlozyc wylacznie Wykonawca, którego oferta zostala najwyzej oceniona.
   6.  Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona w postepowaniu do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia.
   7.  Oferta wykonawcy musi zawierac: druk oferta, formularz cenowy, pelnomocnictwo (o ile dotyczy).
   8.  Wykonawca sklada oferte za posrednictwem platformy zakupowej. Sposób zlozenia oferty zostal opisany w dokumentach zamówienia.
   9.  Zamawiajacy, przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy srodki publiczne, które zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia nie zostana mu przyznane. 10. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 11. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu zgodnie z dokumentami zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 12. Ponadto Zamawiajacy informuje, iz wykluczy z postepowania wykonawce w stosunku do którego zachodza podstawy wykluczenia okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), które ma zasieg ogólny, wiaze w calosci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach czlonkowskich.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r.; poz. 1605 z pózn. zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp” - https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/1605/ogl - Art. 132 ustawy Pzp - tryb przetargu nieograniczonego
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona zarzadzania aktywami wykonawcy przez likwidatora lub sad.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
État de cessation d’activitésZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania okreslona w w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona zawieszenia prowadzonej dzialalnosci.
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona otwarcia likwidacji wykonawcy.
CorruptionZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstw wymienionych w art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego, art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie lub art. 54 ust. 1-4 ustawy o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych.
FraudeZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, jak równiez przestepstw skarbowych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy Pzp.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail?Z niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania okreslona w: - art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h i pkt 2 ustawy Pzp, jesli osoby wystepujace po jego stronie zamawiajacego zostaly ukarane za przestepstwo, o którym mowa w art.9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz w niniejszym postepowaniu nie maja zastosowania przeslanki wykluczenia okreslone w - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do skazania za przestepstwa wymienione w art. 218-221 Kodeksu karnego (przestepstwa przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa); - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do ukarania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika; - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, w zakresie w jakim odnosi sie do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiazków wynikajacych z prawa pracy; - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
InsolvabilitéZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Paiement des cotisations de sécurité socialeZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz w niniejszym postepowaniu nie ma zastosowania przeslanka okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Paiement d’impôts et taxesZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz w niniejszym postepowaniu nie ma zastosowania przeslanka okreslona art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Motifs d’exclusion purement nationauxZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodza nastepujace przeslanka wykluczenia z postepowania tj. 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie; 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentów i przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art.108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestepstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestepstwa wiarygodnosci dokumentów] i przestepstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjatkiem przestepstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeksu postepowania karnego 4) podstawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 5) podstawa wykluczenia okreslona w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania okreslona w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania wskazana w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. - o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstw wskazanych w 299 lub art. 165a Kodeksu karnego.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania wskazana w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, która dotyczy przestepstwa, przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwiazane z dzialalnoscia terrorystyczna, czyli przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 115 par. 20 Kodeksu karnego.
Participation à une organisation criminelleZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa wskazanego w art. 258 Kodeksu karnego.
ConcordatZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona ukladu z wierzycielami.
FailliteZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie w jakim dotyczy ona ogloszenia upadlosci.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureZ niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku do którego zachodzi przeslanka wykluczenia z postepowania o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa ogumienia
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia zgodnie z dokumentami zamówienia.
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (dalej: PPU)).
   3.  Rodzaj ilosc oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami okreslono w dokumentach zamówienia (zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy/ Opis przedmiotu zamówienia).
   4.  Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skorzystania z prawa opcji.
Identifiant interne: 115/2024/D
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34350000 Pneus pour charges légères et lourdes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zamówienia w miejscu okreslonym w dokumentach zamówienia.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Jours
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: 1. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca musi zakonczyc realizacje zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pózniej jednak niz do 30.11.2024 r. w zaleznosci od tego który z terminów uplynie wczesniej.
   2.  Miejsce realizacji zamówienia: 3 Regionalna Baza Logistyczna – Sklad STEZYCA, 08-540 Stezyca, ul. Deblinska 149
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: W zakresie powyzszego warunku Zamawiajacy nie okresla wymagan, których spelnienie Wykonawca zobowiazany jest wykazac w sposób szczególny.

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: W zakresie powyzszego warunku Zamawiajacy nie okresla wymagan, których spelnienie Wykonawca zobowiazany jest wykazac w sposób szczególny.

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: W zakresie powyzszego warunku Zamawiajacy nie okresla wymagan, których spelnienie Wykonawca zobowiazany jest wykazac w sposób szczególny.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena oferty
Description: Kryterium "cena oferty". Opis oceny ofert wg. ww. kryterium zawarto w dokumentach zamówienia (SWZ)
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Okres gwarancji
Description: Kryterium "okres gwarancji". Opis oceny ofert wg. ww. kryterium zawarto w dokumentach zamówienia (SWZ)
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Canal de communication ad hoc:
Nom: Platforma zakupowa - portal.smartpzp.pl/3rblog
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 15/07/2024 07:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 15/07/2024 07:30:00 (UTC+2)
Lieu: Otwarcie ofert nastapi przy uzyciu platformy zakupowej (https://portal.smartpzp.pl/3rblog) w siedzibie Zamawiajacego
Informations complémentaires: Otwarcie jest niepubliczne
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Warunki realizacji umowy zostaly okreslone w zalaczniku nr 3 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiacych dokument zamówienia.
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: 1. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Ustanawiaja wówczas pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczególowe informacje w ww. zakresie okreslono w dokumentach zamówienia.
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023r.; poz. 1605 z pózn. zm)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui reçoit les demandes de participation: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui traite les offres: 3 Regionalna Baza Logistyczna

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Numéro d’enregistrement: 121390415
Département: Sekcja Zamówien Publicznych
Adresse postale: ul. Montelupich 3  
Ville: Kraków
Code postal: 30-901
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Point de contact: Kamil Zborowski
Adresse électronique: k.zborowski@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261137872
Adresse internet: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/3rblog
Profil de l’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Adresse internet: www.gov.pl/web/uzp
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ce225b89-3494-4285-87ad-ddcc50493334 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 06:41:05 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350277-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34350000 - Pneus pour charges légères et lourdes