Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Podd?bice: Services de transport routier

2021/S 37-093366  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Podd?bice: Services de transport routier 2021/S 037-093366 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Podd?bice Adresse postale: ul. ?Ûdzka 17/21 Ville: Podd?bice Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Code postal: 99-200 Pays: Pologne Courriel: gmina@poddebice.pl TÈlÈphone: +48 436782580 Fax: +48 436783995 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://poddebice.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi w zakresie dowozu i odwozu uczniÛw wraz z opiekunami do szkÛ i przedszkoli prowadzonych przez Gmin Podd?bice i po?o?onych na jej terenie NumÈro de rÈfÈrence: IGKM.271.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution:
Teren Gminy Podd?bice
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest dowÛz i odwÛz uczniÛw wraz z opiekunami do szkÛ i przedszkoli prowadzonych przez Gmin Podd?bice i po?o?onych na jej terenie. ZamÛwienie realizowane b?dzie w ramach przewozÛw regularnych (na podstawie sprzeda?y biletÛw miesi?cznych) w Krajowym transporcie drogowym. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduj si w za??czniku nr 11 do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 005-007218
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi w zakresie dowozu i odwozu uczniÛw wraz z opiekunami do szkÛ i przedszkoli prowadzonych przez Gmin Podd?bice i po?o?onych na jej terenie
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
10/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PKS ??czyca Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5070012235 Adresse postale: ul. Belwederska 7A Ville: ??czyca Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 99-100 Pays: Pologne Courriel: przewozypks@op.pl TÈlÈphone: +48 247218228 Adresse internet: www.pksleczyca.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 298 611.11 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-672 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-672 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution:
Teren gminy Podd?bice
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dowÛz i odwÛz uczniÛw wraz z opiekunami do szkÛ i przedszkoli prowadzonych przez Gmin Podd?bice i po?o?onych na jej terenie. ZamÛwienie realizowane b?dzie w ramach przewozÛw regularnych (na podstawie sprzeda?y biletÛw miesi?cznych) w Krajowym transporcie drogowym. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduj si w za??czniku nr 11 do SIWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 298 611.11 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PKS ??czyca Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5070012235 Adresse postale: ul. Belwederska 7A Ville: ??czyca Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 99-100 Pays: Pologne Courriel: przewozypks@op.pl TÈlÈphone: +48 247218228
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Maj?c na uwadze art. 144 ust.
   1.  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z pÛ?. zm.), ponadto zmiana ta wpisuje si w ß 12 umowy oraz art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 374 z pÛ?n. zm.). Strony zgodnie o?wiadczaj?, co nast?puje; zmian w umowie dokonuje si na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 i 3, w zwi?zku z art. 15r ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz artyku 95 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Przepisy wprowadzaj?ce ustaw ñ Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), o ktÛrych Wykonawca informowa Zamawiaj?cego w pi?mie L.dz. PKS/DPO/52/21 z 22.1.2021, a w szczegÛlno?ci o wysokich kosztach przypadaj?cych na jedno dowo?one dziecko z uwagi na niewykorzystane miejsca w autobusach, gdy dowo?one s jedynie dzieci do klas IñIII, oddzia?Ûw przedszkolnych i przedszkola. 0 ß 1 Zgodnym postanowieniem stron do umowy nr 14/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku wprowadza si nast?puj?ce zmiany:
   1.  W ß 5 dodaje si ust. 1a o brzmieniu: 1) W zwi?zku z ze zmian cen biletÛw miesi?cznych dla dzieci/uczniÛw uprawnionych do korzystania z us?ugi transportu na podstawie zakupu biletÛw miesi?cznych za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie umowne stanowi?ce iloczyn u?rednionej ceny biletu miesi?cznego brutto 240,00 PLN (s?ownie: dwie?cie czterdzie?ci z?otych 00/100) i ilo?ci dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola, oddzia?Ûw przedszkolnych oraz uczniÛw z klas IñIII, wyliczone przy za?o?eniu, ?e w okresie trwania umowy Zamawiaj?cy wykupi podan ilo? biletÛw wymienionych w ß 3 umowy trasach przejazdu dzieci/uczniÛw z zastrze?eniem w ß 5 ust. 2, 5 i
   6.  2) Warto? przedmiotu umowy nie mo?e przekroczy wynagrodzenia miesi?cznego okre?lonego w ß 5 ust. 1 umowy pierwotnej. ß 2 Niniejszy aneks obowi?zuje od
   1. 2.2021 do czasu kolejnych zmian w organizacji systemu nauczania w szko?ach podstawowych. ß 3 Pozosta?e postanowienia umowy nie ulegaj zmianie. ß 4 Aneks sporz?dzono w trzech jednobrzmi?cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiaj?cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmian w umowie dokonuje si na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 i 3, w zwi?zku z art. 15r ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz artyku 95 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Przepisy wprowadzaj?ce ustaw ñ Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), o ktÛrych Wykonawca informowa Zamawiaj?cego w pi?mie L.dz. PKS/DPO/52/21 z 22.1.2021, a w szczegÛlno?ci o wysokich kosztach przypadaj?cych na jedno dowo?one dziecko z uwagi na niewykorzystane miejsca w autobusach, gdy dowo?one s jedynie dzieci do klas IñIII, oddzia?Ûw przedszkolnych i przedszkola.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 298 611.11 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 298 611.11 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier