Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 20/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PodedwÛrze:Modules solaires photovoltaÔques

2023/S 98-307342  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-PodedwÛrze: Modules solaires photovoltaÔques 2023/S 098-307342 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina PodedwÛrze NumÈro national d'identification: REGON 030237658 Adresse postale: PodedwÛrze Ville: PodedwÛrze Code NUTS: PL811 Bialski Code postal: 21-222 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Zieli?ska-Pajdosz Courriel: ug@podedworze.pl TÈlÈphone: +48 833795011 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.podedworze.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s) La communication Èlectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas gÈnÈralement disponibles. Un accËs direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Monta? zeroemisyjnych ?rÛde? ciep?a w budynkach u?yteczno?ci publicznej Gminy PodedwÛrze NumÈro de rÈfÈrence: KRI.271.10.2023
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaÔques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest monta? zeroemisyjnych ?rÛde? ciep?a w budynkach u?yteczno?ci publicznej Gminy PodedwÛrze.
   2.  Opis inwestycji z wniosku o dofinansowanie
:
Zadanie obejmuje monta? zeroemisyjnych ?rÛde? ciep?a w 2 budynkach u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy PodedwÛrze. Do projektu wybrano najcz??ciej u?ytkowane obiekty: a) budynek Zespo?u PlacÛwek O?wiatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej, b) budynek ?wietlicy wiejskiej w PodedwÛrzu, W ka?dym z budynkÛw zamontowany zostanie zestaw z?o?ony z pompy ciep?a oraz dedykowanej instalacji fotowoltaicznej. W chwili obecnej stosowane systemy grzewcze w ww. budynkach s? nieefektywne, przestarza?e, a przy tym nieekonomiczne. Monta? ?rÛde? ciep?a zasilanych odnawialn? energi? wp?ynie na obni?enie kosztÛw utrzymania budynkÛw oraz ograniczy niekorzystne emisje do ?rodowiska.
   3.  Inwestycja jest obj?ta dofinansowaniem z Programu Rz?dowy Fundusz Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych.
   4.  ZamÛwienie nale?y wykona? w szczegÛlno?ci zgodnie z dokumentacj? projektow? oraz specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robÛt, stanowi?cymi za??cznik nr 1 do SWZ z uwzgl?dnieniem zapisÛw SWZ i umowy (za??cznik nr 11 do SWZ).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45311200 Travaux d'installations Èlectriques 45311100 Travaux de c'blage Èlectrique 42511110 Pompes chaleur 45330000 Travaux de plomberie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Gminy PodedwÛrze.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest monta? zeroemisyjnych ?rÛde? ciep?a w budynkach u?yteczno?ci publicznej Gminy PodedwÛrze.
   2.  Opis inwestycji z wniosku o dofinansowanie
:
Zadanie obejmuje monta? zeroemisyjnych ?rÛde? ciep?a w 2 budynkach u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy PodedwÛrze. Do projektu wybrano najcz??ciej u?ytkowane obiekty: a) budynek Zespo?u PlacÛwek O?wiatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej, b) budynek ?wietlicy wiejskiej w PodedwÛrzu, W ka?dym z budynkÛw zamontowany zostanie zestaw z?o?ony z pompy ciep?a oraz dedykowanej instalacji fotowoltaicznej. W chwili obecnej stosowane systemy grzewcze w ww. budynkach s? nieefektywne, przestarza?e, a przy tym nieekonomiczne. Monta? ?rÛde? ciep?a zasilanych odnawialn? energi? wp?ynie na obni?enie kosztÛw utrzymania budynkÛw oraz ograniczy niekorzystne emisje do ?rodowiska.
   3.  Inwestycja jest obj?ta dofinansowaniem z Programu Rz?dowy Fundusz Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych.
   4.  ZamÛwienie nale?y wykona? w szczegÛlno?ci zgodnie z dokumentacj? projektow? oraz specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robÛt, stanowi?cymi za??cznik nr 1 do SWZ z uwzgl?dnieniem zapisÛw SWZ i umowy (za??cznik nr 11 do SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires 15. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej - warunek dotycz?cy do?wiadczenia tj. wykonania, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert), nale?ycie co najmniej 1 zadania polegaj?cego na dostawie wraz monta?em instalacji odnawialnych ?rÛde? energii (instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciep?a i/lub instalacji solarnych o warto?ci 1 200 000,00 z? brutto w ramach jednej umowy. Przez jedno zadanie nale?y rozumie? zadanie ?wiadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Okres wyra?ony powy?ej w latach (w okresie ostatnich 3 lat) liczy si? wstecz od dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert. Warto?? podan? w walutach innych ni? PLN wykonawca przeliczy wg ?redniego kursu NBP na dzie? opublikowania bie??cego post?powania. Je?eli wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspÛlnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w ktÛrych wykonaniu wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?. W przypadku gdy Wykonawca wykonywa? w ramach jednego zadania wi?kszy zakres prac, dla potrzeb zamÛwienia powinien wyodr?bni? i poda? warto?? dostaw, o ktÛrych mowa w warunku powy?ej. Je?eli Wykonawca wykazuje do?wiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamÛwienia/umowy) realizowanego przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia (konsorcjum), Zamawiaj?cy nie dopuszcza by Wykonawca polega? na do?wiadczeniu grupy WykonawcÛw, ktÛrej by? cz?onkiem, je?eli faktycznie i konkretnie nie wykonywa? wykazywanego zakresu prac. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zwrÛcenia si? do Wykonawcy o wyja?nienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodÛw np. umowy konsorcjum, z ktÛrej wynika zakres obowi?zkÛw czy wystawionych przez Wykonawc? faktur. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? weryfikacji nale?ytego wykonania prac bezpo?rednio u podmiotu, na rzecz ktÛrego zosta?y wykonane.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Do SWZ do??czony jest wzÛr umowy stanowi?cy jej integraln? cz???, b?d?cy za??cznikiem nr 11 do SWZ, w ktÛrym Zamawiaj?cy przewidzia? wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przysz?e zobowi?zania Wykonawcy i Zamawiaj?cego.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/06/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), 4) w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1).
   1.  W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? przy u?yciu Platformy e-ZamÛwienia, ktÛra jest dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
   2.  Korzystanie z Platformy e-ZamÛwienia jest bezp?atne.
   3.  Adres strony internetowej prowadzonego post?powania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b. Post?powanie mo?na wyszuka? rÛwnie? ze strony g?Ûwnej Platformy e-ZamÛwienia (przycisk ÑPrzegl?daj post?powania/konkursyî).
   4.  Identyfikator (ID) post?powania na Platformie e-ZamÛwienia: . ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b. Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego musi posiada? konto podmiotu ÑWykonawcaî na Platformie e-ZamÛwienia. SzczegÛ?owe informacje na temat zak?adania kont podmiotÛw oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-ZamÛwienia okre?la Regulamin Platformy e-ZamÛwienia, dost?pny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak?adce ÑCentrum Pomocyî. SposÛb komunikacji opisuje instrukcja: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf. SzczegÛ?owe informacje zawarte s? w rozdz. X SWZ. https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b https://ezamowienia.gov.pl https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj?ce wykonawcy reguluje dzia? IX ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Monta? zeroemisyjnych ?rÛde? ciep?a w budynkach u?yteczno?ci publicznej Gminy PodedwÛrze 20/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
42511110 - Pompes à chaleur 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45330000 - Travaux de plomberie