Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Podegrodzie: Services de collecte des ordures

2020/S 99-238130  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un march╚ /d'une concession en cours - Proc╚dure ouverte Pologne-Podegrodzie: Services de collecte des ordures 2020/S 099-238130 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Podegrodzie Ville: Podegrodzie Code NUTS: PL218 Code postal: 33-386 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Po?e?, El?bieta Popardowska Courriel: gmina@podegrodzie.pl T╚l╚phone: +18 4459033 Fax: +18 4484951 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.podegrodzie.pl http://www.podegrodzie.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐOdbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych odbieranych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019˝2022ţ Num╚ro de r╚f╚rence: DIN-ZA.271.1.22.2018
II.1.2) Code CPV principal 90511000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odbi█r, sprz?tanie i zagospodarowanie odpad█w z przystank█w i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019˝2022
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511300 90512000 90513000 90533000 90514000 90610000 90611000 90612000 90910000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Lieu principal d'ex╚cution:

   3. 11. Miejsce realizacji zam█wienia ˝ gmina Podegrodzie, powiat nowos?decki, wojew█dztwo ma?opolskie, POLSKA.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na odbiorze, sprz?taniu i zagospodarowaniu odpad█w z przystank█w i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019˝2022. W ramach przedmiotu zam█wienia b?d odbierane odpady z nast?puj?cych miejsc: Aa) z przystank█w i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmuj?cych ??cznie 87 punkty oraz transport tych odpad█w do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zam█wienia dotyczy odpad█w o kodzie: 20 03 03 ˝ odpady z czyszczenia ulic i plac█w. Przedmiotem zam█wienia jest transport odpad█w z czyszczenia ulic i plac█w o kodzie 20 03 03 bezpo?rednio lub za po?rednictwem innego zbieraj?cego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzgl?dnieniem hierarchii sposob█w post?powania z odpadami, o kt█rych mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasad blisko?ci, o kt█rej mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992). Wykonawca jest ponadto zobowi?zany do przestrzegania w szczeg█lno?ci przepis█w ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z p█?n. zm.) oraz akt█w wykonawczych do tej ustawy. W zakres zam█wienia wchodzi sprz?tanie i opr█?nianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a tak?e uporz?dkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpad█w. Sprz?tanie przystank█w i miejsc publicznych odbywa si b?dzie, co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od pocz?tku maja do ko?ca wrze?nia i raz na tydzie w pozosta?ym okresie, zgodnie z obowi?zuj?cym regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Podegrodzie, z p█?niejszymi jego zmianami. Niezale?nie od cz?stotliwo?ci opr█?niania koszy ulicznych okre?lonej powy?ej, Wykonawca ?wiadcz?cy us?ug ma obowi?zek nie dopu?ci do ich przepe?nienia i wysypywania si odpad█w na ziemi i w█wczas zobowi?zany jest wykona us?ugi okre?lone umow w kr█tszych odst?pach czasu. Wykonawca ma obowi?zek r█wnie monitorowa w tym celu ilo? odpad█w w koszach oraz na ka?de telefoniczne zg?oszenie osoby upowa?nionej ze strony Zamawiaj?cego w ci?gu 24 h od chwili zg?oszenia opr█?ni przepe?niony kosz uliczny. Wykonawca jest obowi?zany przewidzie tak sytuacj i uj? dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la za??cznik nr 10 do SIWZ. Wykaz przystank█w i miejsc publicznych stanowi za??cznik nr 10.1 do specyfikacji. Z uwagi na brak miejsca pe?na informacja znajduje si w SIWZ z za??cznikami.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 02/01/2019 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 019-041266
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : DIN-ZA.271.1.22.2018
Lot n : 3 Intitul╚:
Odbi█r, sprz?tanie i zagospodarowanie odpad█w z przystank█w i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019˝2022
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUEZ Ma?opolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Krak█w, Oddzia w Nowym S?czu, ul. Jana Paw?a II 37, 33-300 Nowy S?cz Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 37 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 408 238.32 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
18. ?rodki odwo?awcze 18.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 18.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 18.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 18.4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 18.5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest wi?ksza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 18.6. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 18.7. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 18.8. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 18.9. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 18.10. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj zastosowanie przepisy art. 179 ˝ 198g Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90500000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 90511300 90513200 90512000 90533000 90514000 90610000 90611000 90612000 90910000
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Lieu principal d'ex╚cution:

   3. 11. Miejsce realizacji zam█wienia ˝ gmina Podegrodzie, powiat nowos?decki, wojew█dztwo ma?opolskie, POLSKA.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na odbiorze, sprz?taniu i zagospodarowaniu odpad█w z przystank█w i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019˝2022. W ramach przedmiotu zam█wienia b?d odbierane odpady z nast?puj?cych miejsc: Aa) z przystank█w i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmuj?cych ??cznie 87 punkty oraz transport tych odpad█w do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zam█wienia dotyczy odpad█w o kodzie: 20 03 03 ˝ odpady z czyszczenia ulic i plac█w. Przedmiotem zam█wienia jest transport odpad█w z czyszczenia ulic i plac█w o kodzie 20 03 03 bezpo?rednio lub za po?rednictwem innego zbieraj?cego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzgl?dnieniem hierarchii sposob█w post?powania z odpadami, o kt█rych mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasad blisko?ci, o kt█rej mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992). Wykonawca jest ponadto zobowi?zany do przestrzegania w szczeg█lno?ci przepis█w ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z p█?n. zm.) oraz akt█w wykonawczych do tej ustawy. W zakres zam█wienia wchodzi sprz?tanie i opr█?nianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a tak?e uporz?dkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpad█w. Sprz?tanie przystank█w i miejsc publicznych odbywa si b?dzie, co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od pocz?tku maja do ko?ca wrze?nia i raz na tydzie w pozosta?ym okresie, zgodnie z obowi?zuj?cym regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Podegrodzie, z p█?niejszymi jego zmianami. Niezale?nie od cz?stotliwo?ci opr█?niania koszy ulicznych okre?lonej powy?ej, Wykonawca ?wiadcz?cy us?ug ma obowi?zek nie dopu?ci do ich przepe?nienia i wysypywania si odpad█w na ziemi i w█wczas zobowi?zany jest wykona us?ugi okre?lone umow w kr█tszych odst?pach czasu. Wykonawca ma obowi?zek r█wnie monitorowa w tym celu ilo? odpad█w w koszach oraz na ka?de telefoniczne zg?oszenie osoby upowa?nionej ze strony Zamawiaj?cego w ci?gu 24 h od chwili zg?oszenia opr█?ni przepe?niony kosz uliczny. Wykonawca jest obowi?zany przewidzie tak sytuacj i uj? dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la za??cznik nr 10 do SIWZ. Wykaz przystank█w i miejsc publicznych stanowi za??cznik nr 10.1 do specyfikacji. Z uwagi na brak miejsca pe?na informacja znajduje si w SIWZ z za??cznikami.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 02/01/2019 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 408 238.32 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUEZ Ma?opolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Krak█w, Oddzia w Nowym S?czu, ul. Jana Paw?a II 37, 33-300 Nowy S?cz Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 37 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zmiany dokonano w oparciu o ▀ 14 ust. 1 pkt 1) w zwi?zku z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp: w zakresie wynagrodzenia konieczno? dokonania zmiany umowy wynika z faktu, i przyj?ta do skalkulowania oferty stawka zagospodarowania 1 tony odpad█w z dniem 1 stycznia 2020 r. znacznie wzros?a. W zwi?zku z powy?szym wyst?pi?a konieczno? odbioru i zagospodarowania odpad█w komunalnych odbieranych z przystank█w i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie o warto?ci nieprzekraczaj?cej 50 % warto?ci zam█wienia okre?lonej w umowie. ??czny wzrost ceny o 41 041,13 PLN brutto.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Zmiany dokonano w oparciu o ▀ 14 ust. 1 pkt 4): ĐWyst?pi konieczno? wprowadzenia innych zmian, kt█re s niezb?dne do wykonania umowy, a kt█rych nie da?o si przewidzie w chwili zawarcia umowy oraz nie s zmianami istotnych postanowie umowy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 2˝6 ustawy Pzpţ. Konieczno? dokonania zmiany umowy w zakresie przedk?adania kart przekazania odpad█w do instalacji do przetwarzania odpad█w komunalnych zgodnie z obowi?zuj?cymi wzorami, tj. z formy papierowej na elektroniczn w systemie BDO, wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu i porz?dku w gminach oraz ustawy o odpadach.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 309 600.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 347 601.05 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511300 - Services de collecte des dÚchets sauvages 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513000 - Services de traitement et d'Úlimination des ordures mÚnagŔres et des dÚchets non dangereux 
90513200 - Services d'Úlimination de dÚchets solides urbains 
90514000 - Services de recyclage des ordures mÚnagŔres 
90533000 - Services de gestion de dÚcharges 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90611000 - Services de voirie 
90612000 - Services de balayage des rues 
90910000 - Services de nettoyage