Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Podegrodzie: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 99-238142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Pologne-Podegrodzie: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 099-238142 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Podegrodzie Ville: Podegrodzie Code NUTS: PL218 Code postal: 33-386 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Po?e?, El?bieta Popardowska Courriel: gmina@podegrodzie.pl Téléphone: +48 184459033 Fax: +48 184484951 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.podegrodzie.pl http://www.podegrodzie.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019-2022" Numéro de référence: DIN-ZA.271.1.22.2018
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w gminie Podegrodzie w latach 2019-2022
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 90511300 90513000 90512000 90533000 90514000 90610000 90611000 90612000 90910000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21 Lieu principal d'exécution:

   3. 11. Miejsce realizacji zamówienia - gmina Podegrodzie, powiat nowos?decki, województwo ma?opolskie.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na odbiorze kontenerów usytuowanych na cmentarzach komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, a tak?e uporz?dkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. W ramach przedmiotu zamówienia b?d odbierane odpady z nast?puj?cych miejsc: Aa) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie gminy Podegrodzie w miejscowo?ciach: Brzezna, Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie oraz transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 - inne odpady nieulegaj?ce biodegradacji. Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone b?d w nast?puj?cy sposób: a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej - 1 kontener KP 7 - b?d?cy w?asno?ci Zamawiaj?cego; b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy - 1 kontener KP 7 - b?d?cy w?asno?ci Zamawiaj?cego; c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu - 1 kontener KP 7 - b?d?cy w?asno?ci Zamawiaj?cego; d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu - 4 kontenery KP 7 - b?d?ce w?asno?ci Zamawiaj?cego. Us?ug Wykonawca zobowi?zany jest wykonywa w terminie do 24 godzin od zg?oszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z cmentarzy odbywa si b?dzie na telefoniczne zg?oszenie merytorycznie odpowiedzialnego pracownika. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 bezpo?rednio lub za po?rednictwem innego zbieraj?cego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzgl?dnieniem hierarchii sposobów post?powania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasad blisko?ci, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z pó?n. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowi?zany do przestrzegania w szczególno?ci przepisów ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z pó?n. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiaj?cy zaleca, aby zapozna si z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych z terenu gminy Podegrodzie ze wzgl?du na usytuowanie kontenerów oraz dojazd w?skimi alejkami. Z uwagi na brak miejsca pe?na informacja znajduje si w SIWZ z za??cznikami.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 02/01/2019 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 019-041266
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: DIN-ZA.271.1.22.2018
Lot nº: 4 Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w gminie Podegrodzie w latach 2019-2022
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
27/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Suez Ma?opolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków, Odzia w Nowym S?czu Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 37 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 364 390.01 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
18. ?rodki odwo?awcze 18.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 18.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 18.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 18.4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 18.5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest wi?ksza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 18.6. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 18.7. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 18.8. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 18.9. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pó?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 18.10. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90500000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 90511300 90513000 90512000 90533000 90514000 90610000 90611000 90612000 90910000
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21 Lieu principal d'exécution:

   3. 11. Miejsce realizacji zamówienia - gmina Podegrodzie, powiat nowos?decki, województwo ma?opolskie.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na odbiorze kontenerów usytuowanych na cmentarzach komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, a tak?e uporz?dkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. W ramach przedmiotu zamówienia b?d odbierane odpady z nast?puj?cych miejsc: Aa) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie gminy Podegrodzie w miejscowo?ciach: Brzezna, Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie oraz transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 - inne odpady nieulegaj?ce biodegradacji. Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone b?d w nast?puj?cy sposób: a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej - 1 kontener KP 7 - b?d?cy w?asno?ci Zamawiaj?cego; b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy - 1 kontener KP 7 - b?d?cy w?asno?ci Zamawiaj?cego; c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu - 1 kontener KP 7 - b?d?cy w?asno?ci Zamawiaj?cego; d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu - 4 kontenery KP 7 - b?d?ce w?asno?ci Zamawiaj?cego. Us?ug Wykonawca zobowi?zany jest wykonywa w terminie do 24 godzin od zg?oszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z cmentarzy odbywa si b?dzie na telefoniczne zg?oszenie merytorycznie odpowiedzialnego pracownika. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 bezpo?rednio lub za po?rednictwem innego zbieraj?cego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzgl?dnieniem hierarchii sposobów post?powania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasada blisko?ci, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z pó?n. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowi?zany do przestrzegania w szczególno?ci przepisów ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z pó?n. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiaj?cy zaleca, aby zapozna si z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych z terenu gminy Podegrodzie ze wzgl?du na usytuowanie kontenerów oraz dojazd w?skimi alejkami. Z uwagi na brak miejsca pe?na informacja znajduje si w SIWZ z za??cznikami.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 02/01/2019 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 364 390.01 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Suez Ma?opolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków, Odzia w Nowym S?czu Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 37 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiany dokonano w oparciu o §14 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: w zakresie wynagrodzenia konieczno? dokonania zmiany umowy wynika z faktu, i przyj?ta do skalkulowania oferty stawka zagospodarowania 1 tony odpadów z dniem 1 stycznia 2020 r. znacznie wzros?a. W zwi?zku z powy?szym wyst?pi?a konieczno? odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w gminie Podegrodzie o warto?ci nieprzekraczaj?cej 50 % warto?ci zamówienia okre?lonej w umowie. ??czny wzrost ceny o 10 795,27 PLN brutto.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zmiany dokonano w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 4: "Wyst?pi konieczno? wprowadzenia innych zmian, które s niezb?dne do wykonania umowy, a których nie da?o si przewidzie w chwili zawarcia umowy oraz nie s zmianami istotnych postanowie umowy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp". Konieczno? dokonania zmiany umowy w zakresie przedk?adania rocznych sprawozda oraz kart przekazania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z obowi?zuj?cymi wzorami, tj. z formy papierowej na elektroniczn w systemie BDO, wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu i porz?dku w gminach oraz ustawy o odpadach.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 327 600.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 337 595.62 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90611000 - Services de voirie 
90612000 - Services de balayage des rues 
90910000 - Services de nettoyage