Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 22/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pogórska Wola: Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts

2020/S 180-435608  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Pogórska Wola: Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 2020/S 180-435608 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Operator Gazoci?gów Przesy?owych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Adresse postale: Operator Gazoci?gów Przesy?owych Gaz-System S.A., Oddzia w Tarnowie, Pogórska Wola 450 Ville: Pogórska Wola Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-152 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Derus Courriel: malgorzata.derus@gaz-system.pl Téléphone: +48 146225210 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.gaz-system.pl/ https://www.gaz-system.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej przekroczenia pod dnem rzeki San za pomoc przewiertu gazoci?giem DN 700 Rozwadów-Pu?awy Numéro de référence: ZP/2020/08/0161/TAR
II.1.2) Code CPV principal 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przekroczenia pod dnem rzeki San za pomoc przewiertu gazoci?giem DN 700 Rozwadów-Pu?awy.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przekroczenia pod dnem rzeki San za pomoc przewiertu gazoci?giem DN 700 Rozwadów-Pu?awy.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Dzia?aj?c na podstawie art. 31d ustawy Pzp Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamówienia zosta?o poprzedzone dialogiem technicznym.
   2.  Uwaga do sekcji II.2.7) Termin realizacji zamówienia: 1) w zakresie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a projektu umowy - w terminie 20 mies. od dnia zawarcia umowy; 2) w zakresie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. b projektu umowy - w terminie 24 mies. od dnia zawarcia umowy; 3) w zakresie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. c projektu umowy - w terminie 30 mies. od dnia podpisania protoko?u odbioru przedmiotu umowy w zakresie, okre?lonym w § 1 ust. 1 lit. b projektu umowy.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - pkt 23 z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej "ustaw?";
   2.  z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 ustawy. Do oferty nale?y do??czy aktualne na dzie sk?adania oferty wst?pne o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Rzeczone o?wiadczenie Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej "jednolitym dokumentem". Zamawiaj?cy wskazuje, ?e w zakresie cz??ci IV jednolitego dokumentu wymaga wype?nienia wy??cznie sekcji (alfa): a) w przypadku oferty sk?adanej przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, wymóg z?o?enia jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; b) je?eli Wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu oraz spe?niania, w zakresie w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów. Dokumenty na potwierdzenie spe?niania ww. warunków, które b?d wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ci?g dalszy znajduje si w sekcji VI.3 og?oszenia.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   1.  w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 (s?ownie: jedno) zamówienie polegaj?ce na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu gazoci?gu o ci?nieniu MOP 1,6 MPa metodami bez wykopowymi o minimalnych parametrach przewiertu: ?rednicy DN 300, d?ugo?ci L 300 m bez wzgl?du na warto??;
   2.  dysponuj lub b?d dysponowa osobami, posiadaj?cymi niezb?dne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadaj?cymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz w rozporz?dzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 wrze?nie 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowi?zuj?cych na terenie kraju, w którym osoba posiadaj?ca uprawnienia uzyska?a te uprawnienia, uznanymi przez w?a?ciwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 220) lub zamierzaj?cymi ?wiadczy us?ugi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów, in?ynierów budownictwa lub urbanistów (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1117), tj.: 1) co najmniej 2 (s?ownie: dwoma) osobami posiadaj?cymi co najmniej 2 (s?ownie: dwoma) osobami posiadaj?cymi wa?ne uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych. Dokumenty na potwierdzenie spe?niania ww. warunków, które b?d wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:
   1.  wykaz zamówie wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, spe?niaj?cych warunek okre?lony w rozdziale IX ust. 9 SIWZ (zgodnie z tre?ci za??cznika nr 8 do SIWZ). Do ka?dego zamówienia wymienionego w wykazie nale?y poda?: przedmiot, daty wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których dostawy/us?ugi / roboty budowlane zosta?y wykonane, oraz za??czy dowody okre?laj?ce czy te dostawy/us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie lub s wykonywane nale?ycie / roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone. Jednocze?nie Zamawiaj?cy wskazuje, i dowodami, o których mowa powy?ej s?: a) referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/us?ugi / roboty budowlane by?y wykonywane, b) je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy;
   2.  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IX ust. 10 SIWZ wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z tre?ci za??cznika nr 9 do SIWZ).
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych zero groszy).
   2.  Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach, wed?ug wyboru Wykonawcy: 1) w pieni?dzu, wp?aconym przelewem na rachunek Zamawiaj?cego: mBank S.A. nr konta: 94 1140 1977 0000 5803 0100 1031; 2) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310). Wadium wniesione w pieni?dzu powinno by oznaczone w nast?puj?cy sposób: "Wadium - przetarg nieograniczony - »Opracowanie dokumentacji projektowej przekroczenia pod dnem rzeki San za pomoc przewiertu gazoci?giem DN 700 Rozwadów-Pu?awy« (numer sprawy: ZP/2020/08/0161/TAR)".
   5.  Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.
   6.  Jako termin wniesienia wadium w formie pieni?dza zostanie przyj?ty termin uznania na rachunku Zamawiaj?cego.
   7.  Wadium wniesione w formie por?czenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmowa odpowiedzialno? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat wadium przez Wykonawc okre?lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
   8.  Orygina lub potwierdzon za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc kopi dowodu wniesienia wadium nale?y za??czy do oferty. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ci?g dalszy znajduje si w sekcji VI.3 og?oszenia.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty nale?y do??czy dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Je?eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przed?o?enia umowy reguluj?cej wspó?prac tych podmiotów.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/10/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/10/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Oferty zostan otwarte 22.10.2020 o godz. 11.30 poprzez transmisj on-line. W celu uczestnictwa w transmisji nale?y po??czy si z wirtualnym pokojem konferencyjnym, do którego link oraz wymagany identyfikator i kod dost?pu s nast?puj?ce: - link: (https://join.video.gaz system.pl/), - identyfikator spotkania: 311200, - kod dost?pu: 4680. https://join.video.gaz
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
I. Uwaga do sekcji IV.2.6 og?oszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni. II. Uwaga do sekcji II.2.7 og?oszenia: Termin realizacji zamówienia zosta szczegó?owo opisany w projekcie umowy. III. Kontynuacja tre?ci sekcji III.1.1 og?oszenia: 5) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokona niep?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; 7) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.); 8) je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy?ej w ust. 2: a) pkt 1 - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy; b) pkt 2 - pkt 4 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: - nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci; 9) dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a i lit. b tiret drugie, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b tiret pierwsze, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu; 10) je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 8 powy?ej, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9 powy?ej stosuje si odpowiednio. IV. Kontynuacja sekcji III.1.6:
   9.  Zamawiaj?cy wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, por?czenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obejmowa?a swoj tre?ci zobowi?zanie wszystkich Wykonawców wspólnie wyst?puj?cych w post?powaniu (zobowi?zanych z tytu?u por?czenia lub gwarancji). 10. W przypadku wniesienia wadium w postaci por?czenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawców przed?o?enia orygina?u ww. por?czenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 11. Por?czenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by nieodwo?alna i bezwarunkowa oraz p?atna na pierwsze ??danie. 12. Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?. 13. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze?eniem ust. 18. 14. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiaj?cy zwróci wadium niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 15. Zamawiaj?cy zwróci niezw?ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 16. Zamawiaj?cy za??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 13 powy?ej, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawca wniesie wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego. 17. Je?eli wadium zostanie wniesione w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwróci je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by?o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?. 18. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je?eli: 1) Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach okre?lonych w ofercie; 2) Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; 3) z Wykonawc?, którego oferta zosta?a wybrana, zawarcie umowy w sprawie zamówienia sta?o si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy; 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pe?nomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej. 19. W razie wniesienia odwo?ania, Zamawiaj?cy nie pó?niej ni na 7 dni przed up?ywem wa?no?ci wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z Post?powania, do przed?u?enia wa?no?ci wadium, albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy. Je?eli odwo?anie b?dzie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj?cy skieruje wezwanie jedynie do Wykonawcy, którego ofert wybrano jako najkorzystniejsz?. V. Dzia?aj?c na podstawie art. 31d ustawy Pzp Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamówienia zosta?o poprzedzone dialogiem technicznym. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przeprowadzonego dialogu zawarte s w za??czniku nr 14 do SIWZ. VI. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ci?g dalszy sekcji III.1.1, III.1.3 znajduje si w dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 og?oszenia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts