Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 04/08/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pog█rska Wola: Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts

2020/S 124-304960  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Pog█rska Wola: Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts 2020/S 124-304960 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Operator Gazoci?g█w Przesy?owych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Adresse postale: Operator Gazoci?g█w Przesy?owych Gaz-System S.A. Oddzia w Tarnowie, Pog█rska Wola 450 Ville: Pog█rska Wola Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-152 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kinga Sobol Courriel: kinga.sobol@gaz-system.pl T╚l╚phone: +48 146225205 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gaz-system.pl http://www.gaz-system.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy SP Wielka Wie Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/2020/06/0113/TAR
II.1.2) Code CPV principal 71242000 Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy SP Wielka Wie
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71242000 Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy SP Wielka Wie
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 14 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  Nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ˝ pkt 23 z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej ĐUstaw?".
   2.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 ustawy. Do oferty nale?y do??czy aktualne na dzie sk?adania oferty wst?pne o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Rzeczone o?wiadczenie Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, zwanego dalej Đjednolitym dokumentem". Zamawiaj?cy wskazuje, ?e w zakresie cz??ci IV jednolitego dokumentu wymaga wype?nienia wy??cznie sekcji (alfa). a) W przypadku oferty sk?adanej przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, wym█g z?o?enia jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. b) Je?eli Wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu oraz spe?niania, w zakresie w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w. Dokumenty na potwierdzenie spe?niania ww. warunk█w, kt█re b?d wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znak█w, ci?g dalszy znajduje si w sekcji VI.3 og?oszenia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zam█wienie polegaj?ce na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy stacji gazowej o ci?nieniu MOP > 0,5 MPa;
   2.  dysponuj lub b?d dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, w tym: Posiadaj?cymi uprawnienia budowlane, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepis█w prawa, lub odpowiednich przepis█w obowi?zuj?cych na terenie kraju, w kt█rym osoba posiadaj?ca uprawnienia uzyska?a te uprawnienia, uznanymi przez w?a?ciwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) lub zamierzaj?cymi ?wiadczy us?ugi transgraniczne w rozumieniu przepis█w tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.), tj.: a) projektantami ˝ co najmniej dwiema osobami posiadaj?cymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci gazowych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych; b) projektantem ˝ co najmniej jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej; c) projektantem ˝ co najmniej jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? ??czenia funkcji ww. personelu. Dokumenty na potwierdzenie spe?niania ww. warunk█w udzia?u w post?powaniu, kt█re b?d wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:
   1.  wykaz zam█wie wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, spe?niaj?cych warunek okre?lony w rozdziale IX ust. 2 SIWZ. Do ka?dego zam█wienia wymienionego w wykazie nale?y poda?: przedmiot zam█wienia, daty wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czy dowody okre?laj?ce czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie;
   2.  wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. (zakres uprawnie?, numer uprawnie?, informacje o przynale?no?ci do w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego), niezb?dnych do wykonania zam█wienia, zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IX ust. 3 SIWZ wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znak█w, ci?g dalszy znajduje si w dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 og?oszenia.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. W przypadku wsp█lnego ubiegania si Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia do oferty nale?y do??czy dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. Je?eli oferta Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia przed?o?enia umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 04/08/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 04/08/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Oferty zostan otwarte poprzez transmisj on-line. W celu uczestnictwa w transmisji nale?y po??czy si z wirtualnym pokojem konferencyjnym, do kt█rego link oraz wymagany identyfikator i kod dost?pu s nast?puj?ce: ˇ link: https://join.video.gaz-system.pl/, ˇ identyfikator spotkania: 311200, ˇ kod dost?pu: 4680. Instrukcja pod??czenia si do pokoju wideokonferencyjnego stanowi Za??cznik do SIWZ. https://join.video.gaz-system.pl/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Uwaga do sekcji IV.2.6 og?oszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni.
   2.  Kontynuacja tre?ci sekcji III.1.1 og?oszenia: 5) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; 7) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.); 8) je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej: a) pkt 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy; b) pkt 2 ˝ pkt 4 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: ˇ nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, ˇ nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci; 9) dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 8 lit. a i lit. b tiret drugie, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o kt█rym mowa w pkt 8 lit. b tiret pierwsze, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu; 10) je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 8 powy?ej, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9 powy?ej stosuje si odpowiednio.
   3.  Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znak█w, ci?g dalszy sekcji III.1.1 / III.1.3 znajduje si w dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 og?oszenia.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - PrÚparation du projet et de la conception, estimation des coűts