Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne ''' Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congel 's ''' Dostawa ryb.

2024/S 2024-070271  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70271-2024 - Résultats
Pologne – Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés – Dostawa ryb.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa ryb.
Description: Dostawa ryb - opis i ilosc zamawianego asortymentu zgodnie z SWZ
Identifiant de la procédure: 68524d07-afc9-430c-ba48-04f9ef409246
Identifiant interne: D/68/12WOG/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Potrzeba zabezpieczenia od 01.03.2024 r. uslugi dostawy zywnosci na rzecz Wojsk USA - zgodnie z Memorandum o Porozumieniu miedzy Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych reprezentowanym przez Dowództwo Sil Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie oraz protokolem ustalen USA i POL dotyczacy wsparcia logistycznego Site-Specific Support Plan (S3P), 12WOG od dnia 1 marca 2024 r. ma zapewnic swiadczenie uslugi zywienia Wojsk USA stacjonujacych na Obozowisku Sw. Barbary w K-2078 ul. Popiolowa Droga 1, 87-100 Torun
Principales caractéristiques de la procédure: Zgodnie z SWZ.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zamawiajacy wymaga przedmiotowych srodków dowodowych zalaczonych do oferty, które podlegaja uzupelnieniu; JEDZ - wezwanie Wykonawcy, którego oferta okaze sie najkorzystniejsza, wezwanie do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych - zapisy zgodne z SWZ
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa ryb
Description: Dostawa ryb
Identifiant interne: nr referencyjny D/68/12WOG/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15221000 Poisson congelé
Options:
Description des options: zamówienie przewiduje prawo opcji - okresla rodzaj i maksymalna wartosc opcji ilosciowo 300%
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 26/02/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 716 352,00 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego, stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób niz przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; w terminie 10 dni od dnia publikacji - wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie i tresci dokumentów zamówienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: 12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: 12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
Organisation qui exécute le paiement: 12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 111 327,50 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse111 327,50 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée118 000,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: 956-228-88-38
Adresse postale: OKÓLNA 37 87-103 
Ville: TORUN
Code postal: 87-103
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: 12wog@ron.mil.pl
Téléphone: +48-261-433-271
Adresse internet: https://12wog.wp.mil.pl/pl
Profil de l’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/12wog
Autres points de contact:
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Adresse postale: POSTEPU 17A 02-676 
Ville: WARSZAWA
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: HTTPS://UZP.GOV.PL/KIO
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Unifreeze Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: 874-000-39-79
Adresse postale: MIESIACZKOWO 110 GÓRZNO 
Ville: GÓRZNO
Code postal: 64-140
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: unifreeze@unifreeze.com.pl
Téléphone: +48564988808
Adresse internet: https://unifreeze.com.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://unifreeze.com.pl/
Rôles de cette organisation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: bfd069df-0cc5-4035-8843-398a88e141aa - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 19:42:48 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70271-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15220000 - Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés