Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pokr█wka:Modules solaires photovoltaďques

2022/S 149-425362  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/08/2022 S149 Pologne-Pokr█wka: Modules solaires photovoltaďques 2022/S 149-425362 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Che?m Adresse postale: Pokr█wka, ul. Gminna 18 Ville: Pokr█wka Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alicja Semeniuk Courriel: przetargi@gminachelm.pl T╚l╚phone: +48 825637363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gminachelm.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych, kolektor█w s?onecznych, kot?█w na biomas? oraz pomp ciep?a na terenie Gminy Che?m Num╚ro de r╚f╚rence: PGI.271.4.2022
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaďques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych, kolektor█w s?onecznych, kot?█w na biomas? oraz pomp ciep?a na terenie Gminy Che?m, kt█ra jest realizowana w ramach projektu ĐOdnawialne ?r█d?a energii na terenie Gminy Che?m ˝ projekt 1ţ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 983 495.86 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektor█w s?onecznych na terenie Gminy Che?m
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331100 Capteurs solaires pour la production de chaleur 09331200 Modules solaires photovoltaďques 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 45311200 Travaux d'installations ╚lectriques 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45317300 Travaux d'installation ╚lectrique d'appareils de distribution 45330000 Travaux de plomberie 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau 09100000 Combustibles 09300000 ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Che?m
II.2.4) Description des prestations:
 
1.w zakresie instalacji fotowoltaicznych: 1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? techniczn? 434 zestaw█w instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcj? dostosowan? do miejsca monta?u, 2) wykonanie w ka?dej lokalizacji, nie p█?niej ni? 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiaj?cym, inwentaryzacji budynk█w, z kt█rych sporz?dzone zostan? Protoko?y Uzgodnie? Monta?owych z naniesionymi w programie graficznym z mo?liwo?ci? skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem modu??w fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem monta?u na gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC. 3) dostawa i monta? konstrukcji pod modu?y PV, 4) dostawa i monta? fabrycznie nowych, nie starszych ni? z 2021 roku modu?█w PV, 5) dostawa i monta? fabrycznie nowych nie starszych ni? z 2021 roku falownik█w/ inwerter█w DC/AC, 6) wykonanie wykop█w w gruncie do wymaganej g??boko?ci, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane b?d? poza budynkiem, w kt█rym znajdowa?a si? b?dzie rozdzielnia g?█wna w odleg?o?ci do 25 metr█w w linii prostej, powy?ej 25 metra wykopy wykonuje mieszkaniec, 7) u?o?enie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewod█w od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej 8) monta? rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (warto?? rezystancji uziemienia powinna osi?gn?? Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno?? modu?u fotowoltaicznego / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno?? optyczna kolektora s?onecznego w odniesieniu do apertury / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik utraty ciep?a a1 kolektora s?onecznego przy powierzchni apertury / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Projekt ĐOdnawialne ?r█d?a energii na terenie Gminy Che?m ˝ projekt 1ţ wsp█?finansowany ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0199/19.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? kot?█w na biomas? na terenie Gminy Che?m
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44621220 Chaudi╦res pour chauffage central 45331110 Travaux d'installation de chaudi╦res 45331000 Travaux d'installation de mat╚riel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'╚vacuation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Che?m
II.2.4) Description des prestations:
Zakres obejmuje: 1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? techniczn? 154 sztuk kot?█w na biomas? w budynkach mieszkalnych wraz z osprz?tem, 2) wykonanie monta?u czopucha do komina, 3) zamontowanie zabezpiecze? instalacji, 4) wykonanie pod??czenia kot?a do instalacji centralnego ogrzewania, 5) wykonanie pod??czenia kot?a do instalacji c. w. u, 6) wykonanie monta?u pomp obiegowych, 7) wykonanie monta?u uk?adu steruj?co-reguluj?cego, 8) wykonanie pr█b, bada? i rozruch█w instalacji kot?owni na biomas?, 9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, element█w konstrukcyjnych oraz innych element█w uszkodzonych b?d? naruszonych w wyniku monta?u instalacji, 10) przeszkolenie u?ytkownik█w co do zasad prawid?owej eksploatacji zamontowanego kot?a na biomas? wraz z opracowaniem szczeg█?owych instrukcji obs?ugi i ich przekazaniem u?ytkownikom.
   2.  Szczeg█?owy zakres prac (Opis Przedmiotu Zam█wienia) zawarty jest w za??czniku Nr
   1. 2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kot?█w na biomas? (cz??? 2 zam█wienia).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno?? kot?a / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Projekt ĐOdnawialne ?r█d?a energii na terenie Gminy Che?m ˝ projekt 1ţ wsp█?finansowany ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0199/19.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? pomp ciep?a na terenie Gminy Che?m
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42511110 Pompes chaleur 45321000 Travaux d'isolation thermique 45330000 Travaux de plomberie 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Che?m
II.2.4) Description des prestations:
Zakres obejmuje: 1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? techniczn? 36 sztuk pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych wraz z osprz?tem, 2) monta? kana?█w powietrznych, 3) pod??czenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciep?a) do istniej?cej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w., 4) monta? armatury, urz?dze? i pozosta?ych element█w wg schematu technologicznego, 5) instalacja uk?adu steruj?cego, 6) wykonanie p?ukania oraz pr█b ci?nieniowych instalacji, 7) nape?nienie instalacji, 8) uruchomienie instalacji, 9) przeszkolenie u?ytkownik█w co do zasad prawid?owej eksploatacji wykonanych pomp ciep?a wraz z opracowaniem szczeg█?owych instrukcji obs?ugi i ich przekazaniem u?ytkownikom, 10) uzupe?nienie i uszczelnienie ubytk█w po przej?ciach przewod█w, wykonanie przewod█w instalacji wody zimnej, ciep?ej c.o. i elektrycznych niezb?dnych do po??czenia z projektowanym systemem.
   2.  Szczeg█?owy zakres prac (Opis Przedmiotu Zam█wienia) zawarty jest w za??czniku Nr
   1. 3 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciep?a (cz??? 3 zam█wienia).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik COP wg PN-EN 14511 lub r█wnowa?nej przy A2/W35 / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik SCOP wg PN-EN 14825 lub r█wnowa?nej dla klimatu umiarkowanego 35 C / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Klasa energetyczna (zgodnie z ErP; przy 35 C / 55 C) / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Maksymalny poziom ci?nienia akustycznego (LPA wg EN11203 lub r█wnowa?nej, w odleg?o?ci 2 m) / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Projekt ĐOdnawialne ?r█d?a energii na terenie Gminy Che?m ˝ projekt 1ţ wsp█?finansowany ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0199/19.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 047-121611
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektor█w s?onecznych na terenie Gminy Che?m
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐFLEXIPOWER GROUPţ Sp. z o.o., Sp.k.
Num╚ro national d'identification: 7312045200 Adresse postale: Kudrowice 12 Ville: Kudrowice Code NUTS: PL712 ?█dzki Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 9 608 552.86 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa i monta? kot?█w na biomas? na terenie Gminy Che?m
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐECO-TEAMţ Sp. z o.o. Sp.k.
Num╚ro national d'identification: 5732844438 Adresse postale: ul. W?adys?awa Jagie??y 60 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-202 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 3 424 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa i monta? pomp ciep?a na terenie Gminy Che?m
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐFLEXIPOWER GROUPţ Sp. z o.o., Sp.k.
Num╚ro national d'identification: 7312045200 Adresse postale: Kudrowice 12 Ville: Kudrowice Code NUTS: PL712 ?█dzki Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 950 593.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokument█w elektronicznych, elektronicznych kopii dokument█w i o?wiadcze? oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us?ug administracji publicznej (ePUAP). Zasady sk?adania ofert oraz dokument█w sk?adanych wraz z ofert? oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysy?ania opisane zosta?y w Instrukcji u?ytkownika. Wykonawca zobowi?zany jest zapozna? si? z ww. Instrukcj? i post?powa? wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegaj?c si? o udzielenie zam█wienia w szczeg█lno?ci sk?adaj?c ofert? akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji u?ytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez u?ytkownika urz?dzeniem teleinformatycznym z dost?pem do sieci Internet. Aplikacja dzia?a tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework
   4. 5. W przypadku korzystania z urz?dze? mobilnych oraz Mac lub Linux, dost?p do wszystkich funkcjonalno?ci systemu miniPortal mo?e by? ograniczony. Specyfikacja po??czenia, formatu przesy?anych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: - specyfikacja po??czenia formularze udost?pnione s? za pomoc? protoko?u TLS
   1. 2, - format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dost?pne s? w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, - oznaczenia czasu odbioru danych ˝ miniPortal - wszelkie operacje opieraj? si? o czas serwera i dane zapisywane s? z dok?adno?ci? co do setnej cz??ci sekundy, - integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysy?aj?cego wniosek do Zamawiaj?cego, ESP Zamawiaj?cego automatycznie generuje Rodzaj Urz?dowego Po?wiadczenia Odbioru, czyli Urz?dowe Po?wiadczenie Przed?o?enia (UPP), kt█re jest powi?zane z wysy?anym dokumentem. W UPP w sekcji ĐDane po?wiadczeniaţ jest zawarta informacja o dacie dor?czenia. System dost?pny jest za po?rednictwem nast?puj?cych przegl?darek internetowych: - Microsoft Internet Explorer od wersji
   9. 0, - Mozilla Firefox od wersji 15, - Google Chrome od wersji 20. 11.5. Maksymalny rozmiar plik█w przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy: ĐFormularz z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskuţ i ĐFormularza do komunikacjiţ wynosi 150 MB. 11.10. Ofert? sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. ˇ Szczeg█?owe informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdzia? 11 SWZ. 12.1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 12.1.1. dla cz??ci 1 zam█wienia: 150 000,00 PLN 12.1.2. dla cz??ci 2 zam█wienia: 40 000,00 PLN 12.1.3. dla cz??ci 3 zam█wienia: 20 000,00 PLN 20.1 Wykonawca, kt█rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) w zakresie ka?dej cz??ci zam█wienia. 24.1. W zwi?zku z tym, ?e post?powanie prowadzone jest wg przepis█w dla dostaw nie obowi?zuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: ˇ Szczeg█?owe informacje dotycz?ce RODO zawiera rozdzia? 22 SWZ, ˇ Szczeg█?owe informacje dotycz?ce warunk█w udzia?u w post?powaniu zosta?y zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ, ˇ Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znak█w, kt█re mo?na wprowadzi? do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej prowadzonego post?powania, na kt█rej udost?pniane b?d? zmiany i wyja?nienia tre?ci SWZ oraz inne dokumenty zam█wienia bezpo?rednio zwi?zane z post?powaniem o udzielenie zam█wienia [URL]: https://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl https://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl https://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2022 Pologne-Pokr█wka: Modules solaires photovoltaďquesType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 04/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09100000 - Combustibles 
09300000 - ╔lectricitÚ, chauffage, Únergie solaire et nuclÚaire 
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovolta´ques 
42511110 - Pompes Ó chaleur 
44621220 - ChaudiŔres pour chauffage central 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45311200 - Travaux d'installations Úlectriques 
45315300 - Installations d'alimentation Úlectrique 
45317300 - Travaux d'installation Úlectrique d'appareils de distribution 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matÚriel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331110 - Travaux d'installation de chaudiŔres 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'Úvacuation 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau