Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Polanica-ZdrÛj:Appareils de tomographie

2022/S 224-644611  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Polanica-ZdrÛj: Appareils de tomographie 2022/S 224-644611 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ?W. JANA PAW?A II SP"?KA AKCYJNA NumÈro national d'identification: REGON 020493961 Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 2 Ville: Polanica-ZdrÛj Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Code postal: 57-320 Pays: Pologne Courriel: zp@scm.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.scm.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZP/PN/2022/34-TK NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PN/2022/34-TK
II.1.2) Code CPV principal 33115000 Appareils de tomographie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022 roku, 128 rz?dowego tomografu komputerowego, wraz ze wszystkimi cz??ciami sk?adowymi tomografu, jego wyposa?eniem, akcesoriami, urz?dzeniami pomocniczymi i wspÛ?pracuj?cymi oraz oprogramowaniem, okre?lonych w Za??czniku nr 2 do SWZ; Wykonanie pe?nej dokumentacji projektowej adaptacji ogÛlnobudowlanej pomieszcze? dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej, o powierzchni ok. 110 m2, zgodnie z programem funkcjonalno-u?ytkowym pracowni, stanowi?cym Za??cznik Nr 7 do SWZ. Uzyskanie wszelkich potrzebnych materia?Ûw, bada?, uzgodnie? bran?owych i ekspertyz. Dokumentacja musi by? kompletna i spe?nia? wszelkie wymogi prawne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budow? oraz umo?liwi? realizacj? robot ogÛlnobudowlanych zwi?zanych z adaptacj?. Wyst?pienie - w imieniu Zamawiaj?cego - z wnioskiem o wydanie decyzji udzielaj?cej pozwolenia na budow?; Wykonanie adaptacji ogÛlnobudowlanej pomieszcze? dla pracowni tomografu komputerowego zgodnie z opracowan? i zatwierdzon? dokumentacj? projektow?. Zakres dokumentacji projektowej, adaptacji ogÛlnobudowlanej pomieszcze?, wymagania techniczne, architektoniczne, materia?owe i funkcjonalne zawiera Program funkcjonalno-u?ytkowy stanowi?cy Za??cznik nr 7 do SWZ; Monta? i uruchomienie tomografu komputerowego, przeprowadzenie prÛb i pomiarÛw, szkolenie personelu Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 417 510.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022 roku, 128 rz?dowego tomografu komputerowego, wraz ze wszystkimi cz??ciami sk?adowymi tomografu, jego wyposa?eniem, akcesoriami, urz?dzeniami pomocniczymi i wspÛ?pracuj?cymi oraz oprogramowaniem, okre?lonych w Za??czniku nr 2 do SWZ; Wykonanie pe?nej dokumentacji projektowej adaptacji ogÛlnobudowlanej pomieszcze? dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej, o powierzchni ok. 110 m2, zgodnie z programem funkcjonalno-u?ytkowym pracowni, stanowi?cym Za??cznik Nr 7 do SWZ. Uzyskanie wszelkich potrzebnych materia?Ûw, bada?, uzgodnie? bran?owych i ekspertyz. Dokumentacja musi by? kompletna i spe?nia? wszelkie wymogi prawne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budow? oraz umo?liwi? realizacj? robot ogÛlnobudowlanych zwi?zanych z adaptacj?. Wyst?pienie - w imieniu Zamawiaj?cego - z wnioskiem o wydanie decyzji udzielaj?cej pozwolenia na budow?; Wykonanie adaptacji ogÛlnobudowlanej pomieszcze? dla pracowni tomografu komputerowego zgodnie z opracowan? i zatwierdzon? dokumentacj? projektow?. Zakres dokumentacji projektowej, adaptacji ogÛlnobudowlanej pomieszcze?, wymagania techniczne, architektoniczne, materia?owe i funkcjonalne zawiera Program funkcjonalno-u?ytkowy stanowi?cy Za??cznik nr 7 do SWZ; Monta? i uruchomienie tomografu komputerowego, przeprowadzenie prÛb i pomiarÛw, szkolenie personelu Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 157-449488
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ZP/PN/2022/34-TK
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 360879654 Adresse postale: ?upnicza 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-821 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 379 574.11 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 ZP/PN/2022/34-TK 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33115000 - Appareils de tomographie