Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Polanica-Zdr█j: ...quipements m╚dicaux

2020/S 69-164013  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Polanica-Zdr█j: ...quipements m╚dicaux 2020/S 069-164013 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II S.A.
Num╚ro national d'identification: 020493961 Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 2 Ville: Polanica-Zdr█j Code NUTS: PL517 Code postal: 57-320 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Cucu?a Courriel: zp@scm.pl T╚l╚phone: +48 748621210 Fax: +48 748621122 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.scm.pl https://bip.scm.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ZP/PN/2019/74 - sprz?t VII Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/PN/2019/74
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup i dostawa wraz z roz?adunkiem sprz?tu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. ?w. Jana Paw?a II S.A. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1a, 1 b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 508 256.16 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 1_ Aparat EEG 42 kana?owy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Lieu principal d'ex╚cution:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II, ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
UWAGA ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W NIE ZAMIESZCZONO W OG?OSZENIU WSZYSTKICH WALOR"W TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO, SZCZEG"?Y W SIWZ ZA?. 1A Aparat EEG 42 kana?owy 1 kpl. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez u?ytkownika: Lp. Parametry wymagane Parametry graniczne Parametry oferowane (poda?, opisa?) Nale?y szczeg█?owo Opisa ka?dy oferowany parametr
   1.  Stanowisko rejestracji bada z funkcj oceny i analizy zapis█w EEG
   2.  Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 Tak
   3.  PARAMETRY TECHNICZNE G?OWICY Tak
   4.  G?owica elektrodowa 42-kana?owa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacj galwaniczn?, zasilana z aparatu Tak
   5.  Liczba kana?█w wej?ciowych pracuj?cych w uk?adzie referencyjnym min.32 Tak
   6.  Liczba wej?ciowych kana?█w poligraficznych min. 8 Tak
   7.  Min. 1 wej?cie SpO2 Tak
   8.  Min. 1 wej?cie EVENT Tak
   9.  G?owica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilo?ci 12 Tak 10. G?owica wyposa?ona w dodatkowy aktywny uk?ad dw█ch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdzia?aj?cych nadmiernym zak?█ceniom rejestrowanego sygna?u Tak 11. Pod??czenie g?owicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystuj?cy protok█ TCP/IP Tak 12. Mo?liwo? wykorzystania kana?█w poligraficznych jako kana?█w do rejestracji sygna?u EEG Tak 13. Kalibracja automatyczna g?owicy niezale?nie na ka?dym wej?ciu wzmacniacza Tak 14. Mo?liwo? pod??czenia elektrod do g?owicy za pomoc standardowych wej? TP DIN 42802 lub wbudowanego w g?owicy multikonektora Tak 15. R?czny wyb█r pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na g?owicy Tak 16. Sygnalizacja poziomu impedancji dla ka?dej elektrody poprzez wbudowane na g?owicy diody LED odwzorowuj?ce uk?ad wed?ug standardu 10-20 Tak 17. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w EEG realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 18. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w poligraficznych realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 19. Rozdzielczo? cyfrowa przetwornika A/D min. 16bit Tak 20. Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz Tak 21. Parametry kana?█w g?owicy Tak 22. Szum wej?ciowy (?V pp) (1-70 Hz) Tak 23. Impedancja wej?ciowa min. 100(MOhm) Tak 24. CMRR ˇ przy wej?ciu standardowym elektrody referencyjnej min. 120dB ˇ przy wej?ciu dodatkowym uk?adu elektrod aktywnych G1/G2 min. 140dB Tak 25. PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNA?U Tak 26. Sta?a czasu (0,03˝10) (s) Tak 27. Sta?a czasu ˝ warto? standardowa 0,3 (s) Tak 28. Czu?o? (10 ?V/cm ˝ 2 mV/cm) Tak 29. Cz?stotliwo? pr█bkowania min. 2000(Hz) Tak 30. Nieograniczona ilo? remonta?y definiowanych przez U?ytkownika Tak 31. Gotowe predefiniowane monta?e i programy dla standard█w 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 Tak 32. Predefiniowana baza zdarze medycznych zawieraj?ca min. 400 gotowych zdarze?. Tak 33 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarze np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne Tak 34 Mo?liwo? definiowania, edycji i dodawania do bazy w?asnych zdarze medycznych Tak 35 Menad?er zdarze medycznych pozwalaj?cy na personalizacje znacznik█w zdarze wed?ug w?asnych potrzeb Tak 36 Mo?liwo? dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygna?u Tak 37 Min. 3 algorytmy optymalizacji wy?wietlania krzywej EEG dostosowuj ...DO PUNKTU 88 (ZA??CZNIK NR 1A) Parametry zaznaczone Đtakţ s parametrami granicznymi, kt█rych niespe?nienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b?dzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zam█wienia. O?wiadczamy, ?e oferowane powy?ej zestawy s kompletne i b?d gotowe do u?ytkowania bez ?adnych dodatkowych zakup█w. Do oferty nale?y do??czy materia?y producenta w j?zyku polskim potwierdzaj?ce spe?nienie w/w parametr█w. Nie spe?nienie kt█regokolwiek z parametr█w granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy pakiet█w: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Cena 80 % Okres gwarancji 20 % 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt Liczba punkt█w otrzymanych przez dan ofert w kryterium gwarancja: 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA 8 TYGODNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 2_ ELEKTROKARDIOGRAF
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Lieu principal d'ex╚cution:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II, ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
UWAGA ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W NIE ZAMIESZCZONO W OG?OSZENIU WSZYSTKICH WALOR"W TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO, SZCZEG"?Y W SIWZ ZA?. 1A Aparat EEG 42 kana?owy 1 kpl. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez u?ytkownika: Lp. Parametry wymagane Parametry graniczne Parametry oferowane (poda?, opisa?) Nale?y szczeg█?owo Opisa ka?dy oferowany parametr
   1.  Stanowisko rejestracji bada z funkcj oceny i analizy zapis█w EEG
   2.  Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 Tak
   3.  PARAMETRY TECHNICZNE G?OWICY Tak
   4.  G?owica elektrodowa 42-kana?owa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacj galwaniczn?, zasilana z aparatu Tak
   5.  Liczba kana?█w wej?ciowych pracuj?cych w uk?adzie referencyjnym min.32 Tak
   6.  Liczba wej?ciowych kana?█w poligraficznych min. 8 Tak
   7.  Min. 1 wej?cie SpO2 Tak
   8.  Min. 1 wej?cie EVENT Tak
   9.  G?owica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilo?ci 12 Tak 10. G?owica wyposa?ona w dodatkowy aktywny uk?ad dw█ch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdzia?aj?cych nadmiernym zak?█ceniom rejestrowanego sygna?u Tak 11. Pod??czenie g?owicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystuj?cy protok█ TCP/IP Tak 12. Mo?liwo? wykorzystania kana?█w poligraficznych jako kana?█w do rejestracji sygna?u EEG Tak 13. Kalibracja automatyczna g?owicy niezale?nie na ka?dym wej?ciu wzmacniacza Tak 14. Mo?liwo? pod??czenia elektrod do g?owicy za pomoc standardowych wej? TP DIN 42802 lub wbudowanego w g?owicy multikonektora Tak 15. R?czny wyb█r pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na g?owicy Tak 16. Sygnalizacja poziomu impedancji dla ka?dej elektrody poprzez wbudowane na g?owicy diody LED odwzorowuj?ce uk?ad wed?ug standardu 10-20 Tak 17. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w EEG realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 18. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w poligraficznych realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 19. Rozdzielczo? cyfrowa przetwornika A/D min. 16bit Tak 20. Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz Tak 21. Parametry kana?█w g?owicy Tak 22. Szum wej?ciowy (?V pp) (1-70 Hz) Tak 23. Impedancja wej?ciowa min. 100(MOhm) Tak 24. CMRR ˇ przy wej?ciu standardowym elektrody referencyjnej min. 120dB ˇ przy wej?ciu dodatkowym uk?adu elektrod aktywnych G1/G2 min. 140dB Tak 25. PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNA?U Tak 26. Sta?a czasu (0,03˝10) (s) Tak 27. Sta?a czasu ˝ warto? standardowa 0,3 (s) Tak 28. Czu?o? (10 ?V/cm ˝ 2 mV/cm) Tak 29. Cz?stotliwo? pr█bkowania min. 2000(Hz) Tak 30. Nieograniczona ilo? remonta?y definiowanych przez U?ytkownika Tak 31. Gotowe predefiniowane monta?e i programy dla standard█w 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 Tak 32. Predefiniowana baza zdarze medycznych zawieraj?ca min. 400 gotowych zdarze?. Tak 33 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarze np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne Tak 34 Mo?liwo? definiowania, edycji i dodawania do bazy w?asnych zdarze medycznych Tak 35 Menad?er zdarze medycznych pozwalaj?cy na personalizacje znacznik█w zdarze wed?ug w?asnych potrzeb Tak 36 Mo?liwo? dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygna?u Tak 37 Min. 3 algorytmy optymalizacji wy?wietlania krzywej EEG dostosowuj ...DO PUNKTU 88 (ZA??CZNIK NR 1A) Parametry zaznaczone Đtakţ s parametrami granicznymi, kt█rych niespe?nienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b?dzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zam█wienia. O?wiadczamy, ?e oferowane powy?ej zestawy s kompletne i b?d gotowe do u?ytkowania bez ?adnych dodatkowych zakup█w. Do oferty nale?y do??czy materia?y producenta w j?zyku polskim potwierdzaj?ce spe?nienie w/w parametr█w. Nie spe?nienie kt█regokolwiek z parametr█w granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy pakiet█w: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Cena 80 % Okres gwarancji 20 % 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt Liczba punkt█w otrzymanych przez dan ofert w kryterium gwarancja: 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA 8 TYGODNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 3_ APARAT DO CI?G?EJ TERAPII NERKOZAST?PCZEJ
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Lieu principal d'ex╚cution:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II, ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
UWAGA ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W NIE ZAMIESZCZONO W OG?OSZENIU WSZYSTKICH WALOR"W TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO, SZCZEG"?Y W SIWZ ZA?. 1A Aparat EEG 42 kana?owy 1 kpl. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez u?ytkownika: Lp. Parametry wymagane Parametry graniczne Parametry oferowane (poda?, opisa?) Nale?y szczeg█?owo Opisa ka?dy oferowany parametr
   1.  Stanowisko rejestracji bada z funkcj oceny i analizy zapis█w EEG
   2.  Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 Tak
   3.  PARAMETRY TECHNICZNE G?OWICY Tak
   4.  G?owica elektrodowa 42-kana?owa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacj galwaniczn?, zasilana z aparatu Tak
   5.  Liczba kana?█w wej?ciowych pracuj?cych w uk?adzie referencyjnym min.32 Tak
   6.  Liczba wej?ciowych kana?█w poligraficznych min. 8 Tak
   7.  Min. 1 wej?cie SpO2 Tak
   8.  Min. 1 wej?cie EVENT Tak
   9.  G?owica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilo?ci 12 Tak 10. G?owica wyposa?ona w dodatkowy aktywny uk?ad dw█ch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdzia?aj?cych nadmiernym zak?█ceniom rejestrowanego sygna?u Tak 11. Pod??czenie g?owicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystuj?cy protok█ TCP/IP Tak 12. Mo?liwo? wykorzystania kana?█w poligraficznych jako kana?█w do rejestracji sygna?u EEG Tak 13. Kalibracja automatyczna g?owicy niezale?nie na ka?dym wej?ciu wzmacniacza Tak 14. Mo?liwo? pod??czenia elektrod do g?owicy za pomoc standardowych wej? TP DIN 42802 lub wbudowanego w g?owicy multikonektora Tak 15. R?czny wyb█r pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na g?owicy Tak 16. Sygnalizacja poziomu impedancji dla ka?dej elektrody poprzez wbudowane na g?owicy diody LED odwzorowuj?ce uk?ad wed?ug standardu 10-20 Tak 17. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w EEG realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 18. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w poligraficznych realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 19. Rozdzielczo? cyfrowa przetwornika A/D min. 16bit Tak 20. Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz Tak 21. Parametry kana?█w g?owicy Tak 22. Szum wej?ciowy (?V pp) (1-70 Hz) Tak 23. Impedancja wej?ciowa min. 100(MOhm) Tak 24. CMRR ˇ przy wej?ciu standardowym elektrody referencyjnej min. 120dB ˇ przy wej?ciu dodatkowym uk?adu elektrod aktywnych G1/G2 min. 140dB Tak 25. PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNA?U Tak 26. Sta?a czasu (0,03˝10) (s) Tak 27. Sta?a czasu ˝ warto? standardowa 0,3 (s) Tak 28. Czu?o? (10 ?V/cm ˝ 2 mV/cm) Tak 29. Cz?stotliwo? pr█bkowania min. 2000(Hz) Tak 30. Nieograniczona ilo? remonta?y definiowanych przez U?ytkownika Tak 31. Gotowe predefiniowane monta?e i programy dla standard█w 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 Tak 32. Predefiniowana baza zdarze medycznych zawieraj?ca min. 400 gotowych zdarze?. Tak 33 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarze np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne Tak 34 Mo?liwo? definiowania, edycji i dodawania do bazy w?asnych zdarze medycznych Tak 35 Menad?er zdarze medycznych pozwalaj?cy na personalizacje znacznik█w zdarze wed?ug w?asnych potrzeb Tak 36 Mo?liwo? dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygna?u Tak 37 Min. 3 algorytmy optymalizacji wy?wietlania krzywej EEG dostosowuj ...DO PUNKTU 88 (ZA??CZNIK NR 1A) Parametry zaznaczone Đtakţ s parametrami granicznymi, kt█rych niespe?nienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b?dzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zam█wienia. O?wiadczamy, ?e oferowane powy?ej zestawy s kompletne i b?d gotowe do u?ytkowania bez ?adnych dodatkowych zakup█w. Do oferty nale?y do??czy materia?y producenta w j?zyku polskim potwierdzaj?ce spe?nienie w/w parametr█w. Nie spe?nienie kt█regokolwiek z parametr█w granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy pakiet█w: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Cena 80 % Okres gwarancji 20 % 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt Liczba punkt█w otrzymanych przez dan ofert w kryterium gwarancja: 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA 8 TYGODNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 4_ SYSTEM DO MONITOROWANIA UK?ADU NERWOWEGO
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Lieu principal d'ex╚cution:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II, ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
UWAGA ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W NIE ZAMIESZCZONO W OG?OSZENIU WSZYSTKICH WALOR"W TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO, SZCZEG"?Y W SIWZ ZA?. 1A Aparat EEG 42 kana?owy 1 kpl. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez u?ytkownika: Lp. Parametry wymagane Parametry graniczne Parametry oferowane (poda?, opisa?) Nale?y szczeg█?owo Opisa ka?dy oferowany parametr
   1.  Stanowisko rejestracji bada z funkcj oceny i analizy zapis█w EEG
   2.  Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 Tak
   3.  PARAMETRY TECHNICZNE G?OWICY Tak
   4.  G?owica elektrodowa 42-kana?owa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacj galwaniczn?, zasilana z aparatu Tak
   5.  Liczba kana?█w wej?ciowych pracuj?cych w uk?adzie referencyjnym min.32 Tak
   6.  Liczba wej?ciowych kana?█w poligraficznych min. 8 Tak
   7.  Min. 1 wej?cie SpO2 Tak
   8.  Min. 1 wej?cie EVENT Tak
   9.  G?owica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilo?ci 12 Tak 10. G?owica wyposa?ona w dodatkowy aktywny uk?ad dw█ch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdzia?aj?cych nadmiernym zak?█ceniom rejestrowanego sygna?u Tak 11. Pod??czenie g?owicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystuj?cy protok█ TCP/IP Tak 12. Mo?liwo? wykorzystania kana?█w poligraficznych jako kana?█w do rejestracji sygna?u EEG Tak 13. Kalibracja automatyczna g?owicy niezale?nie na ka?dym wej?ciu wzmacniacza Tak 14. Mo?liwo? pod??czenia elektrod do g?owicy za pomoc standardowych wej? TP DIN 42802 lub wbudowanego w g?owicy multikonektora Tak 15. R?czny wyb█r pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na g?owicy Tak 16. Sygnalizacja poziomu impedancji dla ka?dej elektrody poprzez wbudowane na g?owicy diody LED odwzorowuj?ce uk?ad wed?ug standardu 10-20 Tak 17. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w EEG realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 18. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w poligraficznych realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 19. Rozdzielczo? cyfrowa przetwornika A/D min. 16bit Tak 20. Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz Tak 21. Parametry kana?█w g?owicy Tak 22. Szum wej?ciowy (?V pp) (1-70 Hz) Tak 23. Impedancja wej?ciowa min. 100(MOhm) Tak 24. CMRR ˇ przy wej?ciu standardowym elektrody referencyjnej min. 120dB ˇ przy wej?ciu dodatkowym uk?adu elektrod aktywnych G1/G2 min. 140dB Tak 25. PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNA?U Tak 26. Sta?a czasu (0,03˝10) (s) Tak 27. Sta?a czasu ˝ warto? standardowa 0,3 (s) Tak 28. Czu?o? (10 ?V/cm ˝ 2 mV/cm) Tak 29. Cz?stotliwo? pr█bkowania min. 2000(Hz) Tak 30. Nieograniczona ilo? remonta?y definiowanych przez U?ytkownika Tak 31. Gotowe predefiniowane monta?e i programy dla standard█w 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 Tak 32. Predefiniowana baza zdarze medycznych zawieraj?ca min. 400 gotowych zdarze?. Tak 33 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarze np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne Tak 34 Mo?liwo? definiowania, edycji i dodawania do bazy w?asnych zdarze medycznych Tak 35 Menad?er zdarze medycznych pozwalaj?cy na personalizacje znacznik█w zdarze wed?ug w?asnych potrzeb Tak 36 Mo?liwo? dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygna?u Tak 37 Min. 3 algorytmy optymalizacji wy?wietlania krzywej EEG dostosowuj ...DO PUNKTU 88 (ZA??CZNIK NR 1A) Parametry zaznaczone Đtakţ s parametrami granicznymi, kt█rych niespe?nienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b?dzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zam█wienia. O?wiadczamy, ?e oferowane powy?ej zestawy s kompletne i b?d gotowe do u?ytkowania bez ?adnych dodatkowych zakup█w. Do oferty nale?y do??czy materia?y producenta w j?zyku polskim potwierdzaj?ce spe?nienie w/w parametr█w. Nie spe?nienie kt█regokolwiek z parametr█w granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy pakiet█w: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Cena 80 % Okres gwarancji 20 % 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt Liczba punkt█w otrzymanych przez dan ofert w kryterium gwarancja: 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA 8 TYGODNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 5_ SHAVER HISTEROSKOPOWY
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Lieu principal d'ex╚cution:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II, ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
UWAGA ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W NIE ZAMIESZCZONO W OG?OSZENIU WSZYSTKICH WALOR"W TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO, SZCZEG"?Y W SIWZ ZA?. 1A Aparat EEG 42 kana?owy 1 kpl. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez u?ytkownika: Lp. Parametry wymagane Parametry graniczne Parametry oferowane (poda?, opisa?) Nale?y szczeg█?owo Opisa ka?dy oferowany parametr
   1.  Stanowisko rejestracji bada z funkcj oceny i analizy zapis█w EEG
   2.  Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 Tak
   3.  PARAMETRY TECHNICZNE G?OWICY Tak
   4.  G?owica elektrodowa 42-kana?owa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacj galwaniczn?, zasilana z aparatu Tak
   5.  Liczba kana?█w wej?ciowych pracuj?cych w uk?adzie referencyjnym min.32 Tak
   6.  Liczba wej?ciowych kana?█w poligraficznych min. 8 Tak
   7.  Min. 1 wej?cie SpO2 Tak
   8.  Min. 1 wej?cie EVENT Tak
   9.  G?owica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilo?ci 12 Tak 10. G?owica wyposa?ona w dodatkowy aktywny uk?ad dw█ch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdzia?aj?cych nadmiernym zak?█ceniom rejestrowanego sygna?u Tak 11. Pod??czenie g?owicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystuj?cy protok█ TCP/IP Tak 12. Mo?liwo? wykorzystania kana?█w poligraficznych jako kana?█w do rejestracji sygna?u EEG Tak 13. Kalibracja automatyczna g?owicy niezale?nie na ka?dym wej?ciu wzmacniacza Tak 14. Mo?liwo? pod??czenia elektrod do g?owicy za pomoc standardowych wej? TP DIN 42802 lub wbudowanego w g?owicy multikonektora Tak 15. R?czny wyb█r pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na g?owicy Tak 16. Sygnalizacja poziomu impedancji dla ka?dej elektrody poprzez wbudowane na g?owicy diody LED odwzorowuj?ce uk?ad wed?ug standardu 10-20 Tak 17. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w EEG realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 18. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w poligraficznych realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 19. Rozdzielczo? cyfrowa przetwornika A/D min. 16bit Tak 20. Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz Tak 21. Parametry kana?█w g?owicy Tak 22. Szum wej?ciowy (?V pp) (1-70 Hz) Tak 23. Impedancja wej?ciowa min. 100(MOhm) Tak 24. CMRR ˇ przy wej?ciu standardowym elektrody referencyjnej min. 120dB ˇ przy wej?ciu dodatkowym uk?adu elektrod aktywnych G1/G2 min. 140dB Tak 25. PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNA?U Tak 26. Sta?a czasu (0,03˝10) (s) Tak 27. Sta?a czasu ˝ warto? standardowa 0,3 (s) Tak 28. Czu?o? (10 ?V/cm ˝ 2 mV/cm) Tak 29. Cz?stotliwo? pr█bkowania min. 2000(Hz) Tak 30. Nieograniczona ilo? remonta?y definiowanych przez U?ytkownika Tak 31. Gotowe predefiniowane monta?e i programy dla standard█w 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 Tak 32. Predefiniowana baza zdarze medycznych zawieraj?ca min. 400 gotowych zdarze?. Tak 33 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarze np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne Tak 34 Mo?liwo? definiowania, edycji i dodawania do bazy w?asnych zdarze medycznych Tak 35 Menad?er zdarze medycznych pozwalaj?cy na personalizacje znacznik█w zdarze wed?ug w?asnych potrzeb Tak 36 Mo?liwo? dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygna?u Tak 37 Min. 3 algorytmy optymalizacji wy?wietlania krzywej EEG dostosowuj ...DO PUNKTU 88 (ZA??CZNIK NR 1A) Parametry zaznaczone Đtakţ s parametrami granicznymi, kt█rych niespe?nienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b?dzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zam█wienia. O?wiadczamy, ?e oferowane powy?ej zestawy s kompletne i b?d gotowe do u?ytkowania bez ?adnych dodatkowych zakup█w. Do oferty nale?y do??czy materia?y producenta w j?zyku polskim potwierdzaj?ce spe?nienie w/w parametr█w. Nie spe?nienie kt█regokolwiek z parametr█w granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy pakiet█w: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Cena 80 % Okres gwarancji 20 % 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt Liczba punkt█w otrzymanych przez dan ofert w kryterium gwarancja: 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA 8 TYGODNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 6_ APARAT DO TERMOLEZJI
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Lieu principal d'ex╚cution:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II, ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
UWAGA ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W NIE ZAMIESZCZONO W OG?OSZENIU WSZYSTKICH WALOR"W TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO, SZCZEG"?Y W SIWZ ZA?. 1A Aparat EEG 42 kana?owy 1 kpl. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez u?ytkownika: Lp. Parametry wymagane Parametry graniczne Parametry oferowane (poda?, opisa?) Nale?y szczeg█?owo Opisa ka?dy oferowany parametr
   1.  Stanowisko rejestracji bada z funkcj oceny i analizy zapis█w EEG
   2.  Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 Tak
   3.  PARAMETRY TECHNICZNE G?OWICY Tak
   4.  G?owica elektrodowa 42-kana?owa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacj galwaniczn?, zasilana z aparatu Tak
   5.  Liczba kana?█w wej?ciowych pracuj?cych w uk?adzie referencyjnym min.32 Tak
   6.  Liczba wej?ciowych kana?█w poligraficznych min. 8 Tak
   7.  Min. 1 wej?cie SpO2 Tak
   8.  Min. 1 wej?cie EVENT Tak
   9.  G?owica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilo?ci 12 Tak 10. G?owica wyposa?ona w dodatkowy aktywny uk?ad dw█ch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdzia?aj?cych nadmiernym zak?█ceniom rejestrowanego sygna?u Tak 11. Pod??czenie g?owicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystuj?cy protok█ TCP/IP Tak 12. Mo?liwo? wykorzystania kana?█w poligraficznych jako kana?█w do rejestracji sygna?u EEG Tak 13. Kalibracja automatyczna g?owicy niezale?nie na ka?dym wej?ciu wzmacniacza Tak 14. Mo?liwo? pod??czenia elektrod do g?owicy za pomoc standardowych wej? TP DIN 42802 lub wbudowanego w g?owicy multikonektora Tak 15. R?czny wyb█r pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na g?owicy Tak 16. Sygnalizacja poziomu impedancji dla ka?dej elektrody poprzez wbudowane na g?owicy diody LED odwzorowuj?ce uk?ad wed?ug standardu 10-20 Tak 17. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w EEG realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 18. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w poligraficznych realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 19. Rozdzielczo? cyfrowa przetwornika A/D min. 16bit Tak 20. Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz Tak 21. Parametry kana?█w g?owicy Tak 22. Szum wej?ciowy (?V pp) (1-70 Hz) Tak 23. Impedancja wej?ciowa min. 100(MOhm) Tak 24. CMRR ˇ przy wej?ciu standardowym elektrody referencyjnej min. 120dB ˇ przy wej?ciu dodatkowym uk?adu elektrod aktywnych G1/G2 min. 140dB Tak 25. PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNA?U Tak 26. Sta?a czasu (0,03˝10) (s) Tak 27. Sta?a czasu ˝ warto? standardowa 0,3 (s) Tak 28. Czu?o? (10 ?V/cm ˝ 2 mV/cm) Tak 29. Cz?stotliwo? pr█bkowania min. 2000(Hz) Tak 30. Nieograniczona ilo? remonta?y definiowanych przez U?ytkownika Tak 31. Gotowe predefiniowane monta?e i programy dla standard█w 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 Tak 32. Predefiniowana baza zdarze medycznych zawieraj?ca min. 400 gotowych zdarze?. Tak 33 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarze np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne Tak 34 Mo?liwo? definiowania, edycji i dodawania do bazy w?asnych zdarze medycznych Tak 35 Menad?er zdarze medycznych pozwalaj?cy na personalizacje znacznik█w zdarze wed?ug w?asnych potrzeb Tak 36 Mo?liwo? dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygna?u Tak 37 Min. 3 algorytmy optymalizacji wy?wietlania krzywej EEG dostosowuj ...DO PUNKTU 88 (ZA??CZNIK NR 1A) Parametry zaznaczone Đtakţ s parametrami granicznymi, kt█rych niespe?nienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b?dzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zam█wienia. O?wiadczamy, ?e oferowane powy?ej zestawy s kompletne i b?d gotowe do u?ytkowania bez ?adnych dodatkowych zakup█w. Do oferty nale?y do??czy materia?y producenta w j?zyku polskim potwierdzaj?ce spe?nienie w/w parametr█w. Nie spe?nienie kt█regokolwiek z parametr█w granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy pakiet█w: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Cena 80 % Okres gwarancji 20 % 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt Liczba punkt█w otrzymanych przez dan ofert w kryterium gwarancja: 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA 8 TYGODNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 7_ Ultrasonograf
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Lieu principal d'ex╚cution:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ?w. Jana Paw?a II, ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdr█j
II.2.4) Description des prestations:
UWAGA ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W NIE ZAMIESZCZONO W OG?OSZENIU WSZYSTKICH WALOR"W TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO, SZCZEG"?Y W SIWZ ZA?. 1A Aparat EEG 42 kana?owy 1 kpl. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez u?ytkownika: Lp. Parametry wymagane Parametry graniczne Parametry oferowane (poda?, opisa?) Nale?y szczeg█?owo Opisa ka?dy oferowany parametr
   1.  Stanowisko rejestracji bada z funkcj oceny i analizy zapis█w EEG
   2.  Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2019 Tak
   3.  PARAMETRY TECHNICZNE G?OWICY Tak
   4.  G?owica elektrodowa 42-kana?owa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacj galwaniczn?, zasilana z aparatu Tak
   5.  Liczba kana?█w wej?ciowych pracuj?cych w uk?adzie referencyjnym min.32 Tak
   6.  Liczba wej?ciowych kana?█w poligraficznych min. 8 Tak
   7.  Min. 1 wej?cie SpO2 Tak
   8.  Min. 1 wej?cie EVENT Tak
   9.  G?owica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilo?ci 12 Tak 10. G?owica wyposa?ona w dodatkowy aktywny uk?ad dw█ch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdzia?aj?cych nadmiernym zak?█ceniom rejestrowanego sygna?u Tak 11. Pod??czenie g?owicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystuj?cy protok█ TCP/IP Tak 12. Mo?liwo? wykorzystania kana?█w poligraficznych jako kana?█w do rejestracji sygna?u EEG Tak 13. Kalibracja automatyczna g?owicy niezale?nie na ka?dym wej?ciu wzmacniacza Tak 14. Mo?liwo? pod??czenia elektrod do g?owicy za pomoc standardowych wej? TP DIN 42802 lub wbudowanego w g?owicy multikonektora Tak 15. R?czny wyb█r pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na g?owicy Tak 16. Sygnalizacja poziomu impedancji dla ka?dej elektrody poprzez wbudowane na g?owicy diody LED odwzorowuj?ce uk?ad wed?ug standardu 10-20 Tak 17. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w EEG realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 18. Sygnalizacja pomiaru impedancji kana?█w poligraficznych realizowana za pomoc min. 5 stopniowej skali wy?wietlanej bezpo?rednio na g?owicy Tak 19. Rozdzielczo? cyfrowa przetwornika A/D min. 16bit Tak 20. Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz Tak 21. Parametry kana?█w g?owicy Tak 22. Szum wej?ciowy (?V pp) (1-70 Hz) Tak 23. Impedancja wej?ciowa min. 100(MOhm) Tak 24. CMRR ˇ przy wej?ciu standardowym elektrody referencyjnej min. 120dB ˇ przy wej?ciu dodatkowym uk?adu elektrod aktywnych G1/G2 min. 140dB Tak 25. PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNA?U Tak 26. Sta?a czasu (0,03˝10) (s) Tak 27. Sta?a czasu ˝ warto? standardowa 0,3 (s) Tak 28. Czu?o? (10 ?V/cm ˝ 2 mV/cm) Tak 29. Cz?stotliwo? pr█bkowania min. 2000(Hz) Tak 30. Nieograniczona ilo? remonta?y definiowanych przez U?ytkownika Tak 31. Gotowe predefiniowane monta?e i programy dla standard█w 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 Tak 32. Predefiniowana baza zdarze medycznych zawieraj?ca min. 400 gotowych zdarze?. Tak 33 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarze np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne Tak 34 Mo?liwo? definiowania, edycji i dodawania do bazy w?asnych zdarze medycznych Tak 35 Menad?er zdarze medycznych pozwalaj?cy na personalizacje znacznik█w zdarze wed?ug w?asnych potrzeb Tak 36 Mo?liwo? dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygna?u Tak 37 Min. 3 algorytmy optymalizacji wy?wietlania krzywej EEG dostosowuj ...DO PUNKTU 88 (ZA??CZNIK NR 1A) Parametry zaznaczone Đtakţ s parametrami granicznymi, kt█rych niespe?nienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b?dzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zam█wienia. O?wiadczamy, ?e oferowane powy?ej zestawy s kompletne i b?d gotowe do u?ytkowania bez ?adnych dodatkowych zakup█w. Do oferty nale?y do??czy materia?y producenta w j?zyku polskim potwierdzaj?ce spe?nienie w/w parametr█w. Nie spe?nienie kt█regokolwiek z parametr█w granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dotyczy pakiet█w: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Cena 80 % Okres gwarancji 20 % 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt Liczba punkt█w otrzymanych przez dan ofert w kryterium gwarancja: 24 miesi?ce 0 pkt 36 miesi?cy 10 pkt 48 miesi?cy i wi?cej 20 pkt TERMIN REALIZACJI ZAM"WIENIA 8 TYGODNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 225-551343
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet 1_ Aparat EEG 42 kana?owy
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet 2_ ELEKTROKARDIOGRAF
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ronomed Sp. z o. o. Sp.k.
Num╚ro national d'identification: 8992754828 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 5 462.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet 3_ APARAT DO CI?G?EJ TERAPII NERKOZAST?PCZEJ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.
Num╚ro national d'identification: 7831480785 Ville: Pozna Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 90 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Pakiet 4_ SYSTEM DO MONITOROWANIA UK?ADU NERWOWEGO
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INOMED POLSKA Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 2040003017 Ville: Rokitnica Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 120 892.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet 5_ SHAVER HISTEROSKOPOWY
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Pakiet 6_ APARAT DO TERMOLEZJI
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMC Impomed Centrum S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 109 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 7 Intitul╚:
Pakiet 7_ Ultrasonograf
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 182 900.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
15.1. Wykonawca sk?ada ofert w post?powaniu za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. 15.2. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla wykonawc█w na MiniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na kt█rym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. 15.5. Wszelkie informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kt█re Wykonawca zastrze?e jako tajemnic przedsi?biorstwa, powinny zosta Z?o?one w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ĐZa??cznik stanowi?cy tajemnic Przedsi?biorstwaţ a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi jawn cz?? skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca nie mo?e zastrzec informacji, o kt█rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium, kt█re wynosi dla poszczeg█lnych pakiet█w: Pakiet Wadium 1 1 000,00 z 2 200,00 z 3 2 000,00 z 4 4 000,00 z 5 2 000,00 z 6 2 000,00 z 7 6 000,00 z 13.1.1. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Za termin wniesienia wadium uwa?a si dzie Wp?ywu na konto Zamawiaj?cego do godz. 11: 00. Wadium musi obejmowa okres zwi?zania ofert?. 13.2. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 13.2.1. w pieni?dzu (przelewem na konto Zamawiaj?cego: Bank PKO BP o/Polanica Zdr█j 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730, 13.2.2. w por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, 13.2.3. w gwarancjach bankowych, 13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.2.5. w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Dow█d wniesienia wadium nale?y do??czy do oferty. 13.3. Zwrot wadium 13.3.1. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw?ocznie po Wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, kt█rego Oferta zosta?a wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrze?eniem pkt 16.5. 13.3.2. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, Kt█remu zwr█cono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwo?ania jego Oferta zosta?a wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego. 13.3.3. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwr█ci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?. 13.4. Zatrzymanie wadium 13.4.1. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt█rym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy, nie z?o?y dokument█w lub o?wiadcze?, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pe?nomocnictw, Chyba, ?e udowodni, ?e wynika to z przyczyn nie le??cych po jego stronie. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium, je?eli Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana: 13.4.1.1. odm█wi podpisania umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych W ofercie, 13.4.1.2. nie wni█s wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, je?eli by?o wymagane przez Zamawiaj?cego, 13.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zam█wienia publicznego sta?o si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy. ZE WZGL?DU NA OGRANICZON ILO? ZNAK"W SZCZEG"?Y W SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izbu Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izbu Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, kt█rych interes dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izbu Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - ╔quipements mÚdicaux 
33121100 - ╔lectroencÚphalographes