Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution directe
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Polkowice:Services de transport routier public

2023/S 227-714887  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Polkowice: Services de transport routier public 2023/S 227-714887 Avis de préinformation relatif à un contrat de service public
 
 
Section I: Autorité compétente
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Polkowicki reprezentowany przez Zarz?d Powiatu w Polkowicach Adresse postale: ul. ?w. Sebastiana 1 Ville: Polkowice Code postal: 59-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Starostwo Powiatowe w Polkowicach - Departament Rozwoju, Iwona Rosi?ska Courriel: sekretariat@powiatpolkowicki.pl Téléphone: +48 767299250 Fax: +48 767461501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki
I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type d'autorité compétente Autorité régionale ou locale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Lieu principal d'exécution:
Powiat polkowicki
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasa?erskich w transporcie drogowym obejmuj?cych obszar powiatu polkowickiego na linii lub liniach komunikacyjnych: Chocianów-Polkowice, Polkowice-Chocianów. (charakter i ilo?? us?ug lub okre?lenie potrzeb i wymogów) (nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7) Date de commencement prévue et durée du marché Début: 02/01/2025 Durée en jours: 12
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Attributions directes d'un contrat à petite échelle (article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1370/2007)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Informations complémentaires:
 
1.Nazwa organizatora: Powiat Polkowicki, z siedzib? ul. ?w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, POLSKA.
   2.  Okre?lenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: wybór operatora planowany jest na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - bezpo?redniego zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
   3.  Okre?lenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których planowane jest wykonywanie przewozów: publiczny transport zbiorowy o charakterze u?yteczno?ci publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasa?erskich w transporcie drogowym obejmuj?cy obszar powiatu polkowickiego na linii lub liniach komunikacyjnych: Chocianów-Polkowice, Polkowice-Chocianów
   4.  Przewidywana data zawarcia umowy: 27.12.2024 r. z planowanym terminem rozpocz?cia przewozów od dnia 02.01.2025 r.
   5.  Przewidywany czas trwania umowy o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 12 miesi?cy.
VI.4) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public