Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Polska Cerekiew:...lectricitÈ

2024/S 12-031941  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Polska Cerekiew: ...lectricitÈ 2024/S 012-031941 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Polska Cerekiew NumÈro national d'identification: 160305 2 Adresse postale: ul. Raciborska 4 Ville: Polska Cerekiew Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-260 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Kanzy Courriel: ug@polskacerekiew.pl TÈlÈphone: +48 774801460 Fax: +48 774801489 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polskacerekiew.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprzeda? energii elektrycznej w 2024 roku odbiorcom ko?cowym XII Grupy Zakupowej Energetycznej Zwi?zku Gmin ?l?ska Opolskiego NumÈro de rÈfÈrence: ZP.1.2023.UE
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda? w 2024 roku, odbiorcom ko?cowym XII Grupy Zakupowej Energetycznej Zwi?zku Gmin ?l?ska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 55 619 613.95 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 55 619 613.95 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamÛwienia obejmuje sprzeda? energii elektrycznej 309 odbiorcom ko?cowym w okresie nie d?u?szym ni? od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, w ilo?ci zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. ??czna ilo?? punktÛw poboru energii wynosi 4 946, natomiast ??czne prognozowane zapotrzebowanie na energi? elektryczn? dla wszystkich PPE obj?tych zamÛwieniem wynosi ok. 52 GWh, przy sumarycznej mocy umownej wynosz?cej ok. 354 MW
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 110-341286
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ONE S.A.
NumÈro national d'identification: 5262725362 Adresse postale: Adama Naruszewicza 27 lok. 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-627 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 746 577.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp. SzczegÛ?owe informacje na temat ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone zosta?y w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Sprzeda? energii elektrycznej w 2024 roku odbiorcom ko?cowym XII Grupy Zakupowej Energetycznej Zwi?zku Gmin ?l?ska Opolskiego 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité