Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 25/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PomiechÛwek: Autobus publics

2022/S 119-334634  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-PomiechÛwek: Autobus publics 2022/S 119-334634 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina PomiechÛwek NumÈro national d'identification: 013270531 Adresse postale: PomiechÛwek, ul. Szkolna 1a Ville: PomiechÛwek Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Lewandowska Courriel: przetargi@pomiechowek.pl TÈlÈphone: +48 227652728 Fax: +48 227652710 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pomiechowek.bip.net.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://pomiechowek.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: http://pomiechowek.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup autobusÛw elektrycznych wraz z infrastruktur? do ?adowania pojazdÛw na potrzeby Gminy PomiechÛwek NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.17.2022.ML
II.1.2) Code CPV principal 34121100 Autobus publics
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest: zakup i dostawa 4 fabrycznie nowych autobusÛw elektrycznych wraz z infrastruktur? do ?adowania pojazdÛw na potrzeby Gminy PomiechÛwek w ramach projektu pn. ÑRozwÛj zrÛwnowa?onej multimodalnej mobilno?ci w gminie PomiechÛwek i obszarze funkcjonalnym Warszawyî. 2) Wymagane minimalne parametry dla pojazdÛw oraz ?adowarek b?d?cych przedmiotem zamÛwienia zosta?y szczegÛ?owo okre?lone w za??czniku nr 8 do SWZ 3) Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik Nr 7 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144910 Autobus Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Lieu principal d'exÈcution:
Gmina PomiechÛwek
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest: zakup i dostawa 4 fabrycznie nowych autobusÛw elektrycznych wraz z infrastruktur? do ?adowania pojazdÛw na potrzeby Gminy PomiechÛwek w ramach projektu pn. ÑRozwÛj zrÛwnowa?onej multimodalnej mobilno?ci w gminie PomiechÛwek i obszarze funkcjonalnym Warszawyî. 2) Wymagane minimalne parametry dla pojazdÛw oraz ?adowarek b?d?cych przedmiotem zamÛwienia zosta?y szczegÛ?owo okre?lone w za??czniku nr 8 do SWZ 3) Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik Nr 7 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. ÑRozwÛj zrÛwnowa?onej multimodalnej mobilno?ci w Gminie PomiechÛwek i obszarze funkcjonalnym Warszawyî realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cy, dzia?aj?c zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci: 150.000,00 z? (s?ownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy z?otych).
   2.  Od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane b?dzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej (brutto) podanej w ofercie.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek zostanie uznany za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 5 000 000,00 PLN (s?ownie: pi?? milionÛw z?otych).
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wykona? dostaw? co najmniej dwÛch fabrycznie nowych autobusÛw elektrycznych. Wykonawca mo?e wykaza? dostaw? na rzecz jednego zleceniodawcy lub dla dwÛch zleceniodawcÛw ??cznie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik Nr 7 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/07/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/07/2022 Heure locale: 09:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi, poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert za po?rednictwem Platformy zakupowej: https://pomiechowek.ezamawiajacy.pl https://pomiechowek.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587802 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezez Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-PomiechÛwek: Autobus publicsType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 25/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 
34144910 - Autobus électriques