Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Ambulances

2023/S 186-580837  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Pozna?: Ambulances 2023/S 186-580837 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego WojewÛdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 34 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-714 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Makowiecka-Jackowiak Courriel: zamowienia@umww.pl TÈlÈphone: +48 616267085 Fax: +48 616267081 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umww.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup 6 sztuk ambulansÛw drogowych wraz z wyposa?eniem w ramach pomocy rzeczowej spo?eczno?ciom lokalnym i regionalnym Ukrainy, z podzia?em na cz??ci oraz opcj? NumÈro de rÈfÈrence: DZ-II.272.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 34114121 Ambulances
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup 6 sztuk ambulansÛw drogowych wraz z wyposa?eniem oraz zakup dodatkowego sprz?tu medycznego z podzia?em na 5 cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 855 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup ambulansÛw drogowych wraz z wyposa?eniem
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34114121 Ambulances
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup ambulansÛw drogowy (6 sztuk) wraz z wyposa?eniem o parametrach wskazanych w za??czniku nr 2A do SWZ i na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 3A do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W trakcie realizacji zamÛwienia, zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji okre?lonego w art. 441 ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji w zakresie cz??ci I zamÛwienia b?dzie polega?o na zakupie dodatkowej 1 sztuki ambulansu drogowego. SzczegÛ?owe informacje w zakresie realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji okre?lone zosta?y w rozdz. III SWZ oraz w PPU (za??czniku nr 3A do SWZ).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W zakresie cz??ci I zamÛwienia termin dostawy stanowi jedno z kryteriÛw oceny ofert, szczegÛ?owo okre?lonych w rozdziale XVII SWZ. Podstawowy termin dostawy dla cz??ci I zamÛwienia, Zamawiaj?cy okre?li? na okres maksymalny do 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup noszy g?Ûwnych wraz z transporterem
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192160 Chariots-brancards
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup noszy g?Ûwnych wraz z transporterem (6 sztuk) o parametrach wskazanych w za??czniku nr 2B do SWZ i na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowi?cych za??cznik nr 3B do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 100
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W trakcie realizacji zamÛwienia, zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji okre?lonego w art. 441 ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji w zakresie cz??ci II zamÛwienia b?dzie polega?o na zakupie dodatkowej 1 sztuki noszy wraz z transporterem. SzczegÛ?owe informacje w zakresie realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji okre?lone zosta?y w rozdz. III SWZ oraz PPU (za??czniku nr 3B do SWZ).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup defibrylatorÛw
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100 DÈfibrillateur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakupÛw defibrylatorÛw (6 sztuk) o parametrach wskazanych w za??czniku nr 2C do SWZ i na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowi?cych za??cznik nr 3B do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 100
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W trakcie realizacji zamÛwienia, zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji okre?lonego w art. 441 ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji w zakresie cz??ci III zamÛwienia b?dzie polega?o na zakupie dodatkowej 1 sztuki defibrylatora. SzczegÛ?owe informacje w zakresie realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji okre?lone zosta?y w rozdz. III SWZ oraz PPU (za??czniku nr 3B do SWZ).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup urz?dze? do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33172200 Appareils de rÈanimation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup urz?dze? do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (6 sztuk) o parametrach wskazanych w za??czniku nr 2D do SWZ i na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowi?cych za??cznik nr 3B do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 100
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W trakcie realizacji zamÛwienia, zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji okre?lonego w art. 441 ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji w zakresie cz??ci IV zamÛwienia b?dzie polega?o na zakupie dodatkowej 1 sztuki urz?dzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. SzczegÛ?owe informacje w zakresie realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji okre?lone zosta?y w rozdz. III SWZ oraz PPU (za??czniku nr 3B do SWZ).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 127-405040
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zakup ambulansÛw drogowych wraz z wyposa?eniem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BFF MEDFinance S.A.
NumÈro national d'identification: 7252027054 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL Polska Code postal: 90-118 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 460 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 588 198.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zakup noszy g?Ûwnych wraz z transporterem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Resculine Sp.zo.o.
NumÈro national d'identification: 9292025163 Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL Polska Code postal: 65-120 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 270 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 199 215.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zakup defibrylatorÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stryker Polska Sp.zo.o.
NumÈro national d'identification: 9520015337 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 690 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 533 276.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zakup urz?dze? do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stryker Polska Sp.zo.o.
NumÈro national d'identification: 9520015337 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 402 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 358 032.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 Zakup 6 sztuk ambulansÛw drogowych wraz z wyposa?eniem w ramach pomocy rzeczowej spo?eczno?ciom lokalnym i regionalnym Ukrainy, z podzia?em na cz??ci oraz opcj? 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33172200 - Appareils de réanimation 
33182100 - Défibrillateur 
33192160 - Chariots-brancards 
34114121 - Ambulances