Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Am╚nagements divers

2022/S 52-135163  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Pozna?: Am╚nagements divers 2022/S 052-135163 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego Wojew█dztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Num╚ro national d'identification: 778136888 Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 34 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-714 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz J█zefiak Courriel: przetargi@szpitalewielkopolski.pl T╚l╚phone: +48 618553510 Fax: +48 614152710 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umww.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wyposa?enia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprz?t medyczny i niemedyczny. Num╚ro de r╚f╚rence: SzW/16/2021
II.1.2) Code CPV principal 39290000 Am╚nagements divers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprz?t medyczny i niemedyczny. W ramach ww. przedmiotu zam█wienia Wykonawca zobowi?zany jest do: dostawy i monta?u wyposa?enia. Zamawiaj?cy nie dopuszcza dostawy egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, podemonstracyjnych, itp. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w za??czniku Nr 1 A-L - Arkusz Parametr█w Technicznych. Przedmiotowe post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego zosta?o podzielone na 12 zam█wie? cz??ciowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 852 869.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 1: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie r█?ne.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30195400 Tableaux effa┴ables sec ou accessoires 31521100 Lampes de bureau 39290000 Am╚nagements divers 44421300 Coffres-forts 38622000 Miroirs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie r█?ne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku 1A do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 2: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie r█?ne.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39290000 Am╚nagements divers 34928480 Conteneurs et poubelles de d╚chets
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie r█?ne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku 1B do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 3: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie oddzia?owe.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480 Conteneurs et poubelles de d╚chets 39290000 Am╚nagements divers 34911100 Chariots bras
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie oddzia?owe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1C do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 4: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do UNIT DOSE.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39711130 R╚frig╚rateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do UNIT DOSE. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1D do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 5: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do UNIT DOSE.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34911100 Chariots bras
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do UNIT DOSE. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1E do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 6: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie ch?odnicze farmaceutyczne.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments m╚dicaux divers 39711130 R╚frig╚rateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie ch?odnicze farmaceutyczne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1F do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 7: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie medyczne.
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements m╚dicaux 33190000 Appareils et instruments m╚dicaux divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie medyczne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1G do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 8: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do kuchni.
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34911100 Chariots bras
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do kuchni. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1H do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 9: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do kuchni.
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34911100 Chariots bras
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do kuchni. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1I do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 10: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie w█zki porz?dkowe.
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34911100 Chariots bras
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie w█zki porz?dkowe. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1J do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 11: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w niszczarki.
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30191400 D╚chiqueteuses
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w niszczarki. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1K do SWZ- Arkusz Parametr█w Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry przedmiotu zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 12: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drukarki wielofunkcyjne i wielkoformatowe.
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji: ˝ oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszcz?cy si? przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drukarki wielofunkcyjne i wielkoformatowe wraz z przeprowadzeniem szkole? dla os█b wskazanych przez Zamawiaj?cego. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w za??czniku Nr 1L do SWZ ˝ Arkusz Parametr█w-Technicznych, kt█ry okre?la ilo?ci i parametry.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐBudowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniemţ realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020 wsp█?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. pkt II.2.5): szczeg█?owe info. dot. kryteri█w oceny ofert oraz spos█b przyznawania pkt znajduj? si? w SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz.U. 2021.1129 ze zm.) (zwanej dalej Đustaw? Pzp")
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 238-626583
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 1: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie r█?ne.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIGO Agnieszka W█jcik Num╚ro national d'identification: 7321279328 Adresse postale: ul. Ja?owcowa 6 Ville: Katarzyn█w Code NUTS: PL712 ?█dzki Code postal: 95-035 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 72 655.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 62 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 2: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie r█?ne.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 3: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie oddzia?owe.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Formed Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, Sp.k Num╚ro national d'identification: 5532487519 Adresse postale: ul. Le?nianka 97 Ville: ?ywiec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 147 028.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 303 107.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 4: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do UNIT DOSE.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIM Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5270204028 Adresse postale: ul. Pu?awska 45B Ville: Piaseczno Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 05-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 5: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do UNIT DOSE.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIM Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5270204028 Adresse postale: ul. Pu?awska 45B Ville: Piaseczno Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 05-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 301 300.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 295 967.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 6: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie ch?odnicze farmaceutyczne.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frost Tomasz Jankowski Num╚ro national d'identification: 5270100493 Adresse postale: ul. Dobra 9 Ville: ?omianki Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 09-092 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 112 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 135 359.03 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 7: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie medyczne.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DeepDot Jakub Kowalik Num╚ro national d'identification: 8211971762 Adresse postale: ul. Kampinoska, nr 70 Ville: Sowia Wola Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 05-152 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 664 250.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 972 078.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 8: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do kuchni.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 9: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie uzupe?niaj?ce do kuchni.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 10: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposa?enie w█zki porz?dkowe.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Higma Service Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 7542833295 Adresse postale: ul. Gos?awicka 2 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-446 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 62 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 45 007.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 11: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w niszczarki.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Zam█wienie cz??ciowe nr 12: Wyposa?enie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drukarki wielofunkcyjne i wielkoformatowe.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Dot. IV.1.1) Zamawiaj?cy skracaj?c termin sk?adania ofert powo?uje si? na ww. przes?ank? tj.: Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert kr█tszy ni? termin okre?lony w ust. 1, nie kr█tszy jednak ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, w nast?puj?cych przypadkach: je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zam█wienia i skr█cenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. W roku 2018 Zamawiaj?cy dokona? zawarcia umowy w zakresie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka(Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposa?eniem. Zamawiaj?cy w celu zako?czenia procesu uruchomienia ww. szpitala musi wszcz?? jeszcze inne post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego m.in. wyposa?enie szpital w sprz?t medyczny, teleinformatyczny oraz w meble. Przedmiotowe post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na drobny sprz?t medyczny i niemedyczny zosta?o pierwszy raz wszcz?te w roku 2021 i obejmowa?o swym zakresem 8 zam█wie? cz??ciowych.Jednak Zamawiaj?cy zmuszony zosta? uniewa?ni? przedmiotowe post?powanie w dniu: 19.11.2021 r. na podstawie art. 255 pkt 2) i 3) ustawy Pzp, albowiem wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu, b?d? cena lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty. W zwi?zku z powy?szym, jak i zbli?aj?cym si? ko?cem realizacji budowy szpitala Zamawiaj?cy podj?? decyzj? o skr█ceniu terminu sk?adania ofert we wszczynanym post?powaniu przetargowym i wyznaczy? 25dniowy termin na sk?adanie ofert. Nale?y zauwa?y?, ?e jak najszybszy wyb█r oferty jest niezb?dny do zapewnienia uruchomienia szpitala w po??danym terminie.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolanie@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu og?oszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolanie@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/03/2022 Pologne-Pozna?: Am╚nagements diversType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30191400 - DÚchiqueteuses 
30195400 - Tableaux effašables Ó sec ou accessoires 
30232100 - Imprimantes et traceurs 
31521100 - Lampes de bureau 
33100000 - ╔quipements mÚdicaux 
33190000 - Appareils et instruments mÚdicaux divers 
34911100 - Chariots Ó bras 
34928480 - Conteneurs et poubelles de dÚchets 
38622000 - Miroirs 
39290000 - AmÚnagements divers 
39711130 - RÚfrigÚrateurs 
44421300 - Coffres-forts