Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 16/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Antiseptiques et dÈsinfectants

2021/S 110-289027  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Pozna?: Antiseptiques et dÈsinfectants

2021/S 110-289027

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 080-205237)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adresse postale: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
Code postal: 61-545
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
TÈlÈphone: +48 618310142 / +48 618310242
Fax: +48 618310107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orsk.ump.edu.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa ?rodkÛw myj?co-dezynfekcyjnych

NumÈro de rÈfÈrence: SZP/SEPI/07/21

II.1.2)
Code CPV principal
33631600 Antiseptiques et dÈsinfectants

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ?rodkÛw myj?co-dezynfekcyjnych obejmuj?cych: dostawy ?rodkÛw do dezynfekcji, mycia, piel?gnacji r?k i skÛry; mycia i dezynfekcji narz?dzi oraz sprz?tu medycznego w procesach manualnych i maszynowych (myjnia ultrad?wi?kowa, myjnia dezynfektor), mycia i dezynfekcji powierzchni, wÛzkÛw ñ termosÛw do przewo?enia posi?kÛw, dezynfekcji p?ywalni, niecki basenowej wanien do masa?u podwodnego oraz preparatÛw do uzdatniania wody.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj?cy informacj o asortymencie, ilo?ci i wymogach zosta okre?lony w za??czniku nr 2 do SWZ stanowi?cym jej integraln cz???.
   3.  Zamawiaj?cy w za??czniku nr 2 do SIWZ wymaga podania przez Wykonawc?, oprÛcz ceny, nazwy handlowej oraz producenta oferowanego przez Wykonawc przedmiotu zamÛwienia.
   4.  Wszystkie informacje o wyrobie zamieszczane na etykietach, b?d opakowaniach musz by sporz?dzone w j?zyku polskim.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 080-205237

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 07/06/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 07/06/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Pozna?: Antiseptiques et dÈsinfectantsType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
16/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
24962000 - Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
33631600 - Antiseptiques et désinfectants 
33741300 - Produits désinfectants pour les mains