Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Appareils de contrôle et d'essai

2022/S 225-648699  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Pozna?: Appareils de contrôle et d'essai 2022/S 225-648699 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 10 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-139 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.man.poznan.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Bydgoska im. Jana i J?drzeja ?niadeckich Adresse postale: ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-796 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pbs.edu.pl/pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH Adresse postale: ul. Nawojki 11 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-950 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cyfronet.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Upraw, Nawo?enia i Gleboznawstwa - Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: ul. Czartoryskich 8 Ville: Pu?awy Code NUTS: PL815 Pu?awski Code postal: 24-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.iung.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Bia?ostocka Adresse postale: ul. Wiejska 45a Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-351 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pb.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska Centrum Informatyczne TASK Adresse postale: ul. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-233 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://task.gda.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Koszali?ska Adresse postale: ul. ?niadeckich 2 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-453 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.tu.koszalin.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?ódzka Adresse postale: ul. ?eromskiego 116 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 90-924 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://p.lodz.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Adresse postale: al. Piastów 17 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-310 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zut.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?wi?tokrzyska Adresse postale: al. Tysi?clecia Pa?stwa Polskiego 7 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-314 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://tu.kielce.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Wroc?awska - Wroc?awskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe Adresse postale: wyb. Stanis?awa Wyspia?skiego 27 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-377 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wcss.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uw.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Zielonogórski Adresse postale: ul. Licealna 9 Ville: Zielona Góra Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 65-417 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uz.zgora.pl/index.php?pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka naukowo-badawcza
I.5) Activité principale Autre activité: Dzia?alno?? naukowo - badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PN 41/08/2022 - inteligentne gniazdka elektryczne Numéro de référence: PN 41/08/2022 - inteligentne gniazdka elektryczne
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrôle et d'essai
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa urz?dze? "Inteligentne gniazdka elektryczne", w celu budowy Systemu inteligentnych us?ug kampusowych - Urz?dzenia w ramach us?ugi "Inteligentne gniazdka elektryczne" (dalej zwanych równie? asortymentem), w zwi?zku z realizacj? projektu PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, Smart Kampus jako Laboratorium Smart City. Zamówienie zosta?o podzielone na ni?ej wymienione cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 1 - Analizatory z mikrokontrolerem
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure 38550000 Compteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia, stanowi? integraln? cz??? opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zosta?y w Cz??ci IV SWZ - odpowiednio dla ka?dej z ww. cz??ci zamówienia.
   2.  Lokalizacje (miejsca dostarczenia) kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z przypisaniem do zamawiaj?cego oraz do poszczególnych podmiotów odbieraj?cych zosta?y wskazane w Cz??ci IV SWZ.
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany do udzielenia zamawiaj?cemu oraz ka?demu z podmiotów odbieraj?cych gwarancji jako?ci i zobowi?zany jest do wykonywania ?wiadcze? z niej wynikaj?cych. Wymagania dotycz?ce gwarancji zosta?y okre?lone w Cz??ci III SWZ.
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi by? fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" nale?y rozumie? przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieu?ywany przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
   5.  Przedmiot zamówienia musi by? wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszcze? osób trzecich.
   6.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzi? z kana?u dystrybucyjnego producenta niewy??czaj?cego dystrybucji na rynek polski i zapewniaj?cego realizacj? uprawnie? gwarancyjnych.
   7.  Przedmiot zamówienia musi by? dostarczony do poszczególnych podmiotów odbieraj?cych wraz z instrukcjami obs?ugi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzysz?cym niezb?dnym do prawid?owego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pe?nej funkcjonalno?ci wskazanej w Cz??ci IV SWZ). Poszczególne podmioty odbieraj?ce nie b?d? zobowi?zane do wnoszenia ?adnych dodatkowych nale?no?ci, w szczególno?ci op?at licencyjnych, za? ewentualne licencje b?d? udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
   8.  Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi by? wyposa?ony w odpowiedni? liczb? kabli zasilaj?cych pozwalaj?cych na pod??czenie go do standardowych gniazdek zasilaj?cych, chyba, ?e w Cz??ci IV SWZ zaznaczono inaczej.
   9.  Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporz?dzenia oferty nie mo?e by? przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzeda?y.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wielko?? pami?ci RAM / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: 1) dla elementów z Za??cznika nr 1 do SWZ, tab. cz. 1, lp. 1 PCSS - 30 dni od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania przez zamawiaj?cego, 2) dla elementów z Za??cznika nr 1 do SWZ tab.cz.1 lp. 2-13 90 dni od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania przez poszczególne podmioty odbieraj?ce wymienione w pkt. I.3.2. SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 2 - Analizatory parametrów sieci oraz przek?adniki,
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure 38550000 Compteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia, stanowi? integraln? cz??? opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zosta?y w Cz??ci IV SWZ - odpowiednio dla ka?dej z ww. cz??ci zamówienia.
   2.  Lokalizacje (miejsca dostarczenia) kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z przypisaniem do zamawiaj?cego oraz do poszczególnych podmiotów odbieraj?cych zosta?y wskazane w Cz??ci IV SWZ.
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany do udzielenia zamawiaj?cemu oraz ka?demu z podmiotów odbieraj?cych gwarancji jako?ci i zobowi?zany jest do wykonywania ?wiadcze? z niej wynikaj?cych. Wymagania dotycz?ce gwarancji zosta?y okre?lone w Cz??ci III SWZ.
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi by? fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" nale?y rozumie? przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieu?ywany przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
   5.  Przedmiot zamówienia musi by? wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszcze? osób trzecich.
   6.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzi? z kana?u dystrybucyjnego producenta niewy??czaj?cego dystrybucji na rynek polski i zapewniaj?cego realizacj? uprawnie? gwarancyjnych.
   7.  Przedmiot zamówienia musi by? dostarczony do poszczególnych podmiotów odbieraj?cych wraz z instrukcjami obs?ugi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzysz?cym niezb?dnym do prawid?owego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pe?nej funkcjonalno?ci wskazanej w Cz??ci IV SWZ). Poszczególne podmioty odbieraj?ce nie b?d? zobowi?zane do wnoszenia ?adnych dodatkowych nale?no?ci, w szczególno?ci op?at licencyjnych, za? ewentualne licencje b?d? udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
   8.  Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi by? wyposa?ony w odpowiedni? liczb? kabli zasilaj?cych pozwalaj?cych na pod??czenie go do standardowych gniazdek zasilaj?cych, chyba, ?e w Cz??ci IV SWZ zaznaczono inaczej.
   9.  Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporz?dzenia oferty nie mo?e by? przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzeda?y.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: D?ugo?? cewek Rogowskiego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji dla pozycji
   2.  (Analizator jako?ci energii) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zapotrzebowania dla PCSS od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: 1) dla elementów z Za??cznika nr 1 do SWZ, tab. cz. 2, lp. 1 PCSS - nie d?u?szy ni? 30 dni od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania przez zamawiaj?cego, 2) dla elementów z Za??cznika nr 1 do SWZ tab.cz.2 lp. 2-13 60 dni od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania przez poszczególne podmioty odbieraj?ce wymienione w pkt. I.3.2. SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 4 - Gniazdka podtynkowe, przeka?niki dopuszkowe oraz gniazdka smart plug
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38550000 Compteurs 32423000 Noeuds de réseau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia, stanowi? integraln? cz??? opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zosta?y w Cz??ci IV SWZ - odpowiednio dla ka?dej z ww. cz??ci zamówienia.
   2.  Lokalizacje (miejsca dostarczenia) kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z przypisaniem do zamawiaj?cego oraz do poszczególnych podmiotów odbieraj?cych zosta?y wskazane w Cz??ci IV SWZ.
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany do udzielenia zamawiaj?cemu oraz ka?demu z podmiotów odbieraj?cych gwarancji jako?ci i zobowi?zany jest do wykonywania ?wiadcze? z niej wynikaj?cych. Wymagania dotycz?ce gwarancji zosta?y okre?lone w Cz??ci III SWZ.
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi by? fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" nale?y rozumie? przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieu?ywany przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
   5.  Przedmiot zamówienia musi by? wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszcze? osób trzecich.
   6.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzi? z kana?u dystrybucyjnego producenta niewy??czaj?cego dystrybucji na rynek polski i zapewniaj?cego realizacj? uprawnie? gwarancyjnych.
   7.  Przedmiot zamówienia musi by? dostarczony do poszczególnych podmiotów odbieraj?cych wraz z instrukcjami obs?ugi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzysz?cym niezb?dnym do prawid?owego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pe?nej funkcjonalno?ci wskazanej w Cz??ci IV SWZ). Poszczególne podmioty odbieraj?ce nie b?d? zobowi?zane do wnoszenia ?adnych dodatkowych nale?no?ci, w szczególno?ci op?at licencyjnych, za? ewentualne licencje b?d? udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
   8.  Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi by? wyposa?ony w odpowiedni? liczb? kabli zasilaj?cych pozwalaj?cych na pod??czenie go do standardowych gniazdek zasilaj?cych, chyba, ?e w Cz??ci IV SWZ zaznaczono inaczej.
   9.  Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporz?dzenia oferty nie mo?e by? przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzeda?y.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zapotrzebowania dla PCSS od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Maksymalny pr?d obci??enia dla pozycji 4 (Inteligentne gniazdko (smart plug)) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: 1) dla elementów z Za??cznika nr 1 do SWZ, tab. cz. 4, lp. 1 PCSS - nie d?u?szy ni? 30 dni od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania przez zamawiaj?cego, 2) dla elementów z Za??cznika nr 1 do SWZ tab.cz.4 lp. 2-13 60 dni od daty e-mailowego wys?ania danego zapotrzebowania przez poszczególne podmioty odbieraj?ce wymienione w pkt. I.3.2. SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 176-497655
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? nr 1 - Analizatory z mikrokontrolerem
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? nr 2 - Analizatory parametrów sieci oraz przek?adniki,
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 4 Intitulé:
Cz??? nr 4 - Gniazdka podtynkowe, przeka?niki dopuszkowe oraz gniazdka smart plug
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc?: 1) wobec którego zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 2) podlegaj?cego wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 13 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1). 3) wobec którego zachodz? przes?anki wykluczenia z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z pó?n. zm.). 4) Ponadto zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc?, wobec którego zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 5) Wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych i o?wiadcze? dotycz?cych udzia?u w post?powaniu i zasady ich sk?adania okre?lone s? w pkt I.7. SWZ. 6)Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo?? ??dania o?wiadczenia o którym mowa w pkt. I.7.1. SWZ wy??cznie od wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona. 7) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych wymienionych w pkt I.7.2. ppkt 1)-4) SWZ. O?wiadczenie, o których mowa w pkt. I.7.2. ppkt 5) SWZ jest sk?adane przez wykonawc? wraz z ofert?. 8) Zamawiaj?cy wymaga przedmiotowych ?rodków dowodowych, wymagania okre?lono w pkt. I.8. SWZ . 9) Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu. 10) Zamawiaj?cy wybierze ofert? najkorzystniejsz? wy??cznie na podstawie kryteriów oceny ofert okre?lonych w pkt I.18. SWZ. 11) Post?powanie jest prowadzone w j?zyku polskim. Oferta musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim, z zastrze?eniem pkt. I.8.2. SWZ zdanie ostatnie. 12) Wykonawca sk?ada ofert? wraz z za??cznikami za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan 13) Sposób przygotowania i z?o?enia oferty zosta? okre?lony w pkt I.14. i w pkt I.15. SWZ. 14) W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? przy u?yciu ww. platformy zakupowej. 15) Informacja o sposobie porozumiewania si? zamawiaj?cego z wykonawcami, przekazywaniu o?wiadcze? i dokumentów zosta?a okre?lona w pkt I.11. SWZ. 16) Informacje dotycz?ce art.13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U.UE L 119 z
   4. 5.2016, str.1) zawarte s? w SWZ. 17) Zamawiaj?cy, zgodnie z art.455 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach okre?lonych we wzorze umowy w Cz??ci III SWZ. https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 PN 41/08/2022 - inteligentne gniazdka elektryczne 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
32423000 - Nœuds de réseau 
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai 
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure 
38550000 - Compteurs