Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Appareils de détection et d'analyse

2020/S 69-164134  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Pozna?: Appareils de détection et d'analyse

2020/S 069-164134

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 047-110474)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sie Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Technologii Drewna
Adresse postale: ul. Winiarska 1
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415
Code postal: 60-654
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Emilian Chorostecki
Courriel: e_chorostecki@itd.poznan.pl
Téléphone: +48 618492400 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.itd.poznan.pl

www.itd.poznan.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa, monta oraz uruchomienie aparatury i urz?dze laboratoryjnych dla potrzeb Zamawiaj?cego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego.

Numéro de référence: PN/1/2020

II.1.2)
Code CPV principal
38430000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta oraz uruchomienie aparatury i urz?dze laboratoryjnych dla potrzeb Zamawiaj?cego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego. Zamówienie zosta?o podzielone na 6 cz??ci: - cz?? nr 1: komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezb?dnym wyposa?eniem, - cz?? nr 2: komora mg?y solnej z modu?em suszenia gor?cym powietrzem z niezb?dnym wyposa?eniem, - cz?? nr 3: urz?dzenie do preparacji cz?stek lignocelulozowych, - cz?? nr 4: chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezb?dnym wyposa?eniem, - cz?? nr 5: zestaw aparatury: chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD), detektorem UV-Vis z matryc diodow oraz detektorem wy?adowa koronowych wraz z niezb?dnym wyposa?eniem, - cz?? nr 6: analizator rt?ci wraz z niezb?dnym wyposa?eniem. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarty zosta w za??czniku nr 3 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-110474

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Data: 08/04/2020 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Sie Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, ul. Winiarska 1, 60-654 Pozna?, pok. 235, pi?tro II, POLSKA Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie z?o?onych ofert nast?pi w po?rednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiaj?cego. Otwarcie ofert jest jawne.

Lire:

Data: 08/04/2020 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Sie Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, ul. Winiarska 1, 60-654 Pozna?, pok. 235, pi?tro II, POLSKA Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. W zwi?zku z aktualn sytuacj epidemiologiczn?, maj?c na uwadze zalecenia Urz?du Zamówie Publicznych oraz decyzj Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. Zamawiaj?cy informuje, ?e w trosce o Wykonawców oraz cz?onków komisji przetargowej publiczne otwarcie ofert w prowadzonym post?powaniu odb?dzie si tylko w trybie on-line. W tym celu Zamawiaj?cy utworzy dedykowane spotkanie na platformie ZOOM.us w formie wideokonferencji. ?eby do niego do??czy nale?y skopiowa link zamieszczony poni?ej i post?powa zgodnie z instrukcjami wy?wietlonymi na ekranie (najcz??ciej nale?y pobra i uruchomi plik, je?li nie posiada si platformy Zoom). Uczestnikom spotkania udost?pniony zostanie taki sam widok, jak uczestnikom, którzy braliby fizyczny udzia w sesji otwarcia ofert. Do spotkania do??czy mo?na b?dzie w dniu 8 kwietnia 2020 r. od godziny
   9. 30, jednak?e otwarcie ofert rozpocznie si zgodnie z planem o godzinie 10.00. Zamawiaj?cy nie zapewnia wsparcia przy problemach technicznych zwi?zanych z obs?ug platformy ZOOM: https://us04web.zoom.us/meeting/526142305

https://us04web.zoom.us/meeting/526142305
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38430000 - Appareils de détection et d'analyse 
38432200 - Chromatographes 
38434000 - Analyseurs