Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Appareils et fournitures pour radiothÈrapie

2021/S 65-164653  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Pozna?: Appareils et fournitures pour radiothÈrapie 2021/S 065-164653 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wielkopolskie Centrum Onkologii Adresse postale: Garbary 15 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-866 Pays: Pologne Courriel: PRZETARGI@WCO.PL TÈlÈphone: +48 618850643 Fax: +48 618850698 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wco.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem u?ytkownikÛw cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej NumÈro de rÈfÈrence: 99/2020
II.1.2) Code CPV principal 33151000 Appareils et fournitures pour radiothÈrapie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej pochodz?cego z oficjalnego kana?u dystrybucji, WytwÛrcy lub innego Wykonawcy posiadaj?cego upowa?nienie WytwÛrcy. Przedmiot zamÛwienia obejmuje tak?e magazynowanie, ubezpieczenie, transport, przeprowadzenie testÛw akceptacyjnych, przeszkolenie u?ytkownikÛw oraz zapewnienie serwisu. Zakupiony akcelerator powinien by kompatybilny z obecnie posiadanym przez Szpital no?em cybernetycznym, umo?liwiaj?cym ?ledzenie ruchomo?ci guza nowotworowego w czasie rzeczywistym. W sk?ad akceleratora wchodzi powinno m.in: 1/ ?rÛd?o promieniowania wysokoenergetycznego, 2/ StÛ terapeutyczny 3/ Robot, 4/Systemy kontroli u?o?enia pacjenta.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 700 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Lieu principal d'exÈcution:
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej pochodz?cego z oficjalnego kana?u dystrybucji, WytwÛrcy lub innego Wykonawcy posiadaj?cego upowa?nienie WytwÛrcy. Przedmiot zamÛwienia obejmuje tak?e magazynowanie, ubezpieczenie, transport, przeprowadzenie testÛw akceptacyjnych, przeszkolenie u?ytkownikÛw oraz zapewnienie serwisu. Zakupiony akcelerator powinien by kompatybilny z obecnie posiadanym przez Szpital no?em cybernetycznym, umo?liwiaj?cym ?ledzenie ruchomo?ci guza nowotworowego w czasie rzeczywistym. W sk?ad akceleratora wchodzi powinno m.in: 1/ ?rÛd?o promieniowania wysokoenergetycznego, 2/ StÛ terapeutyczny 3/ Robot, 4/Systemy kontroli u?o?enia pacjenta.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: jako? / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia ï Dostawa urz?dzenia do 31.5.2021. ï Instalacja wraz z uruchomieniem w terminie do 30.11.2021 pod warunkiem przekazania Wykonawcy do 30.8.2021 lub 3 miesi?ce od dnia przekazania pomieszczenia spe?niaj?cego wymagania instalacyjne akceleratora stanowi?cego przedmiot niniejszej umowy oraz ochrony radiologicznej. ï Przeszkolenie u?ytkownikÛw w ci?gu 12 m-cy od uruch.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 251-628733
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem u?ytkownikÛw cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 2Quart Medical B.V.
Adresse postale: Mezenhof 83 Ville: Schagen Code NUTS: NL Nederland Code postal: 1742GH Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 29 769 440.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 700 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Monta?, uruchomienie i serwis przedmiotu zamÛwienia
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp).
   2.  Odwo?anie wnosi si (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji (za pomoc poczty elektronicznej) o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia albo w terminie 10 dni, ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie SIWZ, Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp).
   5.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia (art. 182 ust. 6 Pzp).
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania (art.180 ust. 3 Pzp).
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 Pzp).
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej (art. 180 ust. 5 Pzp).
   9.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du (art. 198 a do art. 198 g Pzp). 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33151000 - Appareils et fournitures pour radiothérapie