Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Appareils et instruments médicaux divers

2020/S 69-164118  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Pozna?: Appareils et instruments médicaux divers

2020/S 069-164118

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 044-103480)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Adresse postale: ul. Garbary 15
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415
Code postal: 61-866
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Wielgus, Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska
Courriel: zaopatrzenie@wco.pl
Téléphone: +48 618850644
Fax: +48 618850698 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wco.pl

http://www.wco.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zakup i dostawa sprz?tu medycznego sterylnego jednorazowego u?ytku.

Numéro de référence: 14/2020

II.1.2)
Code CPV principal
33190000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Zakup i dostawa sprz?tu medycznego sterylnego jednorazowego u?ytku. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na pakiety. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarty zosta w za??czniku do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 044-103480

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 08:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
W wyniku modyfikacji specyfikacji na skutek udzielonych odpowiedzi na pytania z pakietu nr 6 wydzielono pozycje
   1. 5 i utworzono pakiet 75 oraz z pakietu 44 wydzielono poz. 1 i utworzono pakiet nr 74. Zmianie uleg?a warto? wymaganego wadium dla pakietów 6 i 44. Dokonano równie zmiany terminu sk?adania i otwarcia ofert. Szczegó?owe informacje dotycz?ce modyfikacji SIWZ na stronie www.wco.pl pod nr przetargu 14/2020.

www.wco.pl
 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers