Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Ascenseurs

2023/S 195-611484  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Pozna?: Ascenseurs 2023/S 195-611484 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPITAL WOJEW"DZKI W POZNANIU NumÈro national d'identification: 000292209 Adresse postale: JuraszÛw 7/19 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-479 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Watral - Du?ska Courriel: watral@lutycka.pl TÈlÈphone: +48 618212336 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lutycka.pl Adresse du profil díacheteur: www.lutycka.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala WojewÛdzkiego w Poznaniu wraz z pe?nieniem opieki serwisowej i pogotowia d?wigowego NumÈro de rÈfÈrence: SZW/DZP/72/2023
II.1.2) Code CPV principal 42416100 Ascenseurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala WojewÛdzkiego w Poznaniu wraz z pe?nieniem opieki serwisowej i pogotowia d?wigowego przez okres 24 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u odbioru ko?cowego - szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zamieszczony odpowiednio w za??czniku nr 2 do SWZ / za??cznik nr 2 do umowy - OPZ na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 3 622 350.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 622 350.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce realizacji: Filia nr 1 oraz Filia nr 3 Szpitala WojewÛdzkiego w Poznaniu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala WojewÛdzkiego w Poznaniu wraz z pe?nieniem opieki serwisowej i pogotowia d?wigowego przez okres 24 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u odbioru ko?cowego - szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zamieszczony odpowiednio w za??czniku nr 2 do SWZ / za??cznik nr 2 do umowy - OPZ na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SkrÛcenie terminu realizacji / PondÈration: 30,00 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamÛwienia / PondÈration: 10,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Ze wzgl?du na coraz cz?stsze awarie i rosn?ce ryzyko trwa?ego wy??czenia z u?ytkowania d?wigÛw (ze wzgl?du na rok produkcji wind- cz??ci zamienne s? coraz trudniej dost?pne) zwi?zane z tym braki mo?liwo?ci zabezpieczenia drÛg ewakuacyjnych i transportowych pacjentÛw, termin wymiany winien zosta? zminimalizowany.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 124-392550
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala WojewÛdzkiego w Poznaniu wraz z pe?nieniem opieki serwisowej i pogotowia d?wigowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU TEL-PO?-SYSTEM ,,ISKRA" Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 782-00-25-480 Adresse postale: Kra?cowa 11 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-022 Pays: Pologne Courriel: marketing@iskra.poznan.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 520 325.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 622 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
KIO
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala WojewÛdzkiego w Poznaniu wraz z pe?nieniem opieki serwisowej i pogotowia d?wigowego 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
42416100 - Ascenseurs