Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 12/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Consommables m╚dicaux autres que chimiques usage unique et consommables h╚matologiques

2020/S 68-161238  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Pozna?: Consommables m╚dicaux autres que chimiques usage unique et consommables h╚matologiques 2020/S 068-161238 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Num╚ro national d'identification: PL Adresse postale: ul. D?uga 1/2 Ville: Pozna Code NUTS: PL Code postal: 61-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gra?yna Kowalska Courriel: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl T╚l╚phone: +48 618549088 Fax: +48 618549088 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/skpp Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje https://platformazakupowa.pl/skpp https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/skpp Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. D?uga 1/2, 61-848 Pozna?, Dzia Zam█wie Publicznych, pok█j 603 Num╚ro national d'identification: PL Adresse postale: ul. D?uga 1/2 Ville: Pozna Code NUTS: PL Code postal: 61-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Zoellner (platformazakupowa.pl) i w sytuacji awaryjnej (np. awaria ˝ (platformazakupowa.pl)) Courriel: beata.zoellner@skpp.edu.pl Fax: +48 618549093 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/skpp https://platformazakupowa.pl/skpp
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/skpp
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w Num╚ro de r╚f╚rence: EZP/45/20
II.1.2) Code CPV principal 33141000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w. Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. ĐZamawiaj?cy mo?e, w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo? zosta?a przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia lub w og?oszeniu o zam█wieniuţ. Wykonawca sk?ada o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ ˝ elektronicznie, zgodnie z wymogiem Zamawiaj?cego okre?lonym w SIWZ. Informacja dotycz?ca przepis█w RODO zamieszczona jest w SIWZ za??cznik nr
   6. 
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Ig?a biopsyjna wraz z drenami.
   2.  Ig?a biopsyjna wraz z drenami.
   3.  Ig?a biopsyjna wraz z drenami.
   4.  Wymienne pojemniki na dodatkowe bioptaty.
   5.  Pojemnik pr█?niowy.
   6.  Prowadnice stabilizuj?ce do igie biopsyjnych.
   7.  Znaczniki do lokalizacji miejsca po biopsji.
   8.  Pokrowce wymienne na blat sto?u.
   9.  Pokrowce wymienne na Autoguide. Pakiet sk?ada si z 9 pozycji. Wadium 3 325,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Strza?ki spongostanowe. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 190,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Zamkni?ty system umo?liwiaj?cy rozpuszczenie liofilizowanego leku.
   2.  Urz?dzenie do bezpiecznego przenoszenia lek█w.
   3.  Przyrz?d do bezpiecznego przechowywania i aspiracji lek█w. Pakiet sk?ada si z 3 pozycji. Wadium 285,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Linia pomiarowa do kapnografii dla doros?ych i dzieci. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 1 205,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Wymiennik ciep?a i wilgoci.
   2.  Mocowanie Đsztucznego nosaţ. Pakiet sk?ada si z 2 pozycji. Wadium 100,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Nebulizator dla doros?ych. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 100,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Worek z folii chroni?cej lek przed ?wiat?em. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 625,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do cystostomii. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 10,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Cewnik do odsysania g█rnych dr█g oddechowych.
   2.  Cewnik do odsysania g█rnych dr█g oddechowych.
   3.  ??cznik do cewnika do odsysania.
   4.  Uniwersalny adapter do dr█g oddechowych. Pakiet sk?ada si z 4 pozycji. Wadium 215,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Nebulizator niskoobj?to?ciowy do podawania leku.
   2.  Nebulizator niskoobj?to?ciowy do podawania leku w obwodzie oddechowym.
   3.  Nebulizator niskoobj?to?ciowy do podawania leku.
   4.  Maska anestetyczna jednorazowego u?ytku.
   5.  Maska tlenowa do ?redniej koncentracji tlenu. Pakiet sk?ada si z 5 pozycji. Wadium 295,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Zamkni?ty system do godzinowej zbi█rki moczu.
   2.  Zamkni?ty zestaw do manualnego pomiaru ci?nienia ?r█dbrzusznego.
   3.  Worek do moczu.
   4.  Worek do moczu. Pakiet sk?ada si z 4 pozycji. Wadium 1 405,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Oksygenator membranowy w systemie otwartym. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 240,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Ig?y jednorazowego u?ytku, ostre o r█?nych rozmiarach. Pakiet sk?ada si z 13 pozycji. Wadium 540,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Kateter z balonem do angioplastyki naczy obwodowych.
   2.  Kateter do naczy obwodowych pokrywany paklitakselem. Pakiet sk?ada si z 2 pozycji. Wadium 620,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Dren do podawania tlenu. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 70,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Bezpieczny zestaw do przetocze p?yn█w infuzyjnych.
   2.  Bezpieczny zestaw do przetocze p?yn█w infuzyjnych z bezig?owym dost?pem bocznym.
   3.  Bezpieczny zestaw do przetocze krwi i p?yn█w krwiopochodnych. Pakiet sk?ada si z 3 pozycji. Wadium 300,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup (dostawa) wyrob█w medycznych jednorazowego u?ytku ˝ 17 pakiet█w
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna.
II.2.4) Description des prestations:
Pompa magnetyczna do wspomagania pracy serca. Pakiet sk?ada si z 1 pozycji. Wadium 3 800,00 PLN.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokument█w, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i
   5.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do dostarczenia: ˇ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert ˝ dostarczy na wezwanie, ˇ odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ˝ dostarczy na wezwanie, ˇ za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu-dostarczy na wezwanie, ˇ za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu ˝ dostarczy na wezwanie, ˇ je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; pkt 2˝4 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem ter. sk?adania ofert, albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Dokument, o kt█rym mowa w powy?ej, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu. Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 1, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego (...) w wersji elektronicznej zgodnie z SIWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia ubiega si mog Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego oraz potwierdz spe?nienie tych warunk█w. W zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej: A/ o zam█wienie ubiega si mo?e Wykonawca, kt█ry zrealizowa?: 2 dostawy, kt█rych przedmiotem by?y wyroby medyczne. W celu potwierdzenia spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokument█w: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane. Wykaz musi by przedstawiony w JEDZ (w wersji elektronicznej) cz. C Đzdolno? techniczna i zawodowaţ, dostawy i us?ugi ˝ powy?ej progu ˝ Wykonawca poda min. 2 dostawy, kt█rych przedmiotem by?y wyroby medyczne. 2) Wykonawca, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej, na wezwanie Zamawiaj?cego przed?o?y dowody okre?laj?ce czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane. Wykonawca przeka?e te dokumenty za po?rednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wymienionymi w SIWZ w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spe?nienia ?wiadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz je?eli zachodzi jedna z okoliczno?ci zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e ustawy Pzp. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce wprowadzania zmian do umowy okre?lone zosta?y w ▀ 6 za??czonego do SIWZ wzoru umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 12/05/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 12/05/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego, Dzia Zam█wie Publicznych, pok█j 603.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca zaproponuje dostaw przedmiotu zam█wienia, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ Wyr█b musi posiada znak CE (je?eli ocena zgodno?ci by?a przeprowadzona z udzia?em jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza si jej numer seryjny).
   1.  Wykonawca, z?o?y wraz z ofert za po?rednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym o?wiadczenie, ?e posiada aktualne dokumenty dopuszczaj?ce przedmiot zam█wienia do obrotu w kraju ˝zgodnie z obowi?zuj?cym prawem / np. CE lub zg?oszenie do rejestru wyrob█w medycznych oznakowane CE dla kt█rego wystawiono deklaracj zgodno?ci ˝ za??cznik nr 7 (wz█r o?wiadczenia).
   2.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiaj?cego dostarczy opis przedmiotu zam█wienia w j?zyku polskim, opr█cz opisu mog by r█wnie prospekty, zdj?cia (je?eli prospekt lub folder zawiera opis przedmiotu w j?zyku polskim Wykonawca nie musi dodatkowo do??cza opisu w j?zyku polskim). Zamawiaj?cy wymaga powy?szego dokumentu w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot w danym pakiecie spe?nia warunki okre?lone w SIWZ za?. nr 2 ĐWykaz opis przedmiotu zam█wieniaţ. Wykonawca przekazuje dokumenty na wezwanie, w wersji elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   1. 4. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc cz??ci zam█wienia, kt█rych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, i podania przez Wykonawc firm podwykonawc█w (poda w JEDZ).
   1. 5. Oferta, dokumenty (pe?nomocnictwo, JEDZ).
   1. 5.1. Ofert wraz z za??cznikami nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej, opatrzon kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upowa?nione do tych czynno?ci. a) Wype?niony Đformularz ofertowyţ, zgodny z wzorem, za??cznik nr 2A oraz za??cznik 2 wykaz przedmiotu zam█wienia (tabela), zgodnie z wzorem. Wykonawca uwzgl?dni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiaj?cego w wzorach za??cznik█w: nr 2, 2A (formularz ofertowy) za??czonych do SIWZ. Za??czniki stanowi tre? oferty. b) O?wiadczenie w zakresie wype?nienia obowi?zk█w informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, za??cznik nr 6 do??czy do oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. c) Wykonawca, z?o?y wraz z ofert za po?rednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym o?wiadczenie, ?e posiada aktualne dokumenty dopuszczaj?ce przedmiot zam█wienia do obrotu w kraju ˝ zgodnie z obowi?zuj?cym prawem / np. CE lub zg?oszenie do rejestru wyrob█w medycznych oznakowane CE dla kt█rego wystawiono deklaracj zgodno?ci ˝ za??cznik nr 7 (wz█r o?wiadczenia).
   1. 5.2. Wykonawca w terminie wyznaczonym na sk?adanie ofert zobowi?zany jest z?o?y na platformie zakupowej w formie elektronicznej o?wiadczenie i dokumenty ni?ej wymienione, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z SIWZ: 1) pe?nomocnictwo:
   1. 1) pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, z kt█rego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pe?nomocnictwa nale?y z?o?y w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   1. 2) pe?nomocnictwo, o kt█rym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, gdy Wykonawcy ubiegaj si wsp█lnie o zam█wienie publiczne. Pe?nomocnictwa powinny zosta z?o?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji, gdy oferta Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowi?zani s do przed?o?enia Zamawiaj?cemu umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w. Umow?, o kt█rej mowa nale?y przed?o?y do dnia podpisania umowy o udzielenia zam█wienia, w formie elektronicznej.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables mÚdicaux autres que chimiques Ó usage unique et consommables hÚmatologiques