Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 14/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

2020/S 68-161203  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Pozna?: Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 2020/S 068-161203 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. D?uga 1/2 Ville: Pozna Code NUTS: PL Code postal: 61-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gra?yna Kowalska Courriel: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl Téléphone: +48 618549088 Fax: +48 618549088 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/skpp Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje https://platformazakupowa.pl/skpp https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/skpp Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, 61-848 Pozna?, Dzia Zamówie Publicznych pokój 603 Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. D?uga 1/2, Dzia Zamówie Publicznych, pok. 603 Ville: Pozna Code NUTS: PL Code postal: 61-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Zoellner platformazakupowa.pl i w sytuacji awaryjnej (np. awaria- platformazakupowa.pl) Courriel: beata.zoellner@skpp.edu.pl Fax: +48 618549093 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/skpp https://platformazakupowa.pl/skpp
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/skpp
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy Numéro de référence: EZP/46/20
II.1.2) Code CPV principal 33141000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy?. Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. "Zamawiaj?cy mo?e, w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo? zosta?a przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w og?oszeniu o zamówieniu".Wykonawca sk?ada o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ - elektronicznie, zgodnie z wymogiem Zamawiaj?cego okre?lonym w SIWZ. Informacja dotycz?ca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ Za??cznik nr
   6. 
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Protezy naczyniowe proste
   2.  Protezy naczyniowe proste Wadium 710,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Protezy naczyniowe rozwidlone Wadium 2 260,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Protezy naczyniowe proste Wadium 1 310,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Protezy naczyniowe proste zbrojone Wadium 1 325,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Protezy naczyniowe posrebrzane tlenkiem srebra, antybakteryjne Wadium 1 505,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Protezy naczyniowe proste z heparyn Wadium 2 105,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Protezy dializacyjne Wadium 220,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Protezy w systemie Seal Wadium 180,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u?ytku - protezy naczyniowe, 9 pakietów dla bloku operacyjnego Chirurgii Naczy
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. D?uga 1/2, POLSKA, apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Proteza naczyniowa prosta zbrojona
   2.  Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewn?trznie
   3.  Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewn?trznie Wadium
   1. 815,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami drog elektroniczn za po?rednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomoc e-mail: beata.zoellner@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ). beata.zoellner@skpp.edu.pl
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i
   5.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do dostarczenia: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - dostarczy na wezwanie, - odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - dostarczy na wezwanie, - za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu-dostarczy na wezwanie, - za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - dostarczy na wezwanie, - je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy?ej sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; pkt 2-4 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Dokumenty, o których mowa powy?ej, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem ter. sk?adania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Dokument, o którym mowa w powy?ej, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego (...) w wersji elektronicznej zgodnie z SIWZ.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego oraz potwierdz spe?nienie tych warunków. W zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej. A/ O zamówienie ubiega si mo?e Wykonawca, który zrealizowa?: 2 dostawy, których przedmiotem by?y wyroby medyczne. W celu potwierdzenia spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentów: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych, równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane. Wykaz musi by przedstawiony w JEDZ (w wersji elektronicznej) cz. C "Zdolno? techniczna i zawodowa", dostawy i us?ugi - powy?ej progu - Wykonawca poda min. 2 dostawy, których przedmiotem by?y wyroby medyczne. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwy?ej, na wezwanie Zamawiaj?cego przed?o?y dowody okre?laj?ce czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane. Wykonawca przeka?e te dokumenty za po?rednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wymienionymi w SIWZ w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spe?nienia ?wiadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz je?eli zachodzi jedna z okoliczno?ci zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e ustawy Pzp. Szczegó?owe informacje dotycz?ce wprowadzania zmian do umowy okre?lone zosta?y w § 6 za??czonego do SIWZ wzoru umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/05/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/05/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Siedziba zamawiaj?cego, Dzia Zamówie Publicznych, pokój 603
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zaproponuje dostaw przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ. Wyrób musi posiada znak CE (je?eli ocena zgodno?ci by?a przeprowadzona z udzia?em jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza si jej numer seryjny.
   1.  Wykonawca, z?o?y wraz z ofert za po?rednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym o?wiadczenie, ?e posiada aktualne dokumenty dopuszczaj?ce przedmiot zamówienia do obrotu w kraju -zgodnie z obowi?zuj?cym prawem / np. CE lub zg?oszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklaracj zgodno?ci - za??cznik nr 7 (wzór o?wiadczenia).
   2.  Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiaj?cego dostarczy opis przedmiotu zamówienia w j?zyku polskim, oprócz opisu mog by równie prospekty, zdj?cia (je?eli prospekt lub folder zawiera opis przedmiotu w j?zyku polskim Wykonawca nie musi dodatkowo do??cza opisu w j?zyku polskim). Zamawiaj?cy wymaga powy?szego dokumentu w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot w danym pakiecie spe?nia warunki okre?lone w SIWZ za?. nr 2 "Wykaz opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca przekazuje dokumenty na wezwanie, w wersji elektronicznej za po?rednictwem Platformy zakupowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   1. 4. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, i podania przez Wykonawc firm podwykonawców (poda w JEDZ).
   1. 5. Oferta, dokumenty (pe?nomocnictwo, JEDZ).
   1. 5.1. Ofert wraz z za??cznikami nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej, opatrzon kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upowa?nione do tych czynno?ci: a) wype?niony "Formularz ofertowy", zgodny z wzorem, za??cznik nr 2A oraz za??cznik 2 Wykaz przedmiotu zamówienia (tabela), zgodnie z wzorem. Wykonawca uwzgl?dni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiaj?cego w wzorach za??czników: nr 2, 2A (Formularz ofertowy) za??czonych do SIWZ. Za??czniki stanowi tre? oferty; b) o?wiadczenie w zakresie wype?nienia obowi?zków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, za??cznik nr 6 do??czy do oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; c) Wykonawca, z?o?y wraz z ofert za po?rednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym o?wiadczenie, ?e posiada aktualne dokumenty dopuszczaj?ce przedmiot zamówienia do obrotu w kraju -zgodnie z obowi?zuj?cym prawem / np. CE lub zg?oszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklaracj zgodno?ci - za??cznik nr 7 (wzór o?wiadczenia).
   1. 5.2. Wykonawca w terminie wyznaczonym na sk?adanie ofert zobowi?zany jest z?o?y na platformie zakupowej w formie elektronicznej o?wiadczenie i dokumenty ni?ej wymienione, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z SIWZ: 1) pe?nomocnictwo;
   1. 1) pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pe?nomocnictwa nale?y z?o?y w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   1. 2) pe?nomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp., gdy Wykonawcy ubiegaj si wspólnie o zamówienie publiczne. Pe?nomocnictwa powinny zosta z?o?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowi?zani s do przed?o?enia Zamawiaj?cemu umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców. Umow?, o której mowa nale?y przed?o?y do dnia podpisania umowy o udzielenia zamówienia, w formie elektronicznej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques