Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 21/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Endoscopes

2021/S 199-519038  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Pozna?: Endoscopes

2021/S 199-519038

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 182-472882)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Egenii i Janusza ZeylandÛw SP ZOZ
Adresse postale: ul. Szamarzewskiego 62
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
Code postal: 60-569
Pays: Pologne
Courriel: mbuksa@wcpit.org
TÈlÈphone: +48 616654336
Fax: +48 616654308
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wcpit.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup sprz?tu do diagnostyki i leczenia raka p?uca

NumÈro de rÈfÈrence: WCPIT/ EA/381-24/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33168100 Endoscopes

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu do diagnostyki i leczenia raka p?uca: Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS); Procesor obrazu USG wspÛ?pracuj?cy z sondami radialnymi USG i wieobronchoskopem ultrasonograficznym; Tor wizyjny zawieraj?cy ?rÛd?o ?wiat?a, procesor obrazu endoskopowego, monitor i urz?dzenia peryferyjne; Sondy radialne USG wraz z osprz?tem do biopsji obwodowych guzÛw p?uca - 2szt.; Wideobronchoskop; Aparat USG do oceny i biopsji zmian op?ucnowych i obwodowych guzÛw p?uca; Bronchoskop sztywny z zestawem sztywnych optyk (teleskopÛw) i narz?dzi.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 182-472882

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 1,2,3

Endroit o se trouve le texte rectifier: II.2.7) Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w dniach: 7

Lire:

Okres w dniach: 12

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Lire:

Date: 18/01/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33112200 - Échographe 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire 
33168100 - Endoscopes 
38600000 - Instruments d'optique