Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Fournitures scolaires

2021/S 199-519174  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Pozna?: Fournitures scolaires 2021/S 199-519174 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Starostwo Powiatowe w Poznaniu Adresse postale: ul. Jackowskiego 18 Ville: POZNA Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-509 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Rz?dkowska - Jurga Courriel: zp@powiat.poznan.pl Téléphone: +48 618410686 Fax: +48 618418823 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.powiat.poznan.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa, monta oraz uruchomienie wyposa?enia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej Numéro de référence: ZP.272.00055.2021
II.1.2) Code CPV principal 39162110 Fournitures scolaires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Dostawa, monta oraz uruchomienie wyposa?enia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodz?cej w sk?ad Zespo?u Szkó im. Gen. Dezyderego Ch?apowskiego w Bolechowie, szko?a w Murowanej Go?linie, przy ul. Szkolnej 1, z podzia?em na 2 nast?puj?ce cz??ci: - Cz?? nr 1 - laptopy, - Cz?? nr 2 - oprogramowanie dietetyczne.
   2.  Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: "Horeca Logistic - poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego w Zespole Szkó im. Gen. D. Ch?apowskiego w Bolechowie", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
   3.  Przedmiotowe zadanie w ca?o?ci obejmuje swoim zakresem zakup wyposa?enia, które b?dzie przeznaczone dla placówki o?wiatowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 16 260.16 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Laptopy
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa, monta oraz uruchomienie wyposa?enia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodz?cej w sk?ad Zespo?u Szkó im. Gen. Dezyderego Ch?apowskiego w Bolechowie, szko?a w Murowanej Go?linie, przy ul. Szkolnej 1, z podzia?em na 2 cz??ci - Cz?? nr 1 - laptopy.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga by Wykonawca: a) udzieli minimum 24 miesi?cy gwarancji na zaoferowane wyposa?enie.Zamawiaj?cy nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawc okresu gwarancji wyra?onego w inny sposób ni w pe?nych miesi?cach, b) wniós wadium w kwocie - Cz?? nr 1 - 90,00 z?,
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWP.08.03.04-30-0002/18
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oprogramowanie dietetyczne
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa, monta oraz uruchomienie wyposa?enia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodz?cej w sk?ad Zespo?u Szkó im. Gen. Dezyderego Ch?apowskiego w Bolechowie, szko?a w Murowanej Go?linie, przy ul. Szkolnej 1, z podzia?em na 2 cz??ci - Cz?? nr 2 - oprogramowanie dietetyczne
   2.  Zamawiaj?cy wymaga by Wykonawca: a) udzieli minimum 24 miesi?cy gwarancji na zaoferowane wyposa?enie.Zamawiaj?cy nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawc okresu gwarancji wyra?onego w inny sposób ni w pe?nych miesi?cach, b) wniós wadium w kwocie - Cz?? nr 1 - 290,00 z?,
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWP.08.03.04-30-0002/18
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Do post?powania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw?, monta oraz uruchomienie wyposa?enia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodz?cej w sk?ad Zespo?u Szkó im. Gen. Dezyderego Ch?apowskiego w Bolechowie, szko?a w Murowanej Go?linie, przy ul. Szkolnej 1, z podzia?em na 4 cz??ci, do cz??ci nr 3 - laptopy, oraz cz??ci nr 4 - oprogramowanie dietetyczne, nie zosta?y z?o?one ?adne oferty. Post?powanie zosta?o zatem uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Stosownie do zapisów art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Przepisy wprowadzaj?ce ustaw Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.) w post?powaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszcz?tych po dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z ustaw z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w nast?pstwie post?powa lub konkursów wszcz?tych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamówienia w trybie z wolnej r?ki, je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?y z?o?one ?adne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione. Warunki udzia?u w niniejszym post?powaniu okre?lone w Niezb?dnych Warunkach Zamówienia, nie zosta?y w istotny sposób zmienione w odniesieniu do wymogów postawionych we wcze?niejszym post?powaniu. W zwi?zku z powy?szym spe?nione zosta?y przes?anki do przeprowadzenia post?powania w trybie zamówienia z wolnej r?ki, na zasadach okre?lonych w art. 213 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Laptopy
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
07/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hardsoft Telekom Jaros?aw Ka?mierczak Adresse postale: ul. Namys?owska 17/19 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-166 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 6 097.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession

Lot nº: 2 Intitulé:
Oprogramowanie dietetyczne
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
07/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hardsoft Telekom Jaros?aw Ka?mierczak Adresse postale: ul. Namys?owska 17/19 Ville: Pozna Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 60-166 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 10 162.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Szczegó?owe informacje o przys?uguj?cych ?rodkach ochrony prawnej zawarte s w Dziale IX ustawy oraz w?a?ciwych dyrektyw odwo?awczych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39162110 - Fournitures scolaires